Jaarverslag VenW: Achterstallig asfaltonderhoud ingelopen

Den Haag – Het achterstallig asfaltonderhoud is weggewerkt. Met de vervanging van 474 kilometer asfalt in 2007 is sinds 2004 in totaal 1300 kilometer wegdek aangepakt. Daarnaast zijn vorig jaar diverse infrastructurele projecten afgerond. Dit staat in het jaarverslag van Verkeer en Waterstaat over 2007 dat op 21 mei 2008 in het kader van Verantwoordingsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Minister Eurlings heeft in juni de Betuweroute geopend. Ook is een aantal wegen gereedgekomen, zoals de N35 Wierden-Almelo, de omleiding Halsteren op de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom en de N37 Hoogeveen- Holstoot – Emmen – Duitse grens.

Tot de belangrijke resultaten van Verkeer en Waterstaat in het eerste jaar van het Kabinet Balkenende IV behoren ook het uitbrengen van de Watervisie door staatssecretaris Huizinga, het op poten zetten van ‘Randstad Urgent’, het opstellen van een alternatief pakket voor de Zuiderzeelijn en het laten vervallen van de spoorverbinding. Ook heeft het kabinet in 2007 een besluit genomen over Anders Betalen voor Mobiliteit. De filezwaarte (lengte maal duur van de files) door wegonderhoud is in 2007 beperkt gebleven tot 5,2 procent van de totale filezwaarte. Met de Tweede Kamer was afgesproken dat dit maximaal tien procent mocht zijn.

In 2007 heeft VenW samen met andere partijen een uniforme aanpak ontwikkeld om de omvang van het luchtkwaliteitonderzoeksgebied te bepalen. Dit was nodig nadat de Raad van State in de zomer het tracébesluit A4 Burgerveen-Leiden had vernietigd. Deze nieuwe aanpak voor gebiedsafbakening wordt toegepast op 38 projecten, waaronder het betreffende stuk van de A4.

Het jaarverslag is beoordeeld door de Algemene Rekenkamer op de rechtmatigheid van de bestedingen, de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de beleidsinformatie. De Algemene Rekenkamer constateert een verbetering ten opzichte van 2006. Kritiekpunten van de Rekenkamer op de Inspectie Verkeer en Waterstaat en een gebruikt automatiseringssysteem zijn verholpen. Ten aanzien van de bedrijfsvoering van 2007 constateert de Rekenkamer bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat nog onvolkomenheden in:

* het verplichtingenbeheer (in het bijzonder de tijdige vastlegging van contracten tussen € 50.000 en € 1 mln.);

* het materieel beheer bij RWS en het KNMI;

* en het contractbeheer bij RWS.

Het verantwoordingsdebat met de Kamer vindt plaats op donderdag 22 mei 2008. In dat debat zullen de minister-president en de vice-premiers namens de regering het woord voeren.

Meer informatie

U vindt het Jaarverslag Verkeer en Waterstaat 2007. 21-05-2008 en het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2007. 21-05-2008 op http://www.verkeerenwaterstaat.nl In de video ‘De 60 seconden van minister Eurlings’ geeft Minister Camiel Eurlings in 60 seconden uitleg over de resultaten die in het afgelopen jaar zijn behaald.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Groot onderhoud snelwegen afgerond: file overlast beperkt (24-01-2008)

Minister Eurlings opent A35 (01-10-2007)

Betuweroute feestelijk geopend (16-06-2007)

A4 bij Halsteren open voor verkeer (19-12-2007)

Officiële opening A37 en N31 Wâldwei (21-01-2008)

Kabinet stelt watervisie vast (10-09-2007)

Urgentieprogramma Randstad vastgesteld (25-06-2007)

Zuiderzeelijn: overeenstemming over alternatieve investeringen (19-03-2008)

Kabinet ziet af van aanleg Zuiderzeelijn (16-11-2007)

Kabinet akkoord met kilometerprijs: start in 2011 (30-11-2007)


Nieuwe aanpak luchtonderzoek voor aanleg wegen (27-11-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat