Kamerbrief over snel internet in de trein

Den Haag – Op 18 januari 2008 heeft minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de Stand van zaken van het amendement nr. 38 van het lid Samson over het beschikbaar stellen van een bedrag van € 15 mln. voor het ondersteunen van maatregelen van NS om het reizen per trein aantrekkelijker te maken door snel internet op de trein aan te bieden.

Hieronder leest u de volledige brief 2008384 Stand van zaken amendementen mbt op spoor ikv MIRT 2008. Kamerstuk | 2008-01-18.

Geachte voorzitter,

In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat (kenmerk 08-VW-B-003) informeer ik u bij deze over de stand van zaken inzake het amendement met betrekking op spoor dat is aangenomen in het kader van de behandeling van het MIRT 2008. Voorliggende brief is in aanvulling op mijn brief met de stand van zaken van de aangenomen moties die u separaat wordt toegezonden.

Het betreft het amendement nr. 38 van het lid Samson over het beschikbaar stellen van een bedrag van € 15 mln. voor het ondersteunen van maatregelen van NS om het reizen per trein aantrekkelijker te maken door snel internet op de trein aan te bieden. Dekking voor de ondersteuning moet komen door de meevaller in te zetten die in de najaarsnota 2007 is gemeld voor het project Vleuten-Geldermalsen 4/6 sporigheid.

Op dit moment ben ik in afwachting van een plan van aanpak van NS inzake de informatievoorziening aan de reizigers in de trein door middel van de plaatsing van informatieschermen. De internetvoorziening die door de beschikbaar gestelde € 15 mln. moet worden ondersteund maakt deel uit van dit plan van NS.

NS moet haar plannen herzien, doordat haar contractpartner KPN de samenwerking heeft verbroken. Zodra het herziene plan van aanpak van NS beschikbaar is, zal ik in overleg met NS bezien waar de € 15 mln. bij de uitvoering van het plan van aanpak het meest effectief ingezet kan worden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Camiel Eurlings

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
KPN en NS beëindigen samenwerking (03-12-2007)