Kabinet wil besluitvormingstijd infrastructuurprojecten halveren

Kabinet neemt aanbevelingen Commissie Elverding over

Den Haag – Door de aanbevelingen van de Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten (Commissie Elverding) over te nemen, zet het kabinet in op structurele versnelling van de besluitvorming over infrastructuurprojecten. Het streven is hierbij de besluitvormingstijd te halveren. Het kabinet beoordeelt het rapport van de Commissie Elverding als een goede balans tussen snelheid, zorgvuldigheid en kwaliteit. Over drie maanden zal het kabinet een actieplan presenteren waarin de aanbevelingen van de Commissie concreet zijn uitgewerkt. Dit staat in het kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie Elverding dat op voorstel van de ministers Eurlings van Verkeer en Waterstaat en Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer door het kabinet is vastgesteld. Het kabinetsstandpunt zal aan de Tweede Kamer worden gezonden.

Het kabinetsbesluit gaat in op het proces zoals de commissie Elverding zich dat voor zich ziet, maar ook op de noodzakelijke voorwaarden die het proces omkleden. Het betreft voldoende budgettaire ruimte, verbeterde ambtelijke voorbereiding en een verandering van de bestuurscultuur. Bij dat laatste schetst de commissie onder meer het beeld dat verschillende overheidslagen in steeds wisselende coalities met verschillende belangen vaak over een reeks van jaren betrokken zijn waardoor het proces vertraging oploopt. Om dit te doorbreken wil het kabinet integrale besluitvorming, duidelijke beslismomenten met deadlines en het aantal betrokkenen terugbrengen door bijvoorbeeld een bestuurder mede namens anderen te laten opereren, zoals dat bij het kabinetsprogramma Randstad Urgent is geïntroduceerd. Alleen als aan alle voorwaarden wordt voldaan is een forse versnelling haalbaar.

Het kabinet neemt de aanbeveling over om tijdens de verkenningfase voor nieuwe projecten te investeren in een vroegtijdige betrokkenheid van alle belanghebbenden. Het uitgangspunt hierbij is dat niet het infrastructurele project op zich zelf, maar in zijn omgeving wordt beoordeeld. Deze verkenning wordt gekoppeld aan een termijn en zal worden afgesloten met een politiek voorkeursbesluit. Dit besluit gaat gepaard met een gepaste financiële dekking die ook in eventuele latere inpassingen kan voorzien.

Het kabinet deelt de aanbeveling van de Commissie Elverding om de uitwerking van plannen eenvoudiger te realiseren. Dit gebeurt door in het politieke voorkeursbesluit één alternatief te selecteren en door te rekenen. Hierbij staat voorop dat altijd moet worden voldaan aan milieunormen voor geluid en luchtkwaliteit. Echter, het kabinet wil af van de schijnzekerheid die is ontstaan door de huidige rekensystematiek. Het kabinet zal dan ook vaststellen op welke wijze tot een eenvoudiger, transparante en meer robuuste manier de milieueffecten van infrastructuurprojecten kan worden berekend. Een oplevertoets die na ingebruikname van het project wordt gedaan kan aanleiding geven voor extra milieumaatregelen, waarmee in het Tracébesluit (inclusief financiering) dan al rekening is gehouden.

Het kabinet wil voorkomen dat bij kleine onvolkomenheden een heel besluit wordt vernietigd, maar dat deze binnen het besluit worden hersteld. Daartoe stuurt het kabinet binnenkort een voorstel naar de Tweede Kamer. Ook zal het kabinet met de Raad van State bezien of de termijn waarop uitspraak wordt gedaan over beroepen kan worden ingekort. Verder vereisen de keuzes van het kabinet in dit standpunt aanpassing van het omgevingsrecht, de Tracéwet en de Spoedwet wegverbreding. Over drie maanden zal er een voorstel zijn hoe dit te doen.

Omdat sommige infrastructurele projecten niet kunnen wachten op de doorwerking van het advies van de Commissie Elverding, volgt het kabinet de aanbeveling om op korte termijn de Spoedwet wegverbreding aan te passen. Het kabinet streeft ernaar nog voor de zomer het ontwerp klaar te hebben. In de brief aan de Kamer staan indicatief de voorgenomen projecten opgenomen. Voor andere projecten met een hoge urgentie en breed draagvlak zal de minister onderzoeken of interimwetgeving een geschikt middel is om die projecten te realiseren. In aanloop naar het structureel inbedden van de aanbevelingen van de commissie wordt ervoor gekozen om in ieder geval de A74 te realiseren met gebruikmaking van deze zogenaamde lex specialis.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het Kamerstuk 20084538 Kabinetsstandpunt advies Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten. Kamerstuk | 2008-05-23

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Eerder verschenen in Infrasite Nieuws Besluitvorming infrastructurele projecten kan beter en sneller (22-04-2008)

Lees de samenvatting van het Rapport Sneller en Beter van de Commissie Elverding in Infrasite Articles

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat