Inspraak trajectnota/MER Schiphol-Amsterdam-Almere

Acht combi informatie- en inspraakbijeenkomsten

Van 16 mei tot en met 26 juni 2008 ligt de trajectnota/MER Schiphol-Amsterdam-Almere ter inzage. In deze periode vinden er acht bijeenkomsten plaats. In de trajectnota/MER presenteert Rijkswaterstaat de resultaten van het onderzoek, dat is uitgevoerd naar de effecten van de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. In de nota staan de gevolgen voor verkeer, economie, ruimte, woon- en leefmilieu en natuur beschreven. Deze zijn vergeleken met de situatie zonder uitbreiding van de weginfrastructuur op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere.

Tijdens de gecombineerde informatie- en inspraakbijeenkomsten wordt plenair een korte toelichting op de trajectnota/MER gegeven door Rijkswaterstaat. Ook kunnen bezoekers individueel inspreken bij medewerkers van het Inspraakpunt. Daarnaast is er een informatiemarkt waar medewerkers van Rijkswaterstaat klaar staan om vragen te beantwoorden. Tot en met 26 juni kan een ieder zijn zienswijze kenbaar maken over de inhoud van de trajectnota/MER aan het Inspraakpunt te Den Haag.

Het verkeer in het gebied tussen Schiphol, Amsterdam en Almere is de afgelopen vijftien jaar sterk gegroeid, vooral als gevolg van het toenemende aantal bedrijven en inwoners. Hierdoor neemt het aantal files en vertragingen op en rond de snelwegen toe. Zonder uitbreiding van de weginfrastructuur neemt de bereikbaarheid in het gebied rond Almere, Amsterdam en Schiphol sterk af. Het Rijk heeft een aantal andere projecten die te maken hebben met de inrichting van de ruimte (woningbouw, infrastructuur) samengebracht in het programma Randstad Urgent. Zo blijven de ontwikkelingen en de besluiten goed op elkaar afgestemd. De planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere valt ook binnen dat programma en richt zich op de lange termijn oplossingen na 2010.

Data en locatie combi informatie- en inspraakbijeenkomsten

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur start het plenaire gedeelte met een presentatie.

§ 26 mei Amstelstroom, Kerkstraat 12, Ouderkerk aan de Amstel;

§ 26 mei WTC Alnovum, P.J. Oudweg 1, Almere Stad;

§ 27 mei Schouwburg Amstelveen, Stadsplein 100, Amstelveen;

§ 28 mei Theater De Omval, Ouddiemerlaan 104, Diemen;

§ 28 mei Regardz Planetarium, Kromwijkdreef 11, Amsterdam Zuidoost;

§ 29 mei Amstelborgh/Borchland, Borchlandweg 6-12, Duivendrecht;

§ 2 juni De Kazerne, Kazernestraat 10, Muiden;

§ 3 juni Jaap Edenhal, Radioweg 64, Amsterdam Watergraafsmeer.

.

Ter inzage legging Trajectnota/MER

De trajectnota/MER Schiphol-Amsterdam-Almere ligt van 16 mei tot en met 26 juni 2008 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage bij:

§ de gemeentehuizen van Abcoude, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Loenen, Muiden, Naarden, Ouder-Amstel, Weesp, Wijdemeren en Zeewolde;

§ de stadsdeelkantoren van Amsterdam-Oost/Watergraafsmeer en Amsterdam Zuidoost;

§ de provinciehuizen van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht;

§ de kantoren van Rijkswaterstaat: dienst Noord-Holland te Haarlem, dienst IJsselmeergebied te Lelystad en het wegendistrict Amsterdam te Amsterdam Zuidoost;

§ het informatiecentrum van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de bibliotheek van het ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beide in Den Haag.

Vervolgtraject inspraak

Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere aan de Commissie voor de milieueffectrapportage, die deze betrekt bij haar toetsingsadvies. De gebundelde reacties kunnen na afloop van de inspraaktermijn worden ingezien. Iedere inspreker krijgt antwoord. Mede op grond van de inspraakreacties en de adviezen nemen de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM het Standpunt in, die Rijkswaterstaat uitwerkt in een Ontwerp-tracébesluit (OTB). Vervolgens vindt in 2009 inspraak op het Ontwerp-tracébesluit plaats.

Communicatie

De trajectnota/MER is vanaf 16 mei te downloaden van www.inspraakpunt.nl Voor inlichtingen over de procedure kan men terecht bij het Inspraakpunt, telefoon 070 – 351 80 16. Nadere informatie over de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere is te vinden op de website www.schiphol-amsterdam-almere.nl

De planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere richt zich op de lange termijn oplossingen na 2010. Om de doorstroming snel te verbeteren worden vóór 2010 de benuttingmaatregelen op de A1/A6/A9 al uitgevoerd. Deze zijn: het inrichten van de vluchtstroken als spitsstroken langs de A1 ’t Gooi, de A1/A6 Muiderberg-Almere en de A9, Holendrecht-Diemen, en het uitbreiden van de wisselstrook op het wegdeel A1 Diemen-Muiderberg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland