Draka Q3: verdere groei van omzet en resultaat

TRADING UPDATE(1)

DRAKA VERWACHT VOOR 2007 EEN BEDRIJFSRESULTAAT VAN CIRCA € 145 MILJOEN EN EEN NETTORESULTAAT VAN ONGEVEER € 85 MILJOEN

 • Continuering van de goede gang van zaken, gedreven door gunstige marktomstandigheden, kostenbesparingen en ten uitvoer brengen van strategie
 • Verdere groei van omzet en resultaat bij bijna alle divisies
 • Stop, Swap & Share programma’s op koers; kostenbesparingen geraamd op circa € 8 miljoen
 • Bedrijfsresultaat verwacht van circa € 145 miljoen, een toename van 60% ten opzichte van 2006 (€ 90,6 miljoen(2))
 • Nettoresultaat zal naar verwachting met meer dan 85% toenemen tot ongeveer € 85 miljoen (2006: € 45,4 miljoen(2))
 • Operationeel werkkapitaal als percentage van de omzet zal naar verwachting licht boven het niveau van 2006 uitkomen (16,6%), maar onder de eerder geïndiceerde bandbreedte van 18-20%

Draka verwacht over 2007 een bedrijfsresultaat van circa € 145 miljoen (2006: € 90,6 miljoen(2)) en een nettoresultaat van ongeveer € 85 miljoen (2006: € 45,4 miljoen(2)). Dit is enigszins beter dan de eerder uitgesproken verwachting waarbij voor 2007 een bedrijfsresultaat van ten minste € 141 miljoen en een nettoresultaat van ten minste € 80 miljoen werd voorzien.

Het jaar 2007 zal naar verwachting het derde achtereenvolgende jaar worden waarin Draka haar resultaat substantieel weet te verbeteren. De verwachte forse resultaatstijging komt voort uit een continue gezonde volumegroei, diverse kostenbeheersingsprogramma’s en een verdere verbetering van de productmix. Mede dankzij de gunstige macro-economische omstandigheden, vooral in Europa, zal Draka in al haar segmenten, laagspanningskabel, speciaalkabel en communicatiekabel, volumegroei realiseren. De grondstoffenprijzen (koper en polymeren) zijn onverminderd volatiel waarbij het effect op de marges, dankzij doorgevoerde maatregelen, naar verwachting beperkt zal blijven.

De bijdrage van kostenbeheersingsprogramma’s zal in 2007 naar verwachting uitkomen op circa € 8 miljoen, hetgeen in lijn is met Draka’s eerdere indicaties. Het in 2006 gestarte Stop, Swap en Share (Triple S)-programma bij de Draka Comteq Cable Solutions EMEA divisie levert de grootste contributie met circa € 5 miljoen, waarvan ongeveer € 4 miljoen in de tweede jaarhelft. Naar verwachting wordt deze fase van het Triple S-programma in 2008 afgerond waarbij additionele besparingen van ongeveer € 7 miljoen op jaarbasis verwacht worden. Het vergelijkbare Triple Sprogramma bij Draka Cableteq’s Low-Voltage Cable divisie zal leiden tot kostenvoordelen van circa € 3 miljoen in 2007 (€ 1 miljoen in de tweede jaarhelft), hetgeen eveneens conform verwachting is.

DRAKA CABLETEQ
Profiel
Draka Cableteq is verantwoordelijk voor circa 77% van Draka’s totale omzet. Draka Cableteq bestaat uit zes divisies die een uitgebalanceerde portfolio van kabelactiviteiten vormen met een grote verscheidenheid aan afnemersgroepen. De grootste divisie is Low-Voltage Cable, verantwoordelijk voor circa de helft van de omzet van Draka Cableteq en met name gericht op Europa. Uitgesplitst naar afnemersgroepen is circa 40% gerelateerd aan de woningbouw en de overige 60% van de omzet is evenredig verdeeld over infrastructuur en industrie. Binnen Europa is de afzet min of meer gelijkmatig verdeeld over de Scandinavische landen, UK, Benelux, Spanje en in beperkte mate Frankrijk. Buiten Europa is de divisie vooral gericht op Azië en de USA, waarbij vooral speciale kabelproducten worden afgezet die niet afhankelijk zijn van de woningbouw.

Op het gebied van speciaalkabel zijn de wereldwijd opererende Original Equipment Manufacturers (OEM’s) de belangrijkste afnemersgroepen. De mondiale automotive industrie is de belangrijkste afnemersgroep voor de Transport divisie, die circa 20% van de omzet van Draka Cableteq genereert. Daarnaast levert zij circa 50% van de kabelbehoefte van Airbus. De overige divisies, Marine, Oil & Gas (kabel voor olieplatforms en schepen), Elevator Products (kabel en benodigdheden voor de liftindustrie), Rubber Cable (kabel voor kranen, mijnbouw en alternatieve energiebronnen) en Mobile Network Cable (voedingskabel voor basisstations voor mobiele telefonie) zijn elk verantwoordelijk voor circa 5-10% van de omzet van Draka Cableteq.

Ontwikkelingen

De divisies binnen Draka Cableteq laten ook in de tweede jaarhelft van 2007 een sterke ontwikkeling zien. Gunstige marktomstandigheden met een hoge, industriële bedrijvigheid en gunstige macroeconomische ontwikkelingen in zowel Europa als Azië, leiden tot een goede bezetting bij Draka’s laagspannings- en speciaalkabelactiviteiten.

De divisie Low-Voltage Cable profiteert optimaal van de goede marktontwikkelingen in de meeste Europese landen, met uitzondering van Spanje waar de woningbouw met circa 20% afnam. De divisie continueert in de tweede jaarhelft de sterke performance over de eerste zes maanden van 2007.

Volumegroei en een verdere verbetering van de productmix, dankzij een sterke focus op producten met een hoge toegevoegde waarde (zoals brandwerende en halogeenvrije kabel), zullen naar verwachting leiden tot een verdere stijging van de operationele marge. De moeilijke omstandigheden op de Amerikaanse bouwmarkt hebben geen noemenswaardig effect op Draka’s resultaten aangezien haar positie in dit marktsegment te verwaarlozen is.

Op het gebied van speciaalkabel (marktsegment OEM’s) laat Draka een onverminderd sterke resultaatsontwikkeling zien. Gunstige marktomstandigheden en een verdere vergroting van de marktposities dragen hieraan bij. De divisies Marine, Oil & Gas, Transport en Rubber Cable zullen naar verwachting de sterkste stijging rapporteren waarbij het resultaat fors hoger zal uitkomen. De Marine, Oil & Gas divisie profiteert wereldwijd nog steeds optimaal van de forse investeringen door oliemaatschappijen, zowel in nieuwbouw als op het gebied van onderhoud van bestaand materieel.

De productmix van de Rubber Cable divisie vertoont een continue verbetering als gevolg van de strategische focus op kabel voor windenergie, zonne-energie en mijnbouw. Naast een sterke groei genereren deze speciaalkabels ook een bovengemiddelde winstmarge. De Transport divisie profiteert van de hogere productie bij de auto- en vliegtuigindustrie en de verbeterde marktpositie als gevolg van de in 2006 overgenomen activiteiten in Cebu (Filippijnen) en Durango (Mexico).

Bij de divisies Elevator Products en Mobile Network Cable blijven de ontwikkelingen onverminderd positief. Mobile Network Cable zal haar resultaat naar verwachting handhaven op het hoge niveau van 2006. Op de Europese markt zijn deze activiteiten stabiel, terwijl op de Aziatische markt verdere groei wordt gerealiseerd. Draka Elevator Products verwacht over 2007 wederom recordresultaten te realiseren waarbij de winst belangrijk zal toenemen. Verklaringen hiervoor zijn de verdere uitbreiding van het productenpakket en versterking van de marktpositie. Eerder dit jaar werd de capaciteit al uitgebreid op de snel groeiende, Chinese markt door middel van een joint venture, terwijl de positie in Europa belangrijk zal worden versterkt door de overname van DeBiase Lift components s.r.l. in Milaan (Italië). Deze acquisitie zal naar verwachting aan het einde van het jaar worden afgerond.

Verwachte resultaatontwikkeling

Draka Cableteq zal naar verwachting over de tweede helft van 2007 een geringe volumegroei (2-4%) en een aanzienlijk hoger bedrijfsresultaat rapporteren ten opzichte van dezelfde periode van 2006 (€ 54,5 miljoen(3)). Alle divisies zullen naar verwachting een bijdrage leveren aan de resultaatsgroei.

Belangrijkste drivers zijn wederom volumegroei, kostenverlagingen en een verdere verbetering van de productmix. Hoewel de grondstoffenprijzen (koper en polymeren) onverminderd volatiel zijn geweest, is de verwachting dat het effect op de marges beperkt blijft.

DRAKA COMTEQ

Profiel

Draka Comteq, verantwoordelijk voor circa 23% van Draka’s omzet, legt zich toe op de ontwikkeling, productie en verkoop van oplossingen op het vlak van glasvezel, kabel en communicatieinfrastructuur.

Draka Comteq is een gezamenlijk bedrijf van Draka (50,1%) en Alcatel-Lucent (49,9%) en is wereldwijd leider in glasvezeltechnologie, kabeloplossingen, toepassingen en expertise in projectmanagement voor breedbandinfrastructuren. De telecomoperators zijn de belangrijkste afnemersgroep waarbij de afzet vooral plaatsvindt in Europa (circa 85% van de omzet) en in de USA (ongeveer 10%).

Ontwikkelingen

De vraag naar telecommunicatiekabel laat een consistente groei zien waarbij de toename in de tweede jaarhelft naar verwachting vergelijkbaar zal zijn aan de eerste jaarhelft van 2007. Voor de glasvezelmarkt betekent dit een groei van circa 8-9%. Groei wordt voornamelijk gedreven door een goede vraagontwikkeling in Europa en Azië. In Europa is duidelijk sprake van een inhaaleffect aangezien alle grote telecomoperators hun netwerken aan het opwaarderen zijn. Ook zijn er al enkele grote Fibre-To-The-Home (FTTH) projecten aangekondigd die, afhankelijk van Europese weten regelgeving, in de voorzienbare toekomst zullen worden uitgerold. De vraag in de Verenigde Staten bleef stabiel op een hoog niveau. De glasvezel- en glasvezelkabelmarkten blijven onverminderd competitief waarbij de prijzen in het beste geval stabiel blijven.

Draka Comteq profiteert sterk van de huidige marktontwikkelingen waarbij haar positie op de wereldmarkt is versterkt. Dit wordt mede verklaard door Draka Comteq’s leidende positie op de Europese markt, die een bovengemiddelde groei laat zien als gevolg van de toegenomen investeringsbereidheid van de telecombedrijven. Daarnaast profiteert de onderneming van uitleveringen op enkele Fibre-To-The-Home contracten in Frankrijk, Nederland en Scandinavië. Op een stabiele, Amerikaanse markt realiseert Draka Comteq verdere groei dankzij het nieuwe contract met Verizon. Via haar joint ventures behield Draka Comteq haar marktleiderschap op de groeiende, Chinese markt.

In 2007 zal de wereldwijde vraag naar telecommunicatiekoperkabel naar verwachting stabiel blijven, maar in West-Europa een voortgaande daling vertonen. Draka Comteq weet in dit marktsegment haar positie goed te handhaven.

De datacommunicatiemarkt continueert de gezonde groei van circa 4-5% zowel in het koper- als in het glasvezelkabelsegment. Draka Comteq profiteert hier optimaal van en behoudt haar positie als Europees marktleider.

Verwachte resultaatontwikkeling

Mede dankzij een voortgaande duidelijke volumegroei zal Draka Comteq naar verwachting het bedrijfsresultaat over de tweede helft van 2007 meer dan verdubbelen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (€ 4,0 miljoen4). Volumegroei en kostenbesparingen (circa € 4 miljoen) zullen de aanhoudende druk op de glasvezelkabelprijzen en de negatieve gevolgen van de gedaalde US$/€- wisselkoers bij haar Europese glasvezelactiviteiten in de tweede jaarhelft meer dan compenseren.

WERKKAPITAAL

De gerealiseerde volumegroei en de kortere betalingstermijn die Draka met haar grondstoffenleveranciers voor 2007 is overeengekomen, zullen naar verwachting een opwaarts effect hebben op het absolute niveau van het operationele werkkapitaal. Draka’s focus is er echter voortdurend op gericht het werkkapitaal verder terug te dringen, hetgeen naar verwachting ook in 2007 haar vruchten zal afwerpen. Het operationele werkkapitaal als percentage van de omzet zal naar verwachting licht stijgen ten opzichte van het niveau van ultimo 2006 (16,6%), maar onder de eerder geïndiceerde bandbreedte van 18-20% blijven. De inspanningen van de speciale werkkapitaal-taskforce zullen ook in 2008 onverminderd worden voortgezet.

Raad van Bestuur

Amsterdam, 28 november 2007

(1) Deze trading update over de tweede jaarhelft 2007 is uitgegeven door Draka Holding N.V., één van de leidende kabelfabrikanten in de wereld op het gebied van laagspanningskabel, kabel voor OEM’s en communicatiekabel, en gaat vooraf aan de publicatie van de jaarcijfers op vrijdag 7 maart 2008 (voorbeurs).

(2) Exclusief incidentele lasten van € 32,9 miljoen in 2006.

(3) Exclusief incidentele lasten van € 6,1 miljoen in de tweede helft van 2006.

(4) Exclusief incidentele lasten van € 21,8 miljoen in de tweede helft van 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Draka Holding N.V.

Draka Q3: verdere groei van omzet en resultaat | Infrasite

Draka Q3: verdere groei van omzet en resultaat

TRADING UPDATE(1)

DRAKA VERWACHT VOOR 2007 EEN BEDRIJFSRESULTAAT VAN CIRCA € 145 MILJOEN EN EEN NETTORESULTAAT VAN ONGEVEER € 85 MILJOEN

 • Continuering van de goede gang van zaken, gedreven door gunstige marktomstandigheden, kostenbesparingen en ten uitvoer brengen van strategie
 • Verdere groei van omzet en resultaat bij bijna alle divisies
 • Stop, Swap & Share programma’s op koers; kostenbesparingen geraamd op circa € 8 miljoen
 • Bedrijfsresultaat verwacht van circa € 145 miljoen, een toename van 60% ten opzichte van 2006 (€ 90,6 miljoen(2))
 • Nettoresultaat zal naar verwachting met meer dan 85% toenemen tot ongeveer € 85 miljoen (2006: € 45,4 miljoen(2))
 • Operationeel werkkapitaal als percentage van de omzet zal naar verwachting licht boven het niveau van 2006 uitkomen (16,6%), maar onder de eerder geïndiceerde bandbreedte van 18-20%

Draka verwacht over 2007 een bedrijfsresultaat van circa € 145 miljoen (2006: € 90,6 miljoen(2)) en een nettoresultaat van ongeveer € 85 miljoen (2006: € 45,4 miljoen(2)). Dit is enigszins beter dan de eerder uitgesproken verwachting waarbij voor 2007 een bedrijfsresultaat van ten minste € 141 miljoen en een nettoresultaat van ten minste € 80 miljoen werd voorzien.

Het jaar 2007 zal naar verwachting het derde achtereenvolgende jaar worden waarin Draka haar resultaat substantieel weet te verbeteren. De verwachte forse resultaatstijging komt voort uit een continue gezonde volumegroei, diverse kostenbeheersingsprogramma’s en een verdere verbetering van de productmix. Mede dankzij de gunstige macro-economische omstandigheden, vooral in Europa, zal Draka in al haar segmenten, laagspanningskabel, speciaalkabel en communicatiekabel, volumegroei realiseren. De grondstoffenprijzen (koper en polymeren) zijn onverminderd volatiel waarbij het effect op de marges, dankzij doorgevoerde maatregelen, naar verwachting beperkt zal blijven.

De bijdrage van kostenbeheersingsprogramma’s zal in 2007 naar verwachting uitkomen op circa € 8 miljoen, hetgeen in lijn is met Draka’s eerdere indicaties. Het in 2006 gestarte Stop, Swap en Share (Triple S)-programma bij de Draka Comteq Cable Solutions EMEA divisie levert de grootste contributie met circa € 5 miljoen, waarvan ongeveer € 4 miljoen in de tweede jaarhelft. Naar verwachting wordt deze fase van het Triple S-programma in 2008 afgerond waarbij additionele besparingen van ongeveer € 7 miljoen op jaarbasis verwacht worden. Het vergelijkbare Triple Sprogramma bij Draka Cableteq’s Low-Voltage Cable divisie zal leiden tot kostenvoordelen van circa € 3 miljoen in 2007 (€ 1 miljoen in de tweede jaarhelft), hetgeen eveneens conform verwachting is.

DRAKA CABLETEQ
Profiel
Draka Cableteq is verantwoordelijk voor circa 77% van Draka’s totale omzet. Draka Cableteq bestaat uit zes divisies die een uitgebalanceerde portfolio van kabelactiviteiten vormen met een grote verscheidenheid aan afnemersgroepen. De grootste divisie is Low-Voltage Cable, verantwoordelijk voor circa de helft van de omzet van Draka Cableteq en met name gericht op Europa. Uitgesplitst naar afnemersgroepen is circa 40% gerelateerd aan de woningbouw en de overige 60% van de omzet is evenredig verdeeld over infrastructuur en industrie. Binnen Europa is de afzet min of meer gelijkmatig verdeeld over de Scandinavische landen, UK, Benelux, Spanje en in beperkte mate Frankrijk. Buiten Europa is de divisie vooral gericht op Azië en de USA, waarbij vooral speciale kabelproducten worden afgezet die niet afhankelijk zijn van de woningbouw.

Op het gebied van speciaalkabel zijn de wereldwijd opererende Original Equipment Manufacturers (OEM’s) de belangrijkste afnemersgroepen. De mondiale automotive industrie is de belangrijkste afnemersgroep voor de Transport divisie, die circa 20% van de omzet van Draka Cableteq genereert. Daarnaast levert zij circa 50% van de kabelbehoefte van Airbus. De overige divisies, Marine, Oil & Gas (kabel voor olieplatforms en schepen), Elevator Products (kabel en benodigdheden voor de liftindustrie), Rubber Cable (kabel voor kranen, mijnbouw en alternatieve energiebronnen) en Mobile Network Cable (voedingskabel voor basisstations voor mobiele telefonie) zijn elk verantwoordelijk voor circa 5-10% van de omzet van Draka Cableteq.

Ontwikkelingen

De divisies binnen Draka Cableteq laten ook in de tweede jaarhelft van 2007 een sterke ontwikkeling zien. Gunstige marktomstandigheden met een hoge, industriële bedrijvigheid en gunstige macroeconomische ontwikkelingen in zowel Europa als Azië, leiden tot een goede bezetting bij Draka’s laagspannings- en speciaalkabelactiviteiten.

De divisie Low-Voltage Cable profiteert optimaal van de goede marktontwikkelingen in de meeste Europese landen, met uitzondering van Spanje waar de woningbouw met circa 20% afnam. De divisie continueert in de tweede jaarhelft de sterke performance over de eerste zes maanden van 2007.

Volumegroei en een verdere verbetering van de productmix, dankzij een sterke focus op producten met een hoge toegevoegde waarde (zoals brandwerende en halogeenvrije kabel), zullen naar verwachting leiden tot een verdere stijging van de operationele marge. De moeilijke omstandigheden op de Amerikaanse bouwmarkt hebben geen noemenswaardig effect op Draka’s resultaten aangezien haar positie in dit marktsegment te verwaarlozen is.

Op het gebied van speciaalkabel (marktsegment OEM’s) laat Draka een onverminderd sterke resultaatsontwikkeling zien. Gunstige marktomstandigheden en een verdere vergroting van de marktposities dragen hieraan bij. De divisies Marine, Oil & Gas, Transport en Rubber Cable zullen naar verwachting de sterkste stijging rapporteren waarbij het resultaat fors hoger zal uitkomen. De Marine, Oil & Gas divisie profiteert wereldwijd nog steeds optimaal van de forse investeringen door oliemaatschappijen, zowel in nieuwbouw als op het gebied van onderhoud van bestaand materieel.

De productmix van de Rubber Cable divisie vertoont een continue verbetering als gevolg van de strategische focus op kabel voor windenergie, zonne-energie en mijnbouw. Naast een sterke groei genereren deze speciaalkabels ook een bovengemiddelde winstmarge. De Transport divisie profiteert van de hogere productie bij de auto- en vliegtuigindustrie en de verbeterde marktpositie als gevolg van de in 2006 overgenomen activiteiten in Cebu (Filippijnen) en Durango (Mexico).

Bij de divisies Elevator Products en Mobile Network Cable blijven de ontwikkelingen onverminderd positief. Mobile Network Cable zal haar resultaat naar verwachting handhaven op het hoge niveau van 2006. Op de Europese markt zijn deze activiteiten stabiel, terwijl op de Aziatische markt verdere groei wordt gerealiseerd. Draka Elevator Products verwacht over 2007 wederom recordresultaten te realiseren waarbij de winst belangrijk zal toenemen. Verklaringen hiervoor zijn de verdere uitbreiding van het productenpakket en versterking van de marktpositie. Eerder dit jaar werd de capaciteit al uitgebreid op de snel groeiende, Chinese markt door middel van een joint venture, terwijl de positie in Europa belangrijk zal worden versterkt door de overname van DeBiase Lift components s.r.l. in Milaan (Italië). Deze acquisitie zal naar verwachting aan het einde van het jaar worden afgerond.

Verwachte resultaatontwikkeling

Draka Cableteq zal naar verwachting over de tweede helft van 2007 een geringe volumegroei (2-4%) en een aanzienlijk hoger bedrijfsresultaat rapporteren ten opzichte van dezelfde periode van 2006 (€ 54,5 miljoen(3)). Alle divisies zullen naar verwachting een bijdrage leveren aan de resultaatsgroei.

Belangrijkste drivers zijn wederom volumegroei, kostenverlagingen en een verdere verbetering van de productmix. Hoewel de grondstoffenprijzen (koper en polymeren) onverminderd volatiel zijn geweest, is de verwachting dat het effect op de marges beperkt blijft.

DRAKA COMTEQ

Profiel

Draka Comteq, verantwoordelijk voor circa 23% van Draka’s omzet, legt zich toe op de ontwikkeling, productie en verkoop van oplossingen op het vlak van glasvezel, kabel en communicatieinfrastructuur.

Draka Comteq is een gezamenlijk bedrijf van Draka (50,1%) en Alcatel-Lucent (49,9%) en is wereldwijd leider in glasvezeltechnologie, kabeloplossingen, toepassingen en expertise in projectmanagement voor breedbandinfrastructuren. De telecomoperators zijn de belangrijkste afnemersgroep waarbij de afzet vooral plaatsvindt in Europa (circa 85% van de omzet) en in de USA (ongeveer 10%).

Ontwikkelingen

De vraag naar telecommunicatiekabel laat een consistente groei zien waarbij de toename in de tweede jaarhelft naar verwachting vergelijkbaar zal zijn aan de eerste jaarhelft van 2007. Voor de glasvezelmarkt betekent dit een groei van circa 8-9%. Groei wordt voornamelijk gedreven door een goede vraagontwikkeling in Europa en Azië. In Europa is duidelijk sprake van een inhaaleffect aangezien alle grote telecomoperators hun netwerken aan het opwaarderen zijn. Ook zijn er al enkele grote Fibre-To-The-Home (FTTH) projecten aangekondigd die, afhankelijk van Europese weten regelgeving, in de voorzienbare toekomst zullen worden uitgerold. De vraag in de Verenigde Staten bleef stabiel op een hoog niveau. De glasvezel- en glasvezelkabelmarkten blijven onverminderd competitief waarbij de prijzen in het beste geval stabiel blijven.

Draka Comteq profiteert sterk van de huidige marktontwikkelingen waarbij haar positie op de wereldmarkt is versterkt. Dit wordt mede verklaard door Draka Comteq’s leidende positie op de Europese markt, die een bovengemiddelde groei laat zien als gevolg van de toegenomen investeringsbereidheid van de telecombedrijven. Daarnaast profiteert de onderneming van uitleveringen op enkele Fibre-To-The-Home contracten in Frankrijk, Nederland en Scandinavië. Op een stabiele, Amerikaanse markt realiseert Draka Comteq verdere groei dankzij het nieuwe contract met Verizon. Via haar joint ventures behield Draka Comteq haar marktleiderschap op de groeiende, Chinese markt.

In 2007 zal de wereldwijde vraag naar telecommunicatiekoperkabel naar verwachting stabiel blijven, maar in West-Europa een voortgaande daling vertonen. Draka Comteq weet in dit marktsegment haar positie goed te handhaven.

De datacommunicatiemarkt continueert de gezonde groei van circa 4-5% zowel in het koper- als in het glasvezelkabelsegment. Draka Comteq profiteert hier optimaal van en behoudt haar positie als Europees marktleider.

Verwachte resultaatontwikkeling

Mede dankzij een voortgaande duidelijke volumegroei zal Draka Comteq naar verwachting het bedrijfsresultaat over de tweede helft van 2007 meer dan verdubbelen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (€ 4,0 miljoen4). Volumegroei en kostenbesparingen (circa € 4 miljoen) zullen de aanhoudende druk op de glasvezelkabelprijzen en de negatieve gevolgen van de gedaalde US$/€- wisselkoers bij haar Europese glasvezelactiviteiten in de tweede jaarhelft meer dan compenseren.

WERKKAPITAAL

De gerealiseerde volumegroei en de kortere betalingstermijn die Draka met haar grondstoffenleveranciers voor 2007 is overeengekomen, zullen naar verwachting een opwaarts effect hebben op het absolute niveau van het operationele werkkapitaal. Draka’s focus is er echter voortdurend op gericht het werkkapitaal verder terug te dringen, hetgeen naar verwachting ook in 2007 haar vruchten zal afwerpen. Het operationele werkkapitaal als percentage van de omzet zal naar verwachting licht stijgen ten opzichte van het niveau van ultimo 2006 (16,6%), maar onder de eerder geïndiceerde bandbreedte van 18-20% blijven. De inspanningen van de speciale werkkapitaal-taskforce zullen ook in 2008 onverminderd worden voortgezet.

Raad van Bestuur

Amsterdam, 28 november 2007

(1) Deze trading update over de tweede jaarhelft 2007 is uitgegeven door Draka Holding N.V., één van de leidende kabelfabrikanten in de wereld op het gebied van laagspanningskabel, kabel voor OEM’s en communicatiekabel, en gaat vooraf aan de publicatie van de jaarcijfers op vrijdag 7 maart 2008 (voorbeurs).

(2) Exclusief incidentele lasten van € 32,9 miljoen in 2006.

(3) Exclusief incidentele lasten van € 6,1 miljoen in de tweede helft van 2006.

(4) Exclusief incidentele lasten van € 21,8 miljoen in de tweede helft van 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Draka Holding N.V.