Tweede Kamer over kilometerheffing

Den Haag – Er is in de Tweede Kamer een brede meerderheid voor het invoeren van de kilometerprijs, het afschaffen van de MRB en (het grootste deel van) de BPM. En dat het liefst volgens het adagium van minister Eurlings: “zo snel mogelijk maar wel zorgvuldig”. Over de spitstoeslag zijn de meningen verdeeld, bleek in het algemeen overleg van 6 februari 2008 in de Tweede Kamer. "Wordt dat niet te duur voor de gewone man? En komen er voldoende alternatieven voor het rijden in de spits?", werd er door enkele kamerleden gevraagd. Toch mag Eurlings van een meerderheid van de Tweede Kamer eerder starten met proeven in de regio met een spitstoeslag.

Het belang van voldoende alternatieven en flankerend beleid werd ook kamerbreed onderstreept. Dat houdt in versterking van (en investeringen in) het stedelijk en regionaal openbaar vervoer, het spoor, P+R voorzieningen en fietsenstallingen bij OV haltes. En meer (niet vrijblijvende) aandacht voor mobiliteitsmanagement door bedrijven.

Provinciale belasting verhelderd

De minister zelf bracht helderheid in de discussie over het al dan niet wenselijk zijn van een ander provinciaal belastinggebied, ter vervanging van de opcenten, als de MRB verdwijnt. De minister betoogde dat een ander provinciaal belastinggebied niet mag leiden tot lastenverzwaring voor de burgers, maar wel noodzakelijk is als de kilometerheffing wordt ingevoerd. Daarmee onderschrijft hij de inzet van het IPO.

Struikelkansen

Mogelijke struikelpunten in de besluitvorming over de kilometerheffing zijn nog de mate van afbouw van de BPM en ook ‘de vergroening’ van de nieuwe heffing in brede zin: hoeveel moet het vrachtverkeer (extra) gaan betalen, en mag een deel van de opbrengsten van de heffingen ook bestemd worden voor het milieu?

Eén ding staat vast: burgers gaan niet dubbel betalen. Alleen het deel van de vaste lasten dat wordt afgebouwd gaat over in de kilometerprijs. Welk deel van de BPM eventueel overblijft, moet duidelijk worden in het Belastingplan dat de minister van Financiën voor één mei aan de Tweede Kamer heeft toegezegd. Dat wordt het moment van de waarheid voor een aantal partijen.

Motorrijders belasting

Motorrijders blijven overigens gewoon eens per jaar MRB betalen. Zij gaan (nog) niet per gereden kilometer betalen, omdat dat nu technisch lastig te realiseren is en er geen noodzaak toe is. Zij gaan dus ook (nog) geen spitstoeslag betalen, maar dat wordt niet erg gevonden door de Kamer, omdat zij geen fileveroorzakers zijn.

Planning van km-heffing

* 2008 principebesluit Tweede Kamer

* eind 2008/begin 2009 wetsontwerp naar de Kamer

* 2009 parlementaire afhandeling

* 2010 afronding wetgevingstraject plus testen van technologie 60 duizend voertuigen

* 2011 invoeren heffing voor vrachtwagens

* 2012-2016 stapsgewijs invoeren van de heffing voor personenauto’s.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)