Kamerbrief over reclameborden langs de Betuweroute

Den Haag – Op 9 mei 2008 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin antwoorden op Kamervragen over reclameborden langs de Betuweroute.

Hieronder leest u de volledig brief 20084158 kamervragen van de leden Roefs en Vermeij over reclameborden langs de Betuweroute. Kamerstuk | 2008-05-09.

Geachte voorzitter,

Op 14 april 2008 stelden uw leden Roefs en Vermeij onderstaande vragen over reclame- borden langs de Betuweroute. Mede namens mijn ambtsgenoten van BZK en VROM bied ik u hierbij de antwoorden.

1. Bent u bekend met het artikel “Reclameborden langs de Betuweroute”.

1. Ja. Ik heb kennis genomen van het artikel in de Gelderlander van 5 april 2008.

2. Wat is uw mening over dit plan van Keyrail om de exploitatieverliezen af te dekken?

2. De aanleiding van het artikel is een idee dat Keyrail op 27 maart 2008 presenteerde aan de wethouder van Tiel om zonnecollectoren, groenvoorzieningen en reclames te plaatsen langs de Betuweroute. Naast het zoeken van inkomstenbronnen heeft deze combinatie van maatregelen volgens Keyrail ook als doel de graffitiuitingen en de daaraan verbonden kosten terug te dringen. Het plan van Keyrail bevindt zich nog in een verkennend stadium.

Op zich sta ik positief tegenover initiatieven van Keyrail om de Betuweroute te commercialiseren. Dit is juist wat ik verwacht van de exploitant van de Betuweroute. De keuze voor reclame op de geluidsschermen gericht op de weggebruiker strookt echter niet met mijn beleid, vastgelegd in de Richtlijnen bewegwijzering, om reclame-uitingen langs de rijkswegen zo veel mogelijk te voorkomen. Aan dit beleid houd ik vast.

3. Kunt u aangeven in hoeverre de verkeersveiligheid in het gevaar komt als gevolg van de mogelijke plaatsing van de reclameborden langs de route? Er bestaat toch een artikel in de wet op grond waarvan dit kan worden verboden.

3. Om te beoordelen of de verkeersveiligheid in het geding is, zal ik eerst kennis moeten nemen van de concrete plannen van Keyrail. Reclame-uitingen langs de rijkswegen worden door Rijkswaterstaat op dit moment bestreden wanneer de verkeersveiligheid in het geding kan zijn. De SWOV signaleert dat opvallende reclame de aandacht van de automobilist afleidt en tegengegaan moet worden op plaatsen waar extra aandacht nodig is.

Ik ben sowieso geen voorstander van het aanbrengen van reclame-uitingen op geluidsschermen langs de snelweg en zal er bij ProRail op aandringen om de Richtlijnen bewegwijzering over reclame-uitingen langs rijkswegen te gebruiken voor geluidsschermen langs het spoor die dicht langs rijks(snel)wegen staan. Op dit moment is er voor de geluidsschermen langs het spoor nog geen formeel beleid over het aanbrengen van reclames daarop: de situatie dat er tussen spoor en snelweg over grote lengte geluidsschermen staan, is relatief nieuw.

4. Komt er een apart antigraffiti team om de borden langs de Betuweroute vrij van graffiti te houden?

4. Keyrail heeft een contract met een gespecialiseerd bedrijf om graffiti op de geluidsschermen langs de Betuweroute te verwijderen. Alle inspanningen om de graffiti te bestrijden en de geluidsschermen schoon te maken hebben echter weinig effect. Keyrail zoekt daarom nu naar preventieve maatregelen en verwacht met haar plan voor zonnecollectoren, groenvoorzieningen en reclames het aanbrengen van graffiti te ontmoedigen.

5. In hoeverre passen de plannen van Keyrail in het beleid om verrommeling tegen te gaan?

5. De plannen om graffiti te ontmoedigen passen goed in de kabinetsambities voor een Mooi Nederland. In het beleidsprogramma Mooi Nederland is onder meer de ambitie opgenomen om de ruimtelijke kwaliteit te vergroten op en rond de infrastructuur. Belangrijk onderdeel van deze ambitie is om de identiteit en eigenheid van de gebieden waar infrastructuur doorheen leidt te vergroten. Het ontwerp van de infrastructuur moet bijdragen aan de karakteristiek van een gebied. Reclame-uitingen verhouden zich minder goed met de ambities om verrommeling tegen te gaan.

6. Wat is de meerwaarde van de plannen, naast mogelijk wat extra inkomsten?

6. Tegenover plannen voor zonnecollectoren en groenvoorzieningen sta ik sympathiek. Die kunnen een meerwaarde bieden aan de Betuweroute. Wel ligt er de opgave om deze in te passen in de omgeving en de eigenheid van het betreffende landschap te bewaren.

7. Wat is de rol van de betrokken gemeenten in de besluitvorming?

7. De gemeente dient een vergunning af te geven alvorens er reclame-uitingen kunnen worden geplaatst. Het toekennen ervan geschiedt met name op basis van het vigerende welstandsbeleid en reclamebeleid.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Op woensdag 14 maart 2008 vindt een Algemeen Overleg Betuweroute plaats tussen de Minister en de Tweede Kamer.