Jaarverslag SenterNovem 2007

Prioriteiten kabinet zijn prioriteiten SenterNovem

Het geld dat de overheid investeert in het bevorderen van innovatie en duurzaamheid – in 2007 twee miljard euro – is goed besteed. Dat blijkt uit het jaarverslag 2007 van uitvoeringsorganisatie SenterNovem. Zo’n duizend ondernemers zijn actief in vijf grote innovatieprogramma’s, ondernemers staken 500 miljoen euro in energieonderzoek en ze haalden 342 miljoen euro aan Europese subsidies voor technologieontwikkeling binnen.Veel automobilisten en binnenschippers hebben hun rij- en vaarstijl aangepast, wat energie bespaart en CO2 uitstoot vermindert. Meerjarenafspraken met het bedrijfsleven over energie-efficiency bespaarden 5 megaton aan CO2 emissies, 2000 ondernemers maakten een start met speur- en ontwikkelingswerk en er gingen 6000 innovatievouchers over de toonbank, waarmee onderzoek ingekocht kan worden.

De resultaten en maatschappelijke winst van het overheidsbeleid op het gebied van innovatie en duurzaamheid, zoals die blijken uit het jaarverslag van SenterNovem, sluiten naadloos aan op de pijlers van het kabinet Balkenende dat meer dan ooit inzet op innovatie en een ‘schoon en zuinig’ Nederland.

Rijstijl

De zuiniger rijstijl onder de titel ‘Het nieuwe rijden’ heeft in een jaar tijd een hoeveelheid CO2 uitstoot vermindert die gelijk staat aan de uitstoot van 200.000 auto’s. Ook schippers en machinisten varen en rijden zuiniger dankzij de campagnes van de overheid. Het kabinet investeerde in 2007 aanzienlijk meer (43%) in bevordering van innovatie en duurzaamheid. Vooral naar enkele grote energie- en milieuprogramma’s ging dit jaar veel meer geld. Aan innovatiestimulering werd 848 miljoen euro besteed. Tweederde van dit bedrag kwam terecht bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Europese subsidies

SenterNovem ondersteunt ondernemers bij het aanvragen van Europese subsidies. Sinds 2002 ontvingen bedrijven 1,2 miljard euro Europese subsidie voor grensoverschrijdend onderzoek en technologieontwikkeling. De kans op het verkrijgen van een Europese subsidie is voor Nederlandse ondernemers groter dan gemiddeld.

Fiscale tegemoetkoming populair

Evenals in voorgaande jaren is in 2007 de regeling WBSO bij het bedrijfsleven populair 12.000 ondernemers vroegen een fiscale tegemoetkoming aan voor speur- en ontwikkelingswerk. 13.500 bedrijven vroegen belastingverlaging aan voor energie-investeringen.

Excelleren in innovatieprogramma’s

‘Als Nederland zich wil onderscheiden van de concurrentie, dan moet je durven kiezen. Dat doen we nu’ zegt minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven in het jaarverslag. Zij doelt op de innovatieprogramma’s die gericht zijn op sectoren waarin Nederland internationaal kan uitblinken. Binnen deze programma’s werken overheid, grote en kleine bedrijven, en kennisinstellingen samen. De ondernemers nemen het voortouw. De overheid stimuleert. Niet alleen financieel, maar ook door te kijken naar zaken als regelgeving en exportmogelijkheden. In 2007 liepen vijf innovatieprogramma’s: High tech automotive systems, Food and Nutrition Delta, Point One, Maritiem en Watertechnologie.

Kenniscentrum voor gemeenten en waterschappen

Voor decentrale overheden is SenterNovem een kenniscentrum op het gebied van milieuwetgeving, afval- en bodembeleid. In 2007 beantwoordde SenterNovem bijvoorbeeld 21.372 telefonische vragen over milieuvergunningen. Meer dan 600.000 bezoekers zochten informatie hierover op de website van InfoMil. Het programma Bodem+ spant zich in voor een duurzaam bodembeheer. Daarvoor was in 2007 vijf miljoen euro beschikbaar.

SenterNovem

SenterNovem is op een breed terrein actief met de uitvoering van het overheidsbeleid op het gebied van innovatie en duurzaamheid. De vele verschillende programma’s en regelingen maken het mogelijk efficiënt en tegen lage tarieven te werken en verbanden te leggen tussen innovatie en duurzaamheid. Zo wordt het overheidsgeld optimaal ingezet voor het bereiken van de resultaten die in het jaarverslag worden belicht. Het ministerie van Economische Zaken en VROM zijn de grootste opdrachtgevers van SenterNovem. Daarnaast werkt de uitvoeringsorganisatie voor andere ministeries, decentrale overheden en de EU. EZ geeft het meeste beleidsgeld uit: 1,6 miljard euro. Het ministerie van VROM heeft 261 miljoen euro op de begroting staan voor de uitvoering van milieu-, energie-, en klimaatbeleid.

Jaarverslag in drie varianten

Het jaarverslag 2007 van SenterNovem verschijnt als traditioneel drukwerk voor de opdrachtgevers, in de vorm van een geïllustreerd magazine bedoeld voor de klanten van SenterNovem: ondernemers, kennisinstellingen, overheden en andere belangstellenden. Bovendien is het verslag interactief te raadplegen op www.senternovem.nl/jaarverslag

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SenterNovem