Standpunt voorkeurstracé Buitenring Parkstad Limburg

Maastricht – Bestuurders van Parkstad Limburg, de Provincie Limburg en de gemeenten Nuth en Schinnen hebben een standpunt ingenomen over het Voorkeurstracé voor de Buitenring Parkstad Limburg. Bovendien zijn afspraken gemaakt over de financiering.

Dit standpunt is ingenomen tijdens een bijeenkomst van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Buitenring Parkstad Limburg op woensdag 16 april 2008. In dit overleg participeren onder meer projectverantwoordelijke bestuurders van Parkstad Limburg, de betrokken Parkstad-gemeenten, de gemeenten Nuth en Schinnen en de Provincie Limburg.

Het Voorkeurstracé voor de Buitenring loopt vanaf Kathagen (Nuth) ten noorden van de sportvelden en begraafplaats langs Vaesrade. Ter hoogte van het Van Hövell tot Westerflierhof, de Hommerterweg, de Allee/Akerstraat-Noord en het Amstenraderveld wordt de weg verdiept aangelegd. Vanaf hier loopt het voorkeurstracé tussen Amstenrade en Brunssum naar de N274 ten noorden van Brunssum. Het tracé loopt om Brunssum heen, over de Mijnsteenberg naar de N299. De N299 wordt gevolgd tot aan de Torenstraat. Vanaf de Torenstraat loopt het voorkeurstracé over de Dentgenbachweg naar de Kaalheidersteenweg/Kerkradersteenweg. Hier wordt het voorkeurstracé doorgetrokken richting de N300. Vanaf de aansluiting met de Hamstraat (N300) wordt deze weg gevolgd tot nabij de kruising met de Locht-Horbacherstraat, om vervolgens via het verkeersplein Avantis aan te sluiten op de N281.

Tevens behelst het standpunt een voorkeur voor de variant van de in Duitsland geplande B258n. Deze weg moet aangelegd worden in zijn meest oostelijke variant en aansluiten op de Hamstraat, ter hoogte van de doorgetrokken Dentgenbachweg.

Het voorkeurstracé is gebaseerd op het uitgangspunt dat de Buitenring wordt aangelegd als een autoweg met twee rijbanen met elk twee rijstroken. De maximumsnelheid zal 100 kilometer per uur zijn.

De gemeente Kerkrade heeft tijdens het overleg aangegeven geen voorstander te zijn van doortrekking van de Dentgenbachweg. Kerkrade geeft de voorkeur aan een tracé waarbij de Buitenring via de Tunnelweg loopt.

De gemeente Nuth gaf de voorkeur aan een tracé dat via de Randweg loopt.

Het Voorkeurstracé is geraamd op Euro 195 miljoen. Het beschikbare investeringsbudget bedraagt Euro 136,2 miljoen. De hogere kosten worden met name veroorzaakt door hogere vastgoedkosten en aanvulling van eerdere globale ramingen op basis van meer gedetailleerde gegevens (zoals bijvoorbeeld van bewegwijzering en mitigerende maatregelen).

Over de mogelijkheden tot financiering van de hogere kosten zijn afspraken met Parkstad gemaakt om deze nader uit te werken. In beginsel behoeven de betrokken partijen (Parkstad Limburg, gemeenten en Provincie) geen extra financiële middelen te leveren. Dekking van de extra benodigde middelen zal primair plaatsvinden door middel van bijdragen van derden. Daarbij moet onder andere worden gedacht aan een bijdrage van het Rijk en aan (Europese) subsidies.

In juni 2008 zal de tracénota/MER-UVS ter inzage worden gelegd. Tijdens deze periode worden in de regio een aantal informatieavonden gehouden. Eenieder kan dan zienswijzen indienen, ook met betrekking tot het Voorkeurstracé. Hierna vindt de ruimtelijke inpassing van de weg plaats. In die fase wordt ook het ontwerp van de weg en de landschappelijke inpassing ervan verder uitgewerkt. Dat proces resulteert in de vaststelling door Provinciale Staten van een Provinciaal Inpassingsplan voor de Buitenring. Een Provinciaal Inpassingsplan is een bestemmingsplan op provinciaal niveau. Belanghebbenden kunnen dan ook hun bezwaren kenbaar maken bij de Raad van State.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg