45 mln extra voor bescherming tegen water

Den Haag – Kabinet, bedrijfsleven en kennisinstellingen stellen gezamenlijk bijna 45 miljoen euro beschikbaar voor vernieuwende waterprojecten die een bijdrage leveren aan de bescherming van Nederland tegen overstromingen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken en staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat ingestemd met het beschikbaar stellen van 22 miljoen euro voor de waterprojecten ’Flood Control 2015’ en ’Building with Nature’. Een deel is bestemd voor onderzoek naar nieuwe technische mogelijkheden om de zwakke plekken in onze verdediging tegen het water eerder te kunnen opsporen. Het andere deel is beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe ontwerpen voor duurzame inrichting van de kust-, delta- en riviergebieden.

Het klimaat verandert. Daarom is het van groot belang om nog eerder te kunnen voorspellen wanneer er overstromingen dreigen. Er is dan meer tijd om te bekijken of en welke noodmaatregelen er genomen moeten worden. Om beter en eerder te voorspellen zijn er nieuwe technieken nodig die zwakke onderdelen in rivier- en kustverdediging kunnen opsporen. Het project ’Flood Control 2015’ is erop gericht om alle waterkeringen in Nederland met sensoren en elektronica permanent te kunnen bewaken zodat elke ongewenste dijkverandering direct wordt gesignaleerd. Deze nieuwe technieken kunnen ook gebruikt worden in het buitenland zodat Nederland voorop blijft lopen en kan profiteren van de opgebouwde reputatie in de wateradvieswereld.

Het project ’Building with Nature’ richt zich op de ontwikkeling van nieuwe kennis die nodig is voor een duurzame inrichting van kust-, delta- en riviergebieden. De ontwerpen gaan uit van het ecosysteem en maken gebruik van natuurlijke processen. Dit zonder de infrastructurele en economische randvoorwaarden te negeren. Vakgebieden als ecologie en techniek trekken in alle projectfasen samen op: samen ontwerpen, beoordelen, afwegen, bouwen en beheren. Dit project richt zich onder andere op de inrichting van de Zuidwestelijke Delta, zoals het Oosterscheldegebied en hoe de natuurlijke zandstroom langs de Hollandse kust gebruikt kan worden voor kustbescherming.

De watersector vormt een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Nederland beschikt over kennis en ervaring op het gebied van water. Dat stelt Nederlandse bedrijven in staat geld te verdienen met water. Door de verbinding van ondernemerschap met de maatschappelijke uitdagingen van waterbeheer in ’Building with Nature’ en ’Flood Controle 2015’ geeft het kabinet uitvoering aan de kabinetsvisie op het waterbeleid ’Nederland veroveren op de toekomst’ dat een half jaar geleden werd vastgesteld.

’Flood Controle 2015’ en ’Building with Nature’ zijn de eerste activiteiten die van start gaan binnen het project Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI), één van de tien projecten uit het beleidsprogramma Samen Werken, Samen Leven. De NOI helpt oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken op de terreinen zorg, energie, water, onderwijs en veiligheid door de inzet van kennis, innovatie en ondernemerschap.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad