ARCADIS meldt solide resultaten eerste kwartaal 2008

* Bedrijfsopbrengsten stijgen 20%; autonome groei blijft met 11% op hoog niveau
* In infrastructuur en vooral in milieu aanhoudend sterke autonome groei
* Alle regio’s dragen bij aan groei, Verenigde Staten en Nederland het meest
* Verdere margeverbetering gerealiseerd
* Netto operationele winst 20% hoger
* Ondanks economische onzekerheid, vooruitzichten voor heel 2008 positief

ARCADIS heeft in het eerste kwartaal 2008 solide resultaten geboekt. De bedrijfsopbrengsten stegen met 20% tot € 400 miljoen. De autonome groei bleef met 11% op een hoog niveau, door goede prestaties in de infrastructuurmarkt en vooral in de milieumarkt waar autonoom 19% groei optrad. Ondanks de kredietcrisis nam de omzet in de Verenigde Staten sterk toe, vooral in milieu, terwijl ook RTKL goed presteerde. Nederland leverde eveneens een belangrijke bijdrage aan de groei. In de overige Europese landen vertraagde de groei, vooral in de vastgoedmarkt. De netto operationele winst steeg met 20% naar € 15,3 miljoen (2007: € 12,8 miljoen), door groei van activiteiten, verbetering van marges en een goede bijdrage van acquisities. De daling van de Amerikaanse dollar en het Britse pond had een negatief effect op omzet en resultaat van 6%.

Eind januari 2008 werd LFR overgenomen, een Amerikaans milieuadviesbureau met een omzet van US$ 127 miljoen en ruim 480 medewerkers. Deze acquisitie versterkt de positie in de belangrijke milieumarkt van Californië, voegt specialistische expertise toe en biedt volop kansen voor omzet- en operationele synergie. Na afloop van het eerste kwartaal werd de acquisitie afgerond van Elekol (omzet € 3 miljoen, 40 medewerkers), actief in de Poolse markt voor railinfrastructuur, waarmee kan worden geprofiteerd van de omvangrijke investeringen in modernisering en uitbreiding van infrastructuur in Centraal Europa.

Bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy gaf als commentaar: “De solide resultaten en gezonde autonome groei weerspiegelen de sterke marktposities van ARCADIS, gebaseerd op een robuuste portfolio met een goede spreiding van activiteiten, zowel geografisch als naar marktsegmenten en klanten. Sterke groei in de milieumarkt, uitbreiding van activiteiten in de watermarkt en strikte kostenbeheersing zijn de basis voor de goede prestaties in de Verenigde Staten. Ook RTKL deed het goed, vanwege een goede orderportefeuille en focus op markten met groeikansen. De opname in de Amsterdamse Midkap vanaf maart dit jaar, vergroot de zichtbaarheid en daarmee de aantrekkelijkheid van ons aandeel.”

Toelichting

Exclusief een negatief valuta-effect van 6% stegen de bedrijfsopbrengsten met 26%. De bijdrage van acquisities bedroeg 16% en was per saldo het gevolg van de overname van RTKL, LFR en enkele kleinere bedrijven en de verkoop van Euroconsult. De autonome groei van 11% kwam uit alle regio’s, met de Verenigde Staten en Nederland als snelste groeiers, ieder met autonoom ca 13%. Met 3% bleef de autonome groei in overig Europa wat achter, vooral door vertraging in de vastgoedmarkt.

De bruto toegevoegde waarde, de omzet door eigen medewerkers, nam toe met 17%; exclusief valuta-effect met 23%. Acquisities droegen per saldo 16% bij. De autonome groei van 6% was lager dan bij de bedrijfsopbrengsten door de toename van toeleveringen derden, vooral in de milieumarkt.

De EBITA steeg met 22%; exclusief valuta-effect met 28%. Hiervan was 24% het resultaat van acquisities. De autonome stijging van 4% werd negatief beïnvloed door een geringere bijdrage uit de verkoop van carbon credits, afkomstig van biogaswinning in Brazilië. Deze bedroeg € 0,6 miljoen ten opzichte van € 1,9 miljoen vorig jaar. Exclusief dit effect nam de EBITA autonoom toe met 9%. Ondanks de lagere bijdrage van carbon credits verbeterde de marge (EBITA als percentage van bruto toegevoegde waarde) naar 9,9% ten opzichte van 9,5% in dezelfde periode vorig jaar.

De netto operationele winst steeg met 20%. Dit is wat minder dan de stijging van de EBITA, vooral door hogere financieringslasten en een hogere belastingdruk. Exclusief derivaten voor rente- en valutarisico’s stegen de financieringslasten tot € 3,6 miljoen (2007: € 0,9 miljoen), vooral door investeringen in acquisities. De belastingdruk nam toe door een geringere aftrekbaarheid van optiekosten en een groter winstaandeel uit de Verenigde Staten.

Ontwikkelingen per marktsegment

De hierna genoemde cijfers betreffen de bedrijfsopbrengsten en gelden voor de eerste drie maanden van 2008 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tenzij anders vermeld.

• Infrastructuur

De omzet steeg 1%. De bijdrage van acquisities en desinvesteringen was per saldo 4% negatief. Het valuta-effect was -2%. De autonome groei van 6% werd negatief beïnvloed door de eerdere daling bij land development in de Verenigde Staten tengevolge van de kredietcrisis. Exclusief dit effect bedroeg de autonome groei 9%. Hieraan werd vooral bijgedragen vanuit Nederland, Frankrijk, Polen en Brazilië. In de Verenigde Staten lieten ook water en in mindere mate transportation een gezonde groei zien.
• Milieu

De omzet groeide 19%, ondanks een negatief valuta-effect van 12%. De bijdrage van acquisities was 12% en kwam vooral van Vectra in het Verenigd Koninkrijk en LFR in de Verenigde Staten. De autonome groei was 19%. De Verenigde Staten droegen hieraan het meest bij, terwijl in Europa de activiteiten toenamen in Nederland, Engeland en België. Bij het Amerikaanse leger werd een nieuw GRiP® contract verworven en met AkzoNobel werd een raamcontract gesloten voor wereldwijde levering van milieudiensten, passend in de trend bij multinationals om het aantal dienstverleners te beperken.
• Gebouwen

De omzet nam met 67% toe, hoofdzakelijk door acquisities. Dit betrof RTKL in de Verenigde Staten en APS in Engeland. Het valuta-effect was -3%. De autonome groei van 3% was beperkt doordat bij projectmanagement last werd ondervonden van vertragingen in de vastgoedmarkt, vooral in Engeland, en in de Verenigde Staten een belangrijk project werd beëindigd. Hoewel bij RTKL enkele commerciële projecten vertraging opliepen, bleven omzet en resultaat op goed niveau. In Nederland werd het Philips facility management contract voor vijf jaar verlengd en aanzienlijk uitgebreid.

Vooruitzichten

In Europa blijft de infrastructuurmarkt gunstig, met private financiering voor versnelde aanpak van knelpunten. De Poolse markt biedt gezien de forse investeringen uitstekende kansen. Dat geldt ook voor Brazilië en Chili. In de Verenigde Staten lijkt de transportation markt stabiel, terwijl het raamcontract voor New Orleans met al meer dan $ 30 miljoen task orders dit jaar, zorgt voor een stevige basis in de watermarkt. Duurzaamheid en klimaatverandering stuwen de milieumarkt. De vraag naar internationale dienstverlening, de vraag vanuit de olie en gasindustrie, meer GRiP® contracten van het Amerikaanse leger en synergie met LFR bieden mogelijkheden tot uitbreiding van diensten. Verwacht wordt dat de kredietcrisis in de gebouwenmarkt leidt tot vertraging bij commerciële vastgoedprojecten, vooral in de Verenigde Staten en Engeland. RTKL heeft succesvol ingezet op projecten in Azië, Centraal/Oost Europa en het Midden Oosten. Voor projectmanagement doen zich kansen voor bij infrastructuur en in het Midden Oosten. Het nieuwe facility management contract met Philips vormt een prima basis voor verdere uitbouw van deze dienstverlening.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: “De markten waarin wij opereren bieden volop perspectief en onze orderportefeuille is goed gevuld. Toch noopt de economische onzekerheid tot voorzichtigheid. Kostenbeheersing en intensivering van marktontwikkeling en verkoop hebben hoge prioriteit ter bevordering van winstgevende groei. Onze sterke thuismarktposities, klantgerichte benadering en interne samenwerking gericht op synergie, geven ons een onderscheidende positie in de markt waardoor we marktaandeel kunnen winnen. Verdere uitbreiding door acquisities blijft hoog op de agenda staan. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden verwachten wij voor 2008 een voortgaande groei van omzet en winst.”

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, ontwerpen, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur – Milieu – Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met meer dan 13.500 mensen en € 1,5 miljard omzet. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten. Verantwoordelijk en betrokken, denken en doen. Resultaat telt. www.arcadis-global.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V.