Strukton realiseert 20% omzetgroei in 2007

• Lager resultaat door hoge inschrijvingskosten PPS en verlies Bouw & Vastgoed op oude projecten

• Sterke performance Strukton Rail en Strukton Civiel

• Strukton Worksphere levert belangrijke bijdrage aan invulling PPS-strategie

• Verdere toename PPS-concessies: Strukton recentelijk aangewezen voor twee van de drie per ultimo 2007 ingediende Nederlandse aanbiedingen

Utrecht – Strukton, fullserviceprovider voor infrastructuur en accommodatieoplossingen, realiseerde in 2007 een omzetstijging van 20% tot EUR 1,1 miljard (2006: EUR 955 miljoen). Deze stijging is vooral toe te schrijven aan een sterke autonome groei bij Strukton Bouw & Vastgoed en Strukton Civiel en de bijdrage van Strukton Worksphere die in 2007 voor het hele jaar meetelde in de omzet. Strukton Rail realiseerde een licht hogere omzet in 2007. Een achterblijvende omzet in de Nederlandse railmarkt als gevolg van een lager bestedingsniveau kon worden gecompenseerd met een hogere omzet in andere Europese landen. Ook Strukton Integrale Projecten groeide sterk. Het was in 2007 betrokken bij in totaal twaalf PPS-projecten.

Het operationele resultaat (EBITDA) liep in 2007 terug met EUR 7,7 miljoen naar EUR 50,6 miljoen (2006: EUR 58,3 miljoen). De operationele resultaten van alle werkmaatschappijen lieten weliswaar een verbetering zien ten opzichte van 2006 maar in tegenstelling tot 2006 werden er in 2007 geen incidentele baten gerealiseerd (2006: EUR 5,3 mln). Het lagere resultaat is een gevolg van de hoge inschrijvingskosten (EUR 10 miljoen) op PPS concessieprojecten. Begin 2008 is Strukton voor twee van de drie per ultimo 2007 ingediende PPS projecten aangewezen als voorkeursinschrijver. Daarmee worden de aanbiedingskosten voor deze projecten terugverdiend. Het nettoresultaat kwam uit op EUR 15,3 miljoen (2006: EUR 30,6 miljoen). Strukton boekte opnieuw goede vooruitgang in de accentverschuiving naar servicegerelateerde activiteiten. Het aandeel niet-projectgebonden inkomsten is toegenomen tot 27,3% (2006: 25,8%). De orderportefeuille eindigde op een historisch hoog niveau van EUR 1,2 miljard. Strukton genereerde in 2007 een sterke operationele kasstroom van EUR 58,4 mln (2006: EUR 24,3 mln).

Verdere groei en versterking

In 2007 heeft Strukton zijn strategie verder ingevuld en werden belangrijke stappen gezet als het gaat om verdere versterking door overnames, ketenverlenging en -verbreding en internationalisering:

Strukton Integrale Projecten was in 2007 betrokken bij zes Nederlandse PPS-projecten in aanbesteding. Daarnaast heeft Strukton in Nederland drie PPS-projecten in uitvoering en drie buitenlandse projecten in aanbesteding (Verenigd Koninkrijk, België en Zweden). Daarmee is het aantal PPS-projecten sterk gegroeid ten opzichte van 2007. Begin 2008 is Strukton aangewezen als voorkeursinschrijver in de Europese aanbesteding van de Nederlandse PPS-projecten Nieuwbouw Detentiecentrum Rotterdam en Huisvesting Informatie Beheer Groep en Belastingdienst te Groningen.

Strukton Rail had in de Nederlandse markt te maken met onderbesteding, maar op Europees niveau is juist sprake van groei en toenemende belangstelling voor de concepten en innovaties van het bedrijf. Strukton Rail verwierf met Georg Reisse een stevige basis in de Duitse spoormarkt. In Scandinavië heeft Strukton Rail zijn positie verder versterkt met de uitbreiding van zijn belang in Jernbaneservice AS – een van de vier spoorbouw- en onderhoudsbedrijven in Noorwegen – van 65 naar 100% en met de overname van Betonmast Bane die eind januari 2008 is afgerond. Hiermee verwacht Strukton Rail marktleider te worden in de spoormarkt in Noorwegen. In Zweden heeft Strukton zijn belang in Svensk Banproduktion, in omvang de tweede marktpartij in Zweden, uitgebreid van 60 naar 100%.

Strukton Civiel kijkt terug op een goed jaar van zowel forse autonome groei als versterking van de activiteiten. De omzet groeide autonoom met 20% en het resultaat groeide in hetzelfde tempo mee. Alle bedrijfsonderdelen van Strukton Civiel droegen bij aan de groei. Strukton Civiel wil een leidende rol spelen in het vernieuwen van de infrasector en heeft daar in 2007 onder andere invulling aan gegeven met de verwerving van projecten onder nieuwe contractvormen, zoals het alliantiecontract voor de Hollandse Brug (in de A1/A6). Met de overname van onderdelen van Duik Combinatie Nederland (DCN) in 2007 realiseerde Strukton Civiel ketenverbreding in specialistische onderwatertechniek en (bodem)injectietechnieken. Strukton Civiel zette internationale stappen met tunnel-projecten in Busan (Zuid-Korea) en Limerick (Ierland) en versterkte daarmee zijn leidende positie op het gebied van afzinktechnieken.

Strukton Bouw & Vastgoed liet een volumestijging zien van 30%. Deze autonome groei is vooral te danken aan enkele grote nieuwe projecten. Dat het resultaat desondanks negatief is, is vooral toe te schrijven aan tegenvallers bij contracten die dateren uit 2005 waarbij Strukton Bouw & Vastgoed te kampen had met de negatieve doorwerking van sterk gestegen kosten van onderaanneming en materialen die niet konden worden doorberekend. Strukton Bouw & Vastgoed heeft in 2007 een goede samenwerking opgebouwd met Strukton Worksphere. Voor klanten levert dit duidelijke synergievoordelen op en voor een groeiend aantal klanten verzorgen beide bedrijfsonderdelen gezamenlijk zowel het bouwkundig als het technisch onderhoud.

Bij Strukton Worksphere stegen zowel de orderontvangst als de omzet ten opzichte van 2006 en daarbij was een duidelijke toename van langlopende projecten zichtbaar. De synergie-effecten die Strukton beoogde met de overname van Worksphere leveren een zeer waardevolle bijdrage aan PPS-inschrijvingsprocessen en de kennis en kunde die Strukton Worksphere inbrengt, stellen Strukton in staat tot een integrale lifecyclebenadering van accommodatieprojecten.

Vooruitzichten

Strukton verwacht in 2008 verdere autonome groei van de omzet. De aanwijzing tot voorkeursinschrijver op een tweetal grote PPS-huisvestingsprojecten zal ook een belangrijke bijdrage leveren aan de omzetgroei. Toekomstige PPS-inschrijfkosten zullen voornamelijk worden gefinancierd uit lopende – succesvolle – aanbiedingen. Daarnaast streeft Strukton in lijn met de strategie naar verdere groei door selectieve acquisities. Al eerder is gezorgd voor voldoende financiële ruimte om te groeien. Strukton beschikt hiervoor over een gecommitteerde faciliteit van EUR 325 miljoen en daarmee over voldoende financiële ruimte en soliditeit om de groeistrategie verder in te vullen. Strukton verwacht, bijzondere omstandigheden voorbehouden, een forse toename van het netto resultaat.

Over Strukton

Strukton is actief op het gebied van infrastructuur- en accommodatieoplossingen. Als meedenkende partner overziet Strukton de hele keten van concept- tot exploitatiefase. Door bundeling van de specifieke kennis en ervaring van de vijf werkmaatschappijen kunnen eindgebruikers prettig reizen en in een comfortabele ruimte wonen, werken, recreëren of leren.

Meer informatie en de kengetallen zijn te vinden in het jaarverslag 2007 dat u kunt vinden op de website van Strukton.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton Groep nv