Verdere stijging winstgevendheid Grontmij eerste kwartaal 2008

  • Resultaat na belastingen met 12% toegenomen tot € 9,3 miljoen (2007: € 8,3 miljoen);
  • De netto bedrijfsopbrengsten stijgen tot € 157,6 miljoen (2007: € 151,1 miljoen). De autonome groei bedraagt 5,9% (2007: 5,0%). Zonder het effect van het Britse pond zou de autonome groei 7,5% zijn geweest;
  • De totale bedrijfsopbrengsten liggen op het niveau van 2007 (€ 195 miljoen);
  • Vooruitzichten voor 2008 ongewijzigd: verdere groei van omzet en winstgevendheid ten opzichte van 2007.

Commentaar Sylvo Thijsen, CEO Grontmij NV: "Grontmij heeft een goed eerste kwartaal achter de rug. Het netto resultaat bedroeg € 9,3 miljoen. Alle landen droegen in het eerste kwartaal positief bij. Het was een relatief kort seizoen vanwege de vroege Pasen. De netto bedrijfsopbrengsten (eigen adviesomzet) groeiden autonoom met 5,9%. Zonder het effect van het Britse pond zou de autonome groei 7,5% zijn geweest. De marktomstandigheden in alle regio’s resulteren in een goede opdrachtenstroom. Ondanks algemene signalen van economische afkoeling, zien we een toename van (overheids)-investeringen in Europa in infrastructuur, energie en water. De acquisities van Whitelaw Turkington, Roger Preston & Partners, Trett Consulting in het Verenigd Koninkrijk, Canor in Hongarije en Stoel & Partners in Nederland versterken Grontmij met meer dan 450 professionals. Vanaf het tweede kwartaal zullen de acquisities positief bijdragen aan het resultaat. De acquisities versterken onze marktpositie in de gebouwde en natuurlijke omgeving vooral op het gebied van toonaangevend ontwerp en (project)management. Onze lange termijn doelstellingen zijn gericht op duurzame groei van omzet en resultaat onder meer door intensieve marktbewerking van onze thuismarkten en door uitbreiding in onze groeimarkten. De vooruitzichten voor de rest van 2008 blijven onveranderd positief: groei van omzet en winstgevendheid. We verwachten een operationele marge te naderen van 8% (EBITA van de bedrijfsopbrengsten, inclusief projectkosten derden) over geheel 2008".

Bij publicatie van de jaarcijfers over 2007 is gemeld, dat Grontmij niet langer onderscheid maakt in voorgezette activiteiten en voor verkoop beschikbare activiteiten. De vergelijkende cijfers in dit persbericht zijn waar nodig aangepast. Zoals is aangegeven bij de presentatie van de jaarcijfers over 2007 zal Grontmij bij de rapportage van de halfjaarcijfers en de jaarcijfers ook de resultaten van de landen en de marktsegmenten betrekken. In de berichtgeving in het eerste en derde kwartaal wordt naast het groepsresultaat een update gegeven van de ontwikkelingen in de landen en marktsegmenten.

Markten

In het eerste kwartaal was er een sterke vraag naar Grontmij’s dienstverlening, zowel in de thuismarkten als in Centraal en Oost Europa. We verwachten dat de sterke vraag in alle gebieden zich voortzet in het tweede kwartaal.

Milieu, Water & Energie

De vraag naar duurzaam advies en ontwerp beslaat een groot deel onze dagelijkse activiteiten in al onze landen. We zien de vraag naar deze disciplines toenemen. In deze markten zijn geen indicaties van enige afname.

Bouw & Industrie
De markt voor adviesdiensten in Bouw & Industrie laten een toename zien als gevolg van investering in nieuwe plants, uitbreidingen en installaties gericht op optimalisatie van processen en reductie van energie- en waterverbruik. In de markt van nieuwbouw woningen en kantoren, wat een zeer beperkt deel van onze activiteit is, zien wij enkele tekenen van groeivertraging.

Infrastructuur

De Europese markt voor infrastructuurprojecten is structureel sterk. De omvang van studies, ontwerp en plannen is groot. We verwachten dat de vraag in de komende periode onveranderd hoog blijft.

Landen

België

De positie in België is onverminderd sterk met name op de industriële markt als wel op de markt voor infrastructuur. Grontmij verkreeg in het eerste kwartaal ondermeer de volgende opdrachten:

• mobiliteitsplan Vlaanderen: verbetering infrastructuur openbaar vervoer met onder andere aanleg van drie nieuwe sneltramlijnen en een herschikking dan wel uitbreiding van buslijnen.

• de ontwikkeling van kantoorgebouwen voor Umicore en Volvo volgens het green building concept.

Denemarken

Hoewel de economische groei in Denemarken afkoelt, beschikt Grontmij over een sterke positie in de sectoren Bouw, Infrastructuur, Water en Milieu, die bijdraagt aan de autonome groei. Grontmij verkreeg onder meer opdrachten voor:

• advieswerkzaamheden voor de bouw van het vijf-sterren Gilleleje Spa & Wellness Resort;

• advieswerkzaamheden voor de uitbreiding van het private ziekenhuis Hamlet met o.a. vijf operatiekamers en een röntgenkamer.

Duitsland

De economische ontwikkeling in Duitsland heeft in positieve zin bijgedragen aan onze verbeterde marktpositie. Vooral op het vlak van energie, infrastructuur en (bouw) projectmanagement zagen we een stijging van activiteiten. Grontmij verkreeg ondermeer de volgende advies opdrachten:

• nieuwe stadsspoorlijn en tunnel in Frankfurt door de voormalige woonwijk van de Amerikaanse Luchtmacht. De voormalige woonwijk (in de buurt van de luchthaven) wordt omgebouwd tot een groot winkel- en kantorencentrum.

• geothermische energiecentrale bij München

Verenigd Koninkrijk/Ierland

Met name in de sector Water heeft Grontmij een sterkte positie op het gebied van asset management. De positie op de infrastructuurmarkt is minder omvangrijk, maar sterk. De drie acquisities zullen vanaf het tweede kwartaal gaan bijdragen aan omzet en resultaat. Belangrijke opdrachten:

• verlenging raamcontract met East Riding of Yorkshire Council voor aanleg, inspectie en onderhoud van het hoofdwegennet en de kunstwerken daarin. Grontmij verkreeg de verlenging onder andere op basis van de prestaties op het gebied van veiligheidinitiatieven.

• Thames Water: onderzoek naar overstromingsrisico’s voor ca 4.000 bovengrondse locaties, prioritering van te ondernemen acties en detailstudies daarvan.

Nederland

De marktpositie in Nederland is verbeterd met name in de sectoren energie, water en infrastructuur. De herpositionering van de productmix, die in 2007 is ingezet, zal ook in de komende periode zijn vruchten afwerpen. Grontmij heeft onder meer de volgende (advies)opdrachten verkregen:

• aanleg 35 kilometer autoweg N356 (Centrale As Friesland met tweemaal twee rijstroken) inclusief rondwegen om Hurdegaryp en Garyp, een aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal en een twintigtal viaducten, onderdoorgangen en fietstunnels.

• ontwerp en uitvoeringsbegeleiding voor de kustversterking bij Noordwijk. Met een ‘dijk in duin’ constructie en een verbreding van de duinenrij over een lengte van ca 1.100 meter is de zeewering weer op sterkte.

Zweden

De markt in Zweden is onverminderd goed voor onze dienstverlening, ondanks enkele tekenen van afnemende groei (met name bouwmarkt). De aanpassing van de productmix leidt tot een daling van laagrenderende engineering activiteiten. Voor de rest van het jaar 2008 richten wij ons op beter renderende activiteiten met een hogere winst en omzet per medewerker.

Belangrijke projecten die Grontmij in Zweden verkreeg zijn:

• plaatsing van RTU’s (Remote Terminal Units) bij 634 substations van het hoogspanningsnetwerk in opdracht van Vattenfall Eldistribution AB. De RTU zorgen voor adequate communicatie tussen de substations en de centrale regelkamer. Aansturing op afstand wordt hiermee beter en bedrijfszekerder.

• in opdracht van Nordic Airport Properties (marktleider op facilitair en dienstverlenend gebied op en bij luchthavens) gaat Grontmij een breed scala activiteiten ontwikkelen: van de opstelling van huurcontracten tot finale inspecties van roerende en onroerende zaken.

Focuslanden

In onze focuslanden Ierland, Hongarije, Polen, Tsjechië, de Baltische Staten en Turkije zien we een onverminderd sterke vraag naar onze diensten. Door onze recente acquisitie in Hongarije en de Poolse vestiging van Roger Preston & Partners versterkten we onze positie in twee landen met meer dan 100 medewerkers. De acquisitie van KPI Systems in Polen zal vanaf het tweede kwartaal de positie op de (omvangrijke) infrastructuurmarkt gaan versterken.

Scope van de Groep: divestments en acquisities

Er zijn in het eerste kwartaal geen activiteiten van betekenis verkocht. In het eerste kwartaal heeft de Groep een aantal acquisities afgerond die met ingang van het 2e kwartaal 2008 materieel gaan bijdragen in de opbrengsten en het nettoresultaat. Dit betreft de verwerving van alle aandelen in Roger Preston & Partners, Trett Consulting en Whitelaw Turkington (UK), Canor International (Hongarije) en Stoel & Partners (Nederland), alsmede diverse kleine acquisities verspreid over verschillende landen.

Met de gerealiseerde acquisities neemt het personeelbestand van de Groep op jaarbasis toe met 450 personen en de bedrijfsopbrengsten met ca. € 50 miljoen.

Vooruitzichten 2008

Grontmij is gericht op het continue verbeteren van de resultaten en waarde op de lange termijn. De onderneming geeft in dat opzicht geen doelstellingen voor de winst per aandeel per kwartaal of per jaar af. De doelstelling voor 2010 is gericht op het bereiken van 8-9% operationele marge (EBITA van de bedrijfsopbrengsten, inclusief projectkosten derden).

Gelet op de ontwikkeling van omzet en resultaat in het eerste kwartaal 2008 en de ontwikkelingen in het orderboek, zijn de vooruitzichten voor geheel 2008 ongewijzigd positief: afgezien van eventuele bijzondere omstandigheden verwachten wij over heel 2008 een verdere groei van onze omzet en winstgevendheid ten opzichte van 2007. We verwachten een operationele marge te naderen van 8% (EBITA van de bedrijfsopbrengsten, inclusief projectkosten derden) over geheel 2008.

Grontmij wil de beste lokale dienstverlener zijn voor ontwerp, advisering, management, engineering en contracting van projecten in milieu, water, energie, bouw, industrie en infrastructuur. Zo creëren onze medewerkers waarde voor onze klanten en aandeelhouders en dragen zij bij aan een duurzame woon-, werk- en leefomgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Grontmij nv