Gebiedsvisie A15 – A12 opgesteld

Gemeenten en stadsregio maken zich sterk voor goede ruimtelijke inbedding toekomstige snelweg

Nijmegen – Zes gemeenten en de Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben de gebiedsvisie A15-A12 opgesteld. Deze gezamenlijke gebiedsvisie is opgesteld op verzoek van het convenantenoverleg A15, het overleg tussen de samenwerkende partners Rijk, Provincie en stadsregio. De gemeenten Duiven, Lingewaard, Montferland, Nijmegen, Overbetuwe en Zevenaar geven hiermee hun visie op de realisatie van de mogelijke doortrekking van de snelweg A15 vanaf knooppunt Ressen naar de A12 bij Zevenaar. Daarnaast hebben de initiatiefnemers als doel om de ruimtelijke plannen in de regio vroegtijdig af te stemmen op de eventuele komst van het nieuwe stuk snelweg.

In een tijdsbestek van een half jaar hebben de zes gemeenten samen met de Stadsregio Arnhem Nijmegen een beeld geschetst hoe de mogelijke doortrekking van de A15 ingepast zou kunnen worden in de omgeving en de bestaande ruimtelijke plannen. Uitkomst is dat de doortrekking van de A15 ook kansen biedt voor de regio. Door nu reeds een gezamenlijke visie te presenteren, nog voordat de officiële procedures zijn gestart, benadrukken de initiatiefnemers het belang van een goede ruimtelijke inbedding van de A15.

Tracé

Het tracé van de doortrekking wordt in de gebiedsvisie ontrafeld in drie delen. Voor het traject vanaf knooppunt Ressen tot aan het Pannerdensch Kanaal wordt in de gebiedsvisie gepleit voor een tracé vrijwel parallel aan de spoorlijn van de Betuweroute. Voor het stuk vanaf het Pannerdensch Kanaal tot de A12 is gekozen om de uitgangspunten zoals deze staan beschreven in de gebiedsvisie van Duiven en Zevenaar over te nemen. In de gebiedsvisie van deze twee gemeenten staan twee varianten beschreven. In beide gevallen is het uitgangspunt dat het groene karakter van het gebied behouden en liefst versterkt moet worden. Dat kan door een verdiepte ligging van de snelweg. Voor het deel waarbij het Pannerdensch Kanaal moet worden gekruist is de gebiedsvisie helder. De gezamenlijke voorkeur gaat uit naar een tunnel.

Gebiedsontwikkeling

De ruimtelijke ontwikkelingen in het betrokken gebied spelen voor een deel al in op de komst van de A15 en de verbreding van de A12. Zo wordt in het Regionaal Plan van de regio beschreven dat de ontwikkeling van bedrijventerreinen gekoppeld is aan de snelwegen. De komst van het Betuws BedrijvenPark aan de A15 en het agribusinesscomplex Greenport bij Bemmel zijn daarvan voorbeelden. Ook is er bij de gebiedsontwikkeling aandacht voor de natuur. Het in ontwikkeling zijnde Park Lingezegen moet een prominente rol spelen bij de inpassing van de A15. In de gebiedsvisie wordt gesproken over een parkviaduct waarbij het park in feite over de A15 heen kruist. Voor het gebied rond de A12 wordt ingezet om de huidige uitzichten vanaf de snelweg op de stuwwal van de Veluwe te behouden.

Onderzoek

Met het formuleren van een gezamenlijke visie is een eerste belangrijke stap gezet voor een goede ruimtelijke inbedding van de A15 in de regio. Om de conclusies uit de gebiedsvisie verder uit te werken wordt door de initiatiefnemers op onderdelen nader onderzoek uitgevoerd.

Vervolg

Nu de gebiedsvisie is vastgesteld door het College van Bestuur van de stadsregio wordt deze verstuurd naar de gemeenteraden van de betrokken gemeenten. Op 26 juni 2008 zal ook de Stadsregioraad haar oordeel er nog over vormen. Namens de initiatiefnemers zal de stadsregio de gebiedsvisie inbrengen bij de start van de MER-procedure voor de doortrekking van de A15.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)