Nederland in 2020 Europees marktleider in ketenregie

De Commissie Van Laarhoven heeft een visie opgesteld met daaraan gekoppeld een ambitie om Nederland internationaal te laten excelleren op het vlak van logistiek en supply chains. Wereldwijde ontwikkelingen bieden het Nederlandse bedrijfsleven samen met kennisinstituten kansen om de sterke positie in Logistiek en Supply Chains verder te verbeteren. Door in te zetten op het besturen, beheersen en ontwerpen van dynamische en soms virtuele logistieke ketens en netwerken kan Nederland een unieke positie in Europa innemen.

Er liggen nu kansen voor Nederland om ketenregie- en configuratie activiteiten aan te trekken De sterke wereldwijde groei van de goederenstromen, de toenemende individuele wensen en eisen van de consument en de behoefte aan meer duurzame logistieke activiteiten zorgen voor een toename van de complexiteit en dynamiek in supply chains. Hierdoor ontstaat een groeiende behoefte aan nieuwe innovatieve ketenregie en -configuratie concepten. Dit betekent dat nu het moment is om deze activiteiten in Nederland te verankeren.

Als deze kans niet wordt benut, loopt Nederland het risico haar sterke positie te verliezen, aangezien andere landen, zoals België en Duitsland, steeds meer inzetten op logistiek. Bovendien kan de ontwikkeling van ketenregie- en configuratie activiteiten een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren door de hoge toegevoegde waarde (bijna twee keer hoger dan gemiddelde arbeidsproductiviteit) en positieve milieu- en bereikbaarheidseffecten. Nederland heeft het recht om deze positie in ketenregie- en configuratie te claimen. Het aantrekken en verankeren van ketenregie- en configuratie activiteiten is haalbaar en bereikbaar voor Nederland.

Belangrijk is dat het ontwikkelen van ketenregie en –configuratie niet mogelijk is zonder de aanwezigheid van sterke fysieke logistieke activiteiten en sterke logistieke support diensten. Door haar sterke positie in fysieke logistiek, de sterke mainports en een internationaal hoog gewaardeerde kennispositie, heeft Nederland een betere uitgangspositie om het expertisecluster op te bouwen dan andere landen.

Ambitie voor het benutten van de kansen

Vanuit de visie dat er voor Nederland grote kansen liggen op het vlak van ketenregie en configuratie heeft de Commissie Van Laarhoven de ambitie om als Nederland in 2020 het Europese marktleiderschap te verwerven in de aansturing van alle transnationale stromen, die één of meer Europese landen aandoen, en worden geregisseerd vanuit gecentraliseerde regiefuncties van marktpartijen. Deze ambitie is voor 2020 gekwantificeerd in: Het realiseren van een verdrievoudiging van de toegevoegde waarde in Ketenregie en -configuratie.

Focus: Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains voor realisatie ambitie

Om de ambitie te realiseren is samenwerking en innovatie nodig. Samenwerking tussen marktpartijen onderling en met kennisinstituten om nieuwe supply chain concepten te bedenken en toe te passen. De Commissie Van Laarhoven pleit daarom voor een innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains. Het innovatieprogramma richt zich op verder onderzoek en ontwikkeling van een tweetal thema’s: Ketenregie en -configuratie in de markt en de Regierol van knooppunten/mainports. Binnen Ketenregie en –configuratie gaat het om twee concepten: het Cross Chain Control Center (4-C) en Service Logistiek.

Naast deze innovatiethema’s dient Nederland in te zetten op het realiseren van een Supply Chain Campus als een ‘enabler’ voor innovatie en samenwerking. De Supply Chain Campus is een plaats waar het bedrijfsleven haar regiecenters vestigt, waar het 4-C is gevestigd, waar onderzoek plaatsvindt in een Topinstituut en waar een topopleiding kan worden gevolgd.

Dit visiestuk is op 22 mei 2008, vergezeld van adhesiebetuigingen van 50 belangrijke Nederlandse bedrijven, ter beoordeling ingediend bij de Strategische Advies Commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, die de Minister van Economische Zaken, mevrouw Van der Hoeven, adviseert over de Innovatieprogrammering. Bedrijven of instellingen die zich bij de Commissie Van Laarhoven willen aansluiten zijn van harte welkom.

Commissie Van Laarhoven

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Commissie Van Laarhoven

Connekt

Machteld Leijnse (secretaris)

Kluyverweg 6

2629 HT Delft

Tel: 015-251 65 84

leijnse@connekt.nl

Commissieleden:

Leden Functie

· Peter van Laarhoven, TNT, voorzitter;

· Jannie van Andel, Unilever;

· Mieke Damen, Mexx Europe Holding

· Mark Dierikx, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

· Jan Fransoo, Technische Universiteit Eindhoven

· Jasper Heusdens, Logistieke Alliantie

· Peter van der Meij, DHL Exel

· Jo van Nunen, Erasmus Universiteit Rotterdam

· Enno Osinga, Amsterdam Airport Schiphol

· André Toet, Havenbedrijf Rotterdam

· Machteld Leijnse, Connekt (secretaris)

Over de Commissie Van Laarhoven

De Commissie Van Laarhoven is een werkgroep die ontstaan is uit de samenvoeging van initiatieven van de Raad voor Verkeer en Waterstaat die in 2003 pleitte voor een ‘Taskforce Logistiek en Economie’ die de logistieke innovatie gestalte zou dienen te geven en het in 2004 opgerichte ‘V&W-beraad Kennis en Innovatie’ dat zich focust op het leveren van input voor het Innovatieplatform op de werkvelden bouw, logistiek, luchtvaart, verkeer en water van Verkeer en Waterstaat. Deze worden ook wel bloembladen genoemd. In overleg met Verkeer en Waterstaat en NDL, EVO en TLN is besloten deze twee initiatieven samen te voegen onder de naam ‘Commissie Van Laarhoven’, zulks om verwarring over de verschillende in omloop zijnde benamingen (Taskforce, bloemblad, etc.) te voorkomen.

In april 2006 bracht de Commissie Van Laarhoven een rapport uit genaamd ‘Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie’. Het rapport werd mede ondertekend door een groot aantal bedrijven die daarmee hun adhesie betuigde. Na publicatie van het eindrapport besloot de Commissie het niet slechts bij aanbevelingen te laten en ging direct aan de slag met de implementatie van een aantal aanbevelingen uit het advies, waaronder het vaststellen van de belangrijkste innovatiethema’s in de supply chain, die in januari 2007 met het bedrijfsleven werden vastgesteld.

In juni 2006 bracht het Kabinet de beleidsbrief Logistiek en Supply Chains uit, die nauw aansluit bij het advies van de Commissie Van Laarhoven. Het Kabinet formuleert met de beleidsbrief de ambitie om het maatschappelijk rendement van logistiek te verhogen.

In november 2007 bracht de Commissie Van Laarhoven een eerste aanzet voor de innovatieagenda uit tijdens de Dag van Maarssen. Zij kreeg daarbij van Minister Van der Hoeven van EZ toegang tot de ‘dialoogfase’ van de innovatieprogrammering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Connekt