Draka jaarcijfers 2007

BEDRIJFSRESULTAAT MET 61% GESTEGEN TOT € 145,7 MILJOEN

RESULTAAT OVER HET BOEKJAAR MET 105% TOEGENOMEN TOT € 93,0 MILJOEN

* Bedrijfsresultaat (exclusief incidentele posten) steeg 61% naar € 145,7 miljoen. Draka Cableteq rapporteerde resultaatsverbetering van 48%, terwijl Draka Comteq het operationele resultaat meer dan verdubbelde.

* Beide groepen rapporteerden flinke vooruitgang: Draka Cableteq profiteerde van goede groei in speciaalkabel en positieve ontwikkelingen op bouwmarkt in meeste Europese landen. Draka Comteq had baat van dubbelcijferige groei in glasvezelmarkt.

* Resultaat over het boekjaar € 93,0 miljoen; WPA € 2,46. Dividendvoorstel: € 0,68 (+84%) per gewoon aandeel, geheel in contanten.

* Operationeel werkkapitaal verder verlaagd tot 16,1% van omzet (2006: 16,6%), ondanks kortere betalingstermijn voor grondstoffen.

* Nieuwe organisatiestructuur; vanaf 2008 is Draka opgedeeld in drie groepen – Energy & Infrastructure, Industry & Specialty en Communications.

* Vooruitzichten voor 2008: verdere volumegroei (2-3%) op mondiale kabelmarkt verwacht. Prijzen belangrijke grondstoffen (koper en polymeren) blijven volatiel. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden is Draka voorzichtig optimistisch voor 2008 gegeven solide start van het jaar.

Jaarcijfers 2007

In een toelichting op de ontwikkelingen in 2007 verklaarde Sandy Lyons, Voorzitter en CEO van Draka Holding N.V.: “Het jaar 2007 was zeer succesvol voor Draka. Gesteund door de goede marktomstandigheden heeft Draka, in lijn met haar strategische uitgangspunten, in alle geledingen van het bedrijf groei gerealiseerd. De operationele resultaten zijn fors verbeterd, het marktaandeel is, mede dankzij Draka’s innovatieve vermogen, in de meeste marktsegmenten toegenomen, de kostenbasis is verder verlaagd en we hebben het volledige eigendom over Draka Comteq verkregen.

Als gevolg van de continue dynamiek in de markt, waarop Draka blijft anticiperen, en de verkrijging van het volledige eigendom in Draka Comteq, hebben wij besloten de organisatiestructuur van de onderneming enigszins aan te passen. Met ingang van 2008 is de organisatie onderverdeeld in drie groepen, te weten Energy & Infrastructure, Industry & Specialty en Communications. De onderverdeling van onze activiteiten over de drie groepen is gebaseerd op het noodzakelijke businessmodel per marktsegment om klanten optimaal te bedienen. Daarom verwachten wij dat dit nieuwe organisatiemodel in de toekomst zal leiden tot additionele groei.

Gegeven onze prestaties in 2007 en de mogelijkheden die Draka in de markt heeft, maken ons enthousiast voor de komende jaren. Draka zal de uitvoering van haar strategie continueren, waarbij ‘operational excellence’, commerciële dynamiek en investeren in groeimarkten centraal staan. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zijn wij voorzichtig optimistisch voor 2008 gegeven de solide start van het jaar.”

Algemeen

In 2007 is de groei van de wereldvraag naar kabel uitgekomen op ongeveer 4% tegenover 4,2% in 2006 (op basis van constante wisselkoersen en constante koperprijzen). Dit is een zeer gezonde stijging en betekent een bovengemiddelde groei ten opzichte van het meerjarige gemiddelde van circa 2-3%. De groei was in de eerste jaarhelft sterker (4-5%) dan in de tweede jaarhelft (circa 3%) als gevolg van een afzwakking van de economische groei in met name Noord-Amerika gedurende

2007. De stuwende factoren achter de vraag naar kabel blijven de opkomende markten zoals Oost-Europa, het Verre Oosten, India en Latijns-Amerika. In Noord-Amerika daalde de vraag wederom, terwijl de groei in West-Europa uitkwam op 3-4% tegenover een stijging van 5% in 2006. Deze terugval van de groei is verklaarbaar aangezien in 2006 sprake was van een inhaalvraag ten opzichte van het zeer zwakke 2005 (afname 3%). Met uitzondering van koper telecommunicatiekabel droegen alle productsegmenten bij aan de groei van de kabelmarkt.

Omzet

Draka’s omzet is in 2007 uitgekomen op € 2.816,2 miljoen, een toename van 11,3% ten opzichte van 2006. Acquisities hadden een aandeel van 5,5 procentpunten in de omzetgroei. Dit had vooral betrekking op de gerealiseerde overnames in 2006, die in het boekjaar 2007 volledig hebben bijgedragen. Dit waren de acquisities van de geïsoleerde kabelactiviteiten van International Wire Group, Inc. (VS) en het Duitse Cornelia Thies Kabeltechnik GmbH. De overname van Nantong Zhongyao Mechanic Electric Co, Ltd (China) droeg ook bij in 2007. De overname van het Italiaanse DeBiase Lift Components s.r.l. zal vanaf het boekjaar 2008 worden meegeconsolideerd.

De autonome omzetgroei kwam uit op 5,8% waarvan de volumegroei 6,1 procentpunten bedroeg. De koperprijs heeft een klein positief effect (1,1 procentpunten) op de omzet gehad, ondanks de lichte daling van de koperprijs. De oorzaak hiervan is de vertraging in de doorbelasting van de koperprijs. Het effect van de wisselkoersen is 1,4 procentpunten negatief geweest, vooral als gevolg van de gedaalde dollarkoers ten opzichte van de euro.

Bedrijfsresultaat

Over 2007 bedroeg het bedrijfsresultaat € 145,7 miljoen, een toename van 152,5% ten opzichte van 2006 (€ 57,7 miljoen, inclusief incidentele posten). In 2007 zijn er geen incidentele posten geboekt, terwijl er in 2006 sprake was van een incidentele last van € 32,9 miljoen. Deze last had vooral betrekking op een voorziening voor het Stop, Swap & Share-project (Triple S) bij Draka Comteq. Op vergelijkbare basis – exclusief incidentele posten – nam het bedrijfsresultaat toe met 60,8% tot € 145,7 miljoen ten opzichte van € 90,6 miljoen in 2006.

Operationele marge

De operationele marge – het bedrijfsresultaat uitgedrukt als percentage van de omzet – kwam uit op 5,2%; een forse stijging ten opzichte van 3,6% in 2006. De gerealiseerde volumegroei met als gevolg een betere bezetting in Draka’s fabrieken, verbeteringen in de productmix en de positieve effecten van efficiëntie- en Triple S-programma’s hadden een positief effect op de margeontwikkeling.

De gerealiseerde operationele marge van 5,2% is licht beter dan de doelstelling van 5% voor het jaar 2007 zoals deze bij de strategische update ‘Building Future Growth’ in september 2005 geformuleerd is.

Overige financiële posten

De nettofinancieringslasten (exclusief incidentele posten) kwamen uit op € 45,6 miljoen hetgeen een lichte toename is ten opzichte van 2006 (€ 43,2 miljoen). Echter, de opbouw is verschillend: de financiële lasten zijn circa 20% hoger door de gemiddeld hogere nettorentedragende schuld en eenmalige kosten inzake de nieuwe kredietfaciliteit. Daarentegen vormt het preferent dividend als gevolg van de reclassificatie in 2006 geen onderdeel meer van de financieringslasten in 2007. Dit heeft de financieringslasten met € 4 miljoen verlaagd.

De post belastingen bedroeg € 21,6 miljoen waardoor de effectieve belastingdruk uitkwam op 21,6% tegenover 18,1% in 2006, een gevolg van Draka’s verbeterde winstgevendheid. In 2007 hebben Draka en de Nederlandse belastingdienst overeenstemming bereikt over een aantal zaken die betrekking hadden op de jaren 2003 en 2004. Het resultaat was een netto belastingbate van € 7,7 miljoen waarmee de belastingdruk over 2007 verlaagd werd. Het aandeel in resultaat uit niet-geconsolideerde deelnemingen verdubbelde bijna en kwam uit op € 15,5 miljoen (2006: € 8,2 miljoen). Dit kan vooral worden toegeschreven aan de hogere resultaten van Draka’s deelnemingen in Oman (OCI) en China (YOFC).

Resultaat over het boekjaar

Het resultaat over het boekjaar toe te rekenen aan aandeelhouders is uitgekomen op € 93,0 miljoen. Dit betekent een ruime verviervoudiging van het resultaat over 2006 (€ 21,8 miljoen). Exclusief incidentele posten bedroeg de toename 104,8% naar € 93,0 miljoen (2006: € 45,4 miljoen).

Nettoresultaat per aandeel

Na reservering van preferent dividend (€ 5,4 miljoen) bedroeg het nettoresultaat € 2,46 per gewoon aandeel, tegenover € 0,57 in 2006. Exclusief incidentele posten was het nettoresultaat eveneens € 2,46 per gewoon aandeel tegenover € 1,24 over 2006. Het aantal uitstaande, gewone aandelen per ultimo 2007 is met 3.603 toegenomen tot 35.571.009. Dit is een gevolg van de conversie van een klein deel van de converteerbare obligatielening. Het gemiddeld uitstaand aantal gewone aandelen bedroeg 35.563.467.

Dividendvoorstel

Voorgesteld wordt het dividend te verhogen tot € 0,68 per gewoon aandeel, een toename van 83,8% ten opzichte van 2006 (€ 0,37). Het dividend zal volledig in contanten worden uitgekeerd. Het voorgestelde dividend komt overeen met een uitkeringspercentage van 30% van het resultaat over het boekjaar toe te rekenen aan de aandeelhouders (na preferent dividend) exclusief de buitengewone belastingbate.

Draka Cableteq

Algemeen

Draka Cableteq profiteerde in 2007 van de goede marktcondities in West-Europa. Tevens bleef de vraag vanuit de opkomende landen sterk. Het speciaalkabelsegment vertoonde een sterkere groei dan het laagspanningskabelsegment.

Financieel resultaat

De forse resultaatsgroei in 2006 heeft Draka Cableteq ook in 2007 voortgezet. De sterkste vooruitgang werd geboekt bij de divisies Marine, Oil & Gas, Rubber Cable en Transport. Ook de overige divisies droegen bij aan het verbeterde resultaat.

De omzet steeg in 2007 met 12,6% tot € 2.180,0 miljoen. Op autonome basis, gecorrigeerd voor acquisitie-effecten (geïsoleerde kabelactiviteiten van International Wire Group, Inc., Cornelia Thies Kabeltechnik GmbH en Nantong Zhongyao Mechanic Electric Co, Ltd), bedroeg de omzetgroei 5,5%. Deze autonome omzetgroei was voor een belangrijk deel te danken aan een gezonde volumegroei van 5,4%. De resterende 0,1% toename werd veroorzaakt door het koperprijseffect.

Het bedrijfsresultaat steeg in 2007 fors en kwam uit op € 147,3 miljoen (+47,9%). De gerealiseerde volumegroei, waardoor de bezettingsgraad in de fabrieken verder toenam, en een betere productmix waren de belangrijkste redenen voor deze resultaatsverbetering. Daarnaast zijn er kostenbesparingen gerealiseerd (circa € 3 miljoen) als gevolg van het Triple S-project bij de divisie Low-Voltage Cable. Hoewel de grondstoffenprijzen (koper en polymeren) in het afgelopen jaar zeer volatiel waren, was er geen sprake van een negatief effect op de marges.

Ontwikkelingen per divisie

Low-Voltage Cable

Eén van de meest opvallende ontwikkelingen in 2007 was de afvlakkende groei in de Zuid-Europese residentiële markt. In Spanje kromp de markt in het tweede halfjaar met maar liefst 20 procent, hoofdzakelijk als reactie op de buitensporige bouw van appartementencomplexen van de afgelopen jaren. Elders in de regio daalden de groeicijfers, die de afgelopen jaren regelmatig boven de 10 procent kwamen, minder scherp en kwamen uit op ongeveer hetzelfde niveau als de algemene groeipercentages van de onderliggende economieën. Daar stond tegenover dat de prestaties in de sectoren industrie en infrastructuur onverminderd goed waren. Hier is nog steeds sprake van gezonde groei. Bovendien wist de divisie haar marktaandeel in het grootste deel van Europa licht te verhogen. Zowel in West als Oost-Europa was het beeld min of meer gelijk aan dat van 2006, met een gezonde groei die vrijwel het hele jaar lang doorzette. In de Verenigde Staten, Zuidoost-Azië en Australië werd de positie verder uitgebreid dankzij goede ontwikkelingen bij de speciale kabelproducten.

De resultaten van de divisie Low-Voltage Cable vertoonden een verdere groei en kwamen uit op een recordniveau. Naast volumegroei en continue kostenbeheersing is de productmix door gecoördineerde acties verder verbeterd. Hierbij is het aandeel van producten met een hogere toegevoegde waarde toegenomen zodat de operationele marge ook structureel is verhoogd.

Transport

Binnen de automobielindustrie is de groei laag enkelcijferig, waarbij het relatief hoge groeipercentage in Azië de min of meer stabiele vraag in Europa en Noord-Amerika compenseert. Verder wordt de groei ondersteund door een groeiend aantal voertuigfuncties, zoals veiligheid, entertainment en navigatie, waarvoor extra bedrading nodig is. Binnen de luchtvaartindustrie haalt de groei momenteel dubbele cijfers, niet alleen doordat mensen meer zijn gaan reizen, maar ook doordat luchtvaartmaatschappijen hun luchtvloot moeten uitrusten met zuinigere en stillere vliegtuigen.

De resultaten van de Transport divisie lieten een forse stijging zien. Deze goede ontwikkeling was te danken aan de toegenomen productie bij de auto- en vliegtuigindustrie en de verbeterde marktpositie als gevolg van de overname van de activiteiten in Cebu (Filippijnen) en Durango (Mexico) in 2006.

Rubber Cable

De algemene vraag naar rubberkabels bleef in 2007 groot, waarbij alle marktsegmenten hoge enkelcijferige groei lieten zien. De belangrijkste groei werd gerealiseerd in duurzame energie, waar een dubbelcijferige toename werd gerealiseerd. Andere belangrijke markten zijn groothandels, projecten en de industrie en in het bijzonder fabrikanten van materiaalbehandelingssystemen en kranen. De vraag naar kranen blijft vooral groot onder fabrikanten en aannemers, aangezien havens en containerterminals over de hele wereld hun capaciteit uitbreiden.

De resultaten van de divisie vertoonden een forse groei, mede dankzij een uitbreiding van het marktaandeel en de sterk verbeterde productmix. Het speciale investeringsproject ter verdere versterking van haar positie op het gebied van nieuwe energievormen, zoals windmolenparken, zal de productmix naar verwachting vanaf dit jaar aanmerkelijk versterken.

Elevator Products

In vrijwel alle regio’s vertoonde de liftmarkt een solide ontwikkeling in 2007, met name in China en het Midden-Oosten. In de VS, waar de economische groei begon af te nemen, daalden de orders licht. Dat Draka’s marktaandeel in Noord-Amerika al zeer sterk is, beperkt de kansen voor verdere groei in deze regio. Dit wordt echter méér dan goedgemaakt door de toenemende aandacht voor markten zoals Europa en het Verre Oosten, met name China.

De divisie Elevator Products leverde wederom een uitstekende prestatie. Verdere groei in volume en marktaandeel werden gerealiseerd op de Europese en snelgroeiende Chinese markt. De acquisitie van het Italiaanse DeBiase Lift Components werd aan het begin van 2008 afgerond. Deze overname helpt de divisie haar activiteiten in Europa beter op de behoeften van opdrachtgevers te laten aansluiten.

Marine, Oil & Gas

Gestimuleerd door de blijvend hoge olieprijs zal de olie- en gasindustrie de investeringen in olieexploratie en productie naar verwachting verder verhogen, waardoor de vraag naar nieuwe olieplatforms en schepen onverminderd groot zal blijven. De onderhoudsmarkt groeit ook nog steeds waardoor de bezettingsgraad van de offshore productiecapaciteit op een hoog niveau gehandhaafd kan worden.

De Marine, Oil & Gas divisie verbeterde haar resultaten fors, dankzij zowel de goede marktomstandigheden als de duidelijk verminderde prijsdruk.

Mobile Network Cable

De markt ontwikkelde zich in 2007 op eenzelfde wijze als het voorgaande jaar, met nog steeds sterke groeimogelijkheden binnen de opkomende markten. Vooral de regio Asia-Pacific groeit sterk, maar de aanwezigheid van belangrijke concurrenten zorgt echter voor aanzienlijke prijsdruk. De marktgroei in de overige regio’s is veel gematigder in vergelijking met Azië.

De resultaten van de divisie Mobile Network Cable zijn stabiel gebleven. De sterke prijsdruk is gecompenseerd door de portfolio uit te breiden met meer hoogwaardige producten en de verdere verlaging van de kostenbasis. De uitbreiding van de capaciteit van de fabriek in China (Wuhan) in het laatste kwartaal van 2007 stelt de divisie in staat de logistieke processen tegen lagere kosten uit te voeren, wat zal bijdragen aan lagere kosten voor de hele Aziatische regio.

Draka Comteq

Algemeen

De communicatiekabelmarkt ontwikkelde zich voorspoedig in 2007, met uitzondering van het segment koper telecommunicatiekabel waar de vraag wederom daalde. Bij datacommunicatiekabel (koper en glasvezel) groeide de vraag in lijn met de totale kabelmarkt. De sterkste groei (ongeveer 13%) trad op bij glasvezel telecommunicatiekabel dankzij een toename van het aantal Fibre-To-The-Home (FTTH) projecten wereldwijd. De prijsdruk bleef onverminderd over de gehele breedte van de communicatiekabelmarkt bestaan.

Financieel resultaat

Draka Comteq wist haar resultaten in 2007 fors te verbeteren ondanks voortdurende competitieve marktomstandigheden. Alle divisies droegen bij aan het resultaatsherstel, met name de divisie Optical Fiber. De omzet bedroeg € 636,2 miljoen, een toename van 7,2% welke volledig autonoom tot stand kwam. Draka Comteq realiseerde een belangrijke volumegroei van 8,3%, terwijl de combinatie van de hogere koperprijs en de negatieve gevolgen van de gedaalde US$/€-wisselkoers bij de Europese glasvezelactiviteiten een neerwaarts effect had op de omzet van per saldo 1,1%.

Draka Comteq wist in alle marktsegmenten, behalve koper telecommunicatiekabel, volumegroei te realiseren. De autonome omzettoename werd voor een deel beperkt door de voortdurende druk op de verkoopprijzen.

Het bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten verdubbelde ruimschoots naar € 13,1 miljoen, tegenover € 5,5 miljoen in 2006. De fraaie volumegroei, waardoor de bezettingsgraad in de fabrieken verder verbeterde, en de continue inspanningen ter verlaging van de kostenbasis droegen positief bij aan het resultaat. De voortdurende druk op de verkoopprijzen had een drukkend effect op het resultaat.

Het Triple S-programma, dat in de tweede helft van 2006 van start ging in de Cable Solutions EMEAdivisie van Draka Comteq, verloopt volgens plan en zal in 2008 worden afgerond. De activiteiten in Oulu (Finland) zijn beëindigd en de verlaging van het personeelsbestand in Europa wordt doorgevoerd. De jaarlijkse kostenbesparingen, die naar schatting circa € 12 miljoen bedragen, zullen in 2008 volledig worden gerealiseerd. In 2007 zijn reeds kostenbesparingen gerealiseerd van circa € 5 miljoen en de resterende € 7 miljoen zullen dit jaar worden behaald.

Ontwikkelingen per marktsegment

Telecommunicatie

In West-Europa nam de vraag naar glasvezel in 2007 met ruim 14% toe in vergelijking met 2006 als gevolg van de aanzienlijke investeringen in breedband door telecomoperators. De vraag in Amerika bleef ongeveer gelijk, grotendeels als gevolg van een surplusvoorraad kabels bij een grote operator die in 2007 moest worden weggewerkt. Het gebruik van koperkabels blijft afnemen. In Oost-Europa zijn echter nog een aantal operators die koperkabelnetwerken installeren omdat ze bekend zijn met deze technologie.

Ondanks de goede vraagontwikkeling wordt de telecommunicatiemarkt nog steeds gekenmerkt door hevige concurrentie en een druk op de verkoopprijzen.

Na de sterke volumegroei in de eerste jaarhelft heeft Draka Comteq zich in de tweede helft van het jaar vooral gericht op het verbeteren van de leveringsprestaties in de EMEA regio. Onderdeel van het Triple S programma is het invoeren van gespecialiseerde fabrieken, gericht op een grotere efficiëntie door productgroepen samen te voegen. Dit is een belangrijke ontwikkeling, vooral met het oog op de grote verscheidenheid aan op maat gemaakte producten die met een korte levertijd op bestelling van de klant worden gemaakt. Om tegemoet te komen aan de behoeften van klanten is de divisie constant met hen in gesprek en wordt capaciteit gereserveerd voor verwachte orders, zodat voor de belangrijkste klanten korte levertijden kunnen worden gegarandeerd.

De capaciteit van de fabriek in Claremont (North Carolina, VS) wordt op dit moment uitgebreid om de komende jaren te kunnen voldoen aan de verwachte groei van de vraag in Noord-Amerika. Nadat in 2005 de glasvezelfabriek in Zuid-Amerika werd heropend, wordt inmiddels de volledige capaciteit van deze fabriek benut om tegemoet te komen aan de toenemende vraag in deze regio.

Draka Comteq rapporteerde verbeterde resultaten over 2007, dankzij de gerealiseerde volumegroei en kostenbesparingen.

Datacommunicatie

In de belangrijkste markten blijft de vraag naar datacommunicatiekabels groot. De nadruk ligt daarbij vooral op hoogwaardige oplossingen voor nieuwe en gerenoveerde gebouwen. In de meeste gevallen wordt voor interne distributie binnen gebouwen nog gebruik gemaakt van koperdraad. De verkoop hiervan is goed voor 80% van de totale verkoop. Het aandeel van glasvezelkabel neemt echter toe onder druk van de toenemende eisen die worden gesteld aan de bandbreedte en de installatie van steeds meer gigabits netwerken.

Draka Comteq heeft haar leidende positie in Europa behouden waarbij de volumegroei in lijn was met de marktontwikkelingen. De resultaten vertoonden een verdere verbetering dankzij de volumegroei en de hogere bezettingsgraad.

Glasvezel

2007 was het jaar waarin wereldwijd de grootste hoeveelheid glasvezel ooit werd afgenomen. De glasvezelconsumptie nam het afgelopen jaar met 13% toe en in 2006 en 2005 zelfs met ruim 20%. Deze aanhoudende hoge groei gold voor vrijwel de hele wereld. Alleen in de VS, waar de grootste afnemer op deze markt, Verizon, bezig was met een voorraadcorrectie, viel de marktgroei iets tegen. Dit werd echter gecompenseerd door een sterke groei van alle andere segmenten op deze markt. De prijzen (in US dollars) weerspiegelen de grote vraag naar glasvezelproducten en zijn na een jarenlange daling het afgelopen jaar gelijk gebleven.

Dankzij de wereldwijde activiteiten en een uitgebreide productportefeuille heeft Draka Comteq aanzienlijk van deze ontwikkelingen geprofiteerd, waardoor het bedrijf zijn nummer 1-positie op de Europese en Aziatische markt nog verder kon verstevigen en haar top 3 positie in zowel Noord- als Zuid-Amerika kon uitbreiden. Draka Comteq continueerde haar inspanningen om ‘volgende generatie’ productieprocessen in te voeren waardoor haar bedrijfsvoering sneller, productiever en goedkoper is geworden, hetgeen heeft bijgedragen aan het hogere resultaat in 2007.

Financiële positie

Kasstroom & operationeel werkkapitaal

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg in het boekjaar € 65,2 miljoen, een daling van 18,4% ten opzichte van 2006 (€ 79,9 miljoen). Dit betekent € 1,83 per aandeel tegenover € 2,25 in 2006. De afname van de kasstroom is te wijten aan de negatieve mutatie van het operationele werkkapitaal dat voor een deel tenietgedaan werd door de verbeterde winstgevendheid.

De stijging van het operationele werkkapitaal kwam uit op € 34,0 miljoen (2006: toename € 16,3 miljoen). De stijging is het gevolg van de gerealiseerde volumegroei in 2007. De kortere betalingstermijn die Draka voor 2007 met haar belangrijkste grondstoffenleveranciers was overeengekomen, werd gecompenseerd door de verlaging van het aantal debiteuren- en voorraaddagen. Per saldo daalde het operationele werkkapitaal als percentage van de omzet naar 16,1% in vergelijking met 16,6% ultimo 2006. Hierdoor is de doelstelling voor 2007 om de operationele werkkapitaalratio te stabiliseren op 18-20% overtroffen.

Het onder controle houden en, waar mogelijk, verder terugdringen van het operationele werkkapitaal blijft één van Draka’s kernprioriteiten. Deze noodzaak vloeit voort uit de marktomstandigheden waarbij klanten langere betalingstermijnen en toeleveranciers kortere betalingstermijnen nastreven.

Investeringen & acquisities

De netto-investeringen in immateriële en materiële vaste activa kwamen uit op € 71,5 miljoen. Deze hadden voornamelijk betrekking op de gebruikelijke onderhouds- en vervangingsinvesteringen (€ 63,5 miljoen). Het overige deel (€ 8 miljoen) had betrekking op een speciaal investeringsproject voor de Rubber Cable divisie dat erop gericht is adequaat te kunnen inspelen op de gunstige vooruitzichten van kabelactiviteiten voor nieuwe energievormen zoals windturbines. De totale investering bedraagt ongeveer € 17 miljoen en zou volledig in 2007 plaatsvinden. Echter, door enkele wijzigingen in technische specificaties en vertragingen in (machine-) leveranties, zal het project naar verwachting in 2008 worden afgerond. Hierdoor zal het resterende gedeelte van de investering (€ 9 miljoen) in 2008 plaatsvinden.

Eind december 2007 is wederom een speciaal investeringsproject voor de Rubber Cable divisie goedgekeurd. Dit betreft een investering in capaciteit voor onderzeekabel (middenspanning) waardoor Draka’s leidende positie op het gebied van kabel voor nieuwe energievormen, zoals windmolens, wordt gehandhaafd en uitgebreid.
Toepassingen van deze kabel betreffen o.a. de elektriciteitsverbinding tussen de windmolens in offshore windparken en de elektriciteitsverbinding tussen offshore olieplatforms. Voor de productiecapaciteit van deze kabel zal circa € 17 miljoen worden geïnvesteerd in de bestaande fabriek in Noorwegen (Drammen); ongeveer € 8 miljoen zal plaatsvinden in 2008 en het restant in 2009. Dankzij dit project zal de Rubber Cable divisie haar positie in speciaalkabel verder versterken, hetgeen overeenkomt met Draka’s strategische uitgangspunten.

Op het gebied van acquisities heeft Draka in 2007 de aankoop gerealiseerd van het resterende 49,9%-belang in Draka Comteq van Alcatel-Lucent. De overnamesom bedroeg € 209 miljoen in contanten en is op 27 december geëffectueerd. Draka heeft hiermee het volledige eigendom over Draka Comteq verkregen. Voor Nantong Zhongyao Mechanic Electric Co, Ltd (China) betaalde Draka € 0,8 miljoen. De overname van DeBiase Lift Components s.r.l. in Italië is per 10 januari 2008 geëffectueerd en afgerond.

Er zijn in 2007 geen desinvesteringen van enige omvang gedaan.

Balans & financiering

Ultimo 2007 bedroeg het balanstotaal € 1.752,5 miljoen, een toename van 0,4% ten opzichte van eind 2006. Deze stijging was geheel toe te schrijven aan de stijging van de vlottende activa (voorraden en handelsdebiteuren) met € 18,3 miljoen als gevolg hogere volumes.

Ultimo 2007 bedroeg het eigen vermogen € 414,8 miljoen. De daling van 2,8% ten opzichte van 2006 werd vooral veroorzaakt door een combinatie van een aanpassing in het eigen vermogen (€ 77,1 miljoen) als gevolg van de overname van het 49,9%-belang in Draka Comteq, negatieve valutatranslatie-effecten, het betaalde dividend over 2006 en de toevoeging van het resultaat over het boekjaar toe te rekenen aan aandeelhouders.

De solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het balanstotaal) is licht gedaald naar 23,7%

tegenover 24,5% ultimo 2006. Het garantievermogen (bestaande uit het eigen vermogen, de voorziening voor latente belastingen en het langlopende deel van de achtergestelde leningen), bedroeg € 537,5 miljoen, ofwel 30,7% van het totale geïnvesteerde vermogen (ultimo 2006: 35,5%).

De nettorentedragende schuld (inclusief achtergestelde converteerbare obligatielening gewaardeerd tegen nominale waarde) is in 2007 toegenomen tot € 552,5 miljoen tegenover € 345,9 miljoen in 2006. Deze toename komt geheel voor rekening van de overname van het resterende 49,9%-belang in Draka Comteq voor € 209 miljoen, hetgeen met schuld is gefinancierd. De netto gearing (totale netto rentedragende schuld als percentage van het eigen vermogen) is hierdoor gestegen tot 133,2% (2006: 81,0%).

Gelijktijdig met de transactie van Draka Comteq heeft Draka eind december 2007 een nieuwe kredietfaciliteit van € 625 miljoen in diverse valuta afgesloten. Dit is gebeurd in samenwerking met een syndicaat van vijf relatiebanken, te weten Rabobank, ING Wholesale Banking, ABN AMRO, Fortis Bank en NIBC. Deze nieuwe faciliteit verving de bestaande kredietfaciliteit van € 370 miljoen, die in oktober 2005 was afgesloten, en de uitstaande achtergestelde lening van € 77,5 miljoen. Begin 2008 startte Draka voor een deel van de kredietfaciliteit een syndiceringsproces. Deze syndicatie was zeer succesvol en Draka heeft een additionele € 215 miljoen opgehaald bij Commerzbank, Sociėtė Gėnėrale, LB LUX, Nordea, DNB NOR, HypoVereins en GE Artesia. Als gevolg hiervan hebben de banken ingestemd om de kredietfaciliteit te verhogen van € 625 miljoen naar € 675 miljoen.

Dankzij dit herfinancieringsprogramma is Draka’s financieringsbehoefte tot 2013 gedekt.

Vooruitzichten voor 2008

Doelstellingen

In lijn met Draka’s strategische focus zijn voor 2008 de volgende doelstellingen geformuleerd.

• Verdere versterking van de sales & marketingorganisaties met nadruk op het speciaalkabelsegment met als doel de autonome groei te stimuleren.

• Voortgaande investeringen in innovatie; niet alleen beperkt tot de introductie van nieuwe, innovatieve producten, maar gericht op de gehele ‘propositie’ voor de klant.

• Voortzetting van programma’s gericht op meer focus bij de productiefaciliteiten.

• Succesvolle afronding van het Triple S-project binnen Draka Comteq waarbij de verwachte, jaarlijkse kostenbesparingen van circa € 12 miljoen in 2008 zullen worden gerealiseerd. Dit impliceert additionele kostenbesparingen van € 7 miljoen ten opzichte van 2007. Daarnaast voorziet Draka vanaf 2008 extra kostenbesparingen van circa € 3 miljoen per jaar als gevolg van het samenvoegen van beide hoofdkantoren.

• Handhaving van de operationele werkkapitaalratio binnen de bandbreedte van 16-18% van de omzet.

• Het realiseren van een optimale vrije kasstroom. De normale investeringen in immateriële en materiële vaste activa zullen naar verwachting uitkomen op circa € 55 miljoen, ofwel in lijn met de afschrijvingen. Het deel van de investeringen voortvloeiende uit de twee speciale projecten voor de Rubber Cable divisie bedraagt in 2008 naar verwachting € 17 miljoen en komt bovenop de normale investeringen. De vrije kasstroom zal worden gebruikt ter investering in interne/externe groei en/of om de rentedragende schulden verder te verlagen.

Vooruitzichten

Op basis van de laatste verwachte economische ontwikkelingen zal de industriële bedrijvigheid in de wereld licht toenemen in 2008 waarbij de mondiale kabelmarkt eveneens een geringe volumegroei zal laten zien. Op dit moment wordt aangenomen dat de groei zal uitkomen op 2-3%.

De prijzen van de grondstoffen koper, aluminium en polymeren die voor de kabelindustrie van belang zijn, zullen naar verwachting volatiel blijven in 2008.

Gegeven bovenstaande ontwikkelingen en het cyclische karakter van de kabelindustrie, is Draka gematigd positief voor 2008. Draka beschikt over een uitstekende uitgangspositie, zowel organisatorisch als qua marktpositie, om optimaal te kunnen profiteren van de mogelijkheden in de markt. Draka ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Raad van Bestuur

Amsterdam, 7 maart 2008

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Draka Holding N.V.