IPO: Zo snel mogelijk anders betalen voor mobiliteit

Den Haag – Niet het bezit van de auto maar het gebruik ervan moet worden belast, door de weggebruiker per gereden kilometer te laten betalen, vindt het IPO. Het liefst zo snel mogelijk. Dat is eerlijker, en bovendien hard nodig voor het leefmilieu en de bereikbaarheid van de economische centra en de stedelijke gebieden. Dit is naar aanleiding van het advies van de Commissie Nouwen eerder ook zo met de minister van V&W afgesproken en vastgelegd in de Nota Mobiliteit.

Het IPO vindt dat het kabinet nu snel concrete stappen moet nemen om de kilometerprijs in te voeren. Het is voor de provincies daarbij van groot belang dat eventuele tussenstappen of experimenten niet leiden tot sluipverkeer op het onderliggend wegennet, bijvoorbeeld als gevolg van het alleen belasten van het rijden over rijkswegen. Verder is het nodig veel aandacht te besteden aan (flankerend) beleid als verbetering van het OV en P+R en fietsvoorzieningen.

Duidelijk eindbeeld

Het einddoel van het variabel maken van wat in de volksmond de wegenbelasting heet, moet overeind blijven: een prijs per gereden kilometer, met de mogelijkheid tot een (extra) heffing naar tijd en plaats (bijvoorbeeld in de spits), en naar de milieukenmerken van het voertuig. Dat houdt in dat (sterk) vervuilende voertuigen een hoger tarief gaan betalen dan schonere voertuigen. Daar zijn veel partijen het over eens.

De verwachting is dat deze vorm van ‘Anders Betalen voor Mobiliteit’ tot een afname van de files en van de uitstoot leidt, en zo bijdraagt aan betere bereikbaarheid en betere luchtkwaliteit. Tussentijdse experimenten moeten daar ook aan bijdragen en moeten passen in het eindbeeld van ‘Anders Betalen voor Mobiliteit’. Ze mogen niet verstorend of vertragend werken of het draagvlak aantasten. Ook daar zijn veel partijen het over eens.

Van groot belang is verder dat, naast het voorbereiden van de invoering van variabel betalen, ook een goede start wordt gemaakt met het afbouwen van de bestaande vaste belastingen (de MRB en de BPM), waar de kilometerprijs immers voor in de plaats komt. De Tweede Kamer verwacht voor de behandeling van de V&W-begroting begin december een nader voorstel van het kabinet voor het invoeren van ‘Anders Betalen voor Mobiliteit’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)