Eén loket voor schade door Ruimte voor de Rivier

Den Haag – Schade ontstaan bij de uitvoering van projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier wordt afgehandeld met een door Verkeer en Waterstaat op te stellen nadeelcompensatieregeling.

Burgers kunnen bij één loket terecht voor afhandeling, al blijft de mogelijkheid bestaan een verzoek om schadevergoeding in te dienen bij lokale en regionale bestuursorganen. Dit is afgesproken in het Landelijk Bestuurlijk Overleg Hoogwaterbescherming (LBOH) van 5 maart 2008.

Daarnaast kwam een voorstel aan de orde voor een Strategisch Kader Ruimtelijke Ontwikkeling in nieuwe buitendijkse gebieden als gevolg van de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. Het doel van zo’n strategisch kader is om voor alle bij de uitwerking betrokken partijen duidelijkheid te scheppen over het toelaten van ruimtelijke ontwikkelingen in de periode vooraf aan het daadwerkelijk buitendijks worden. Gedeputeerde mevrouw Moons (Noord-Brabant) gaf namens het IPO aan dat het voorstel bewoners onvoldoende duidelijkheid biedt.

Het Landelijk Bestuur Overleg Hoogwaterbescherming (LBOH) concludeerde dat een en ander nog nader moet worden uitgewerkt. Het LBOH wil vooral rekening houden met de specifieke omstandigheden per gebied.

De Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s moet eind 2009 zijn geïmplementeerd. In het LBOH is oriënterend gesproken over de reikwijdte. Het hoofdwatersysteem valt in ieder geval onder de richtlijn. Voor regionale wateren moet het begrip significant risico leidend zijn om ze al dan niet te laten vallen onder de richtlijn. Nadere criteria worden nog opgesteld.

Daarnaast constateerden het IPO, de Unie van Waterschappen en de Vereniging Nederlandse Rivierengemeenten dat de komende periode veel nota’s worden geproduceerd en studies worden uitgevoerd op het terrein van water, zoals het Nationaal Waterplan en de Nota Waterveiligheid 21e eeuw. Het is van belang dat er samenhang wordt aangebracht. Ook een integratieslag is wenselijk. Wellicht dat het Nationaal Waterplan zich hiervoor leent.

Op 10 april worden intentieverklaringen ondertekend voor de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De conceptteksten hiertoe zijn woensdag vastgesteld. Voorts werd een conceptbrief van de staatssecretaris vastgesteld waarin partijen worden geïnformeerd over de uitvoering van de Derde ronde toetsing van de primaire waterkeringen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)