Nederland maakt ruimte voor klimaat

Den Haag – Minister Cramer (Ruimte en Milieu) en staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat) hebben tijdens het congres ‘Maak Ruimte voor Klimaat’ de nationale adaptatiestrategie toegelicht. Deze strategie beschrijft de hoofdlijnen van de aanpak die nodig is om Nederland klimaatbestendig te maken.

Tijdens het congres is afgesproken om eind 2008 een gezamenlijke uitvoeringsagenda te presenteren, waarin concreet aangegeven is, wie wat gaat doen om de strategie uitgevoerd te krijgen. In zijn toespraak benadrukte de Prins van Oranje ook het belang van internationale samenwerking en een integrale gebiedsgerichte aanpak om adaptatie aan veranderingen in het klimaat te laten slagen.

Waterberging

Met behulp van het herstel van natuurlijke en landschapsvormende processen wordt de klimaatbestendigheid op lokale en regionale schaal sterk verbeterd. Het Rijk werkt samen met de gezamenlijke natuurorganisaties aan het realiseren van vijf pilotprojecten voor natuurlijke klimaatbuffers. Hiervoor is 5 miljoen euro uitgetrokken. Bij de punt van Voorne wordt bijvoorbeeld het duingebied opnieuw ingericht om de natuurlijke weerstand van het duingebied te verbeteren. En onder andere bij Breda en Groningen komt extra waterberging. Bij grootschalige gebiedsontwikkelingen investeert het Rijk in klimaatbestendige inrichting. Het Nota Ruimte-budget zal mede ingezet worden om de projecten klimaatbestendiger uit te voeren.

Ook onderzoekt het Rijk welke wetten en regels aangepast moeten worden om actief te kunnen sturen op een klimaatbestendige inrichting. Eind 2008 wil minister Cramer voorstellen voor aanscherping gereed hebben. Ook wordt bekeken of de rijksoverheid wel genoeg instrumenten heeft om ruimte voor het klimaat te reserveren waar dat nodig is. Daarnaast investeert het Rijk 50 miljoen euro in kennisontwikkeling over klimaatbestendigheid. De komende vijf jaar gaat een breed onderzoeksteam afkomstig uit vijf kennisinstellingen grensverleggende kennis ontwikkelen om Nederland meer klimaatbestendig te maken.

Urgent

Het Nationaal Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) is een samenwerkingsverband van de ministeries VROM, VenW, LNV en EZ en de koepelorganisaties van de provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW). ARK houdt zich bezig met de veranderingen in het klimaat, de gevolgen daarvan voor Nederland en de aanpassingen die nodig zijn om op duurzame en kostenefficiënte wijze met die veranderingen om te gaan.

‘De onvoorspelbaarheid maakt van de klimaatverandering een urgent probleem’, stelt minister Cramer. ‘Wij moeten dan ook niet langer wachten met het investeren in de klimaatbestendige inrichting van Nederland. Een nieuwe kijk waarbij meer dan voorheen rekening gehouden wordt met natuurlijke processen. Effecten van teveel water, te weinig water en verhoogde temperaturen kunnen in onze kunstmatige en vaak versteende omgeving minder goed worden opgevangen. Wij moeten daarom niet wachten met maatregelen. Maar dan wel duurzaam en met oog voor ruimtelijke kwaliteit.’

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Toespraak van de Prins van Oranje op het congres Maak ruimte voor klimaat, 27 november 2007

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Nederland maakt ruimte voor klimaat | Infrasite

Nederland maakt ruimte voor klimaat

Den Haag – Minister Cramer (Ruimte en Milieu) en staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat) hebben tijdens het congres ‘Maak Ruimte voor Klimaat’ de nationale adaptatiestrategie toegelicht. Deze strategie beschrijft de hoofdlijnen van de aanpak die nodig is om Nederland klimaatbestendig te maken.

Tijdens het congres is afgesproken om eind 2008 een gezamenlijke uitvoeringsagenda te presenteren, waarin concreet aangegeven is, wie wat gaat doen om de strategie uitgevoerd te krijgen. In zijn toespraak benadrukte de Prins van Oranje ook het belang van internationale samenwerking en een integrale gebiedsgerichte aanpak om adaptatie aan veranderingen in het klimaat te laten slagen.

Waterberging

Met behulp van het herstel van natuurlijke en landschapsvormende processen wordt de klimaatbestendigheid op lokale en regionale schaal sterk verbeterd. Het Rijk werkt samen met de gezamenlijke natuurorganisaties aan het realiseren van vijf pilotprojecten voor natuurlijke klimaatbuffers. Hiervoor is 5 miljoen euro uitgetrokken. Bij de punt van Voorne wordt bijvoorbeeld het duingebied opnieuw ingericht om de natuurlijke weerstand van het duingebied te verbeteren. En onder andere bij Breda en Groningen komt extra waterberging. Bij grootschalige gebiedsontwikkelingen investeert het Rijk in klimaatbestendige inrichting. Het Nota Ruimte-budget zal mede ingezet worden om de projecten klimaatbestendiger uit te voeren.

Ook onderzoekt het Rijk welke wetten en regels aangepast moeten worden om actief te kunnen sturen op een klimaatbestendige inrichting. Eind 2008 wil minister Cramer voorstellen voor aanscherping gereed hebben. Ook wordt bekeken of de rijksoverheid wel genoeg instrumenten heeft om ruimte voor het klimaat te reserveren waar dat nodig is. Daarnaast investeert het Rijk 50 miljoen euro in kennisontwikkeling over klimaatbestendigheid. De komende vijf jaar gaat een breed onderzoeksteam afkomstig uit vijf kennisinstellingen grensverleggende kennis ontwikkelen om Nederland meer klimaatbestendig te maken.

Urgent

Het Nationaal Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) is een samenwerkingsverband van de ministeries VROM, VenW, LNV en EZ en de koepelorganisaties van de provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW). ARK houdt zich bezig met de veranderingen in het klimaat, de gevolgen daarvan voor Nederland en de aanpassingen die nodig zijn om op duurzame en kostenefficiënte wijze met die veranderingen om te gaan.

‘De onvoorspelbaarheid maakt van de klimaatverandering een urgent probleem’, stelt minister Cramer. ‘Wij moeten dan ook niet langer wachten met het investeren in de klimaatbestendige inrichting van Nederland. Een nieuwe kijk waarbij meer dan voorheen rekening gehouden wordt met natuurlijke processen. Effecten van teveel water, te weinig water en verhoogde temperaturen kunnen in onze kunstmatige en vaak versteende omgeving minder goed worden opgevangen. Wij moeten daarom niet wachten met maatregelen. Maar dan wel duurzaam en met oog voor ruimtelijke kwaliteit.’

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Toespraak van de Prins van Oranje op het congres Maak ruimte voor klimaat, 27 november 2007

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM