Maatregelen verbetering luchtkwaliteit Amsterdam vastgesteld

Milieuzone Amsterdam op euronorm

Wethouders Tjeerd Herrema (Verkeer en Vervoer) en Marijke Vos (Milieu) hebben maandag 19 mei 2008 het collegebesluit toegelicht over de stedelijke maatregelen om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren en daarmee de Europese normen in 2010 te behalen. Dit besluit is genomen na een inspraakperiode. De maatregelen zijn zorgvuldig onderzocht, goed onderbouwd en juridisch getoetst. Uitgangspunten van het pakket aan maatregelen zijn forse investeringen in diverse alternatieve vormen van vervoer en de instelling van een milieuzone voor vrachtwagens, personenauto’s en bestelbussen. Ook compensatieregelingen, zoals een uitgebreide sloopregeling maken deel uit van het stimuleringspakket. Als eerste zal op 1 oktober 2008 de milieuzone voor vrachtwagens ingaan. De zone voor personenauto’s en bestelbussen gaat circa eind 2009 in, minimaal 1 jaar nadat de stimulerende maatregelen zijn ingevoerd. Alle opbrengsten van de hogere parkeertarieven komen ten goede aan alternatieve vormen van schoon vervoer. Zo wordt er flink geïnvesteerd in meer OV, autodelen en P+R plaatsen.

Een forse verbetering van de luchtkwaliteit is een van de Amsterdamse prioriteiten. De lucht is teveel vervuild wat schadelijk is voor de gezondheid van Amsterdammers en waardoor bouwprojecten niet door kunnen gaan of vertragen, zoals IJburg II en bouwprojecten op Zuidas. Wethouder Vos: “Het nemen van deze maatregelen is ingrijpend voor de stad maar zeer noodzakelijk voor onze gezondheid en de economische vooruitgang. Wij staan daar overigens niet alleen in. Al vele Europese steden zijn Amsterdam voorgegaan met maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.”

Het college heeft ingestemd met de maatregelen uit het ‘Actieplan Goederenvervoer’ en ‘Voorrang voor een gezonde Stad’ na een inspraakronde in de stad. Diverse opmerkingen en aanbevelingen uit de stad zijn verwerkt in de vandaag gepresenteerde voorstellen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor de definitieve besluitvorming. De maatregelen leveren voldoende effect op waarmee de Europese normen naar verwachting worden gehaald.

Het toelatingscriterium tot de milieuzone is niet het bouwjaar geworden maar de euronorm. De euronorm geeft de daadwerkelijke vervuiling van een auto aan en kan worden gecontroleerd op basis van het kenteken van de auto.

In het plan zijn speciale uitzonderingen opgenomen voor oldtimers, aangepaste voertuigen van gehandicapten en garagebedrijven. Ook bewoners hebben de mogelijkheid om per jaar een aantal dagontheffingen aan te vragen. Verder wordt er een speciale kredietregeling ontwikkeld voor autobezitters met een laag inkomen woonachtig binnen de milieuzone.

Bij de instelling van de milieuzone streeft de gemeente Amsterdam nadrukkelijk naar afstemming met andere steden en het Rijk. Interne en externe juristen hebben bevestigd dat de plannen voor de milieuzone voor vracht, personen- en bestelauto’s juridisch haalbaar zijn. Organisaties en belangenverenigingen zoals ANWB, RAI, BOVAG, Kamer van Koophandel en FEHAC (oldtimers) worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen.

Wethouder Herrema: “Het uitgangspunt is eerst stimuleren en daarna pas weren. We moeten nu snel aan de slag met de uitvoering. De tijd dringt voor een schoner en bereikbaar Amsterdam.”

De plannen zijn ook na te lezen op www.gezondelucht.amsterdam.nl

Behandeling in de raadscommissie Verkeer en Vervoer vindt plaats op 28 mei en in de gemeenteraad op 25 juni 2008.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam