VNG: Kilometerbeprijzing duldt geen uitstel

Den Haag – De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat de invoering van de kilometerbeprijzing gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Het gebruik en niet het bezit van de auto moet worden belast. Wie weinig rijdt in een schone auto behoort aanzienlijk minder te betalen dan de veelrijder in een vervuilende auto. De vervuiler betaalt.

De VNG pleit voor snelle, concrete, betekenisvolle en onomkeerbare stappen op weg naar het eindbeeld Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM), zoals in de Nota Mobiliteit verwoord. Deze stappen mogen niet leiden tot een extra belasting van het onderliggend wegennet door sluipverkeer. Dit zou tot onaanvaardbare situaties leiden in met name de stedelijke gebieden, waar de problemen rondom bereikbaarheid, luchtkwaliteit en geluidsoverlast al groot zijn. Eventuele extra maatregelen aan het onderliggend wegennet dienen gefinancierd te worden uit de opbrengsten van de kilometerbeprijzing. Dit geldt ook voor eventuele experimenten in een mogelijke tussenfase.

De VNG is, net als minister Eurlings van mening dat de invoering van ABvM eerlijk en met een zo’n groot mogelijk draagvlak moet gebeuren. ABvM is geen doel op zich maar moet – naast eerlijke beprijzing naar tijd, plaats en milieukenmerk – ook een middel zijn om de bereikbaarheid en leefbaarheid op lokaal en regionaal niveau te verbeteren. Experimenten in een tussenfase, zoals spitsheffingen, spits mijden of experimenten gericht op doelgroepen uit het bedrijfsleven, moeten hieraan direct een bijdrage leveren. Experimenten moeten passen in het eindbeeld ABvM.

De VNG pleit ervoor om de vergroeningseffecten in de kilometerbeprijzing los te koppelen van de invoering van ABvM. Vieze – vaak oudere – (vracht)auto’s moeten nu reeds extra worden belast via een extra verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB). De VNG hecht hieraan om te voorkomen dat ABvM de schuld zou krijgen van negatieve prijseffecten van de vergroening. Nader onderzoek naar een saneringsregeling voor de meest vieze (vracht)auto’s is dringend gewenst in verband met de noodzakelijke aanpak van de luchtkwaliteit .

Invoering van ABvM en met name spitsheffingen is niet mogelijk zonder alternatieve vervoersmogelijkheden te bieden aan de weggebruiker. Ervaringen in het buitenland tonen dit duidelijk aan. De VNG wil dat het rijk, onder andere via de Brede Doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer, extra geld beschikbaar blijft stellen voor investeringen in het openbaar vervoer, park-and-ride, transferia en fietsvoorzieningen. De voorgenomen bezuinigingen op de BDU moeten in ieder geval van tafel. De VNG heeft hiertoe een oproep gedaan richting de Tweede Kamer in verband met de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat begin december.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Tussenrapportage Anders Betalen voor Mobiliteit (16-11-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

VNG: Kilometerbeprijzing duldt geen uitstel | Infrasite

VNG: Kilometerbeprijzing duldt geen uitstel

Den Haag – De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat de invoering van de kilometerbeprijzing gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Het gebruik en niet het bezit van de auto moet worden belast. Wie weinig rijdt in een schone auto behoort aanzienlijk minder te betalen dan de veelrijder in een vervuilende auto. De vervuiler betaalt.

De VNG pleit voor snelle, concrete, betekenisvolle en onomkeerbare stappen op weg naar het eindbeeld Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM), zoals in de Nota Mobiliteit verwoord. Deze stappen mogen niet leiden tot een extra belasting van het onderliggend wegennet door sluipverkeer. Dit zou tot onaanvaardbare situaties leiden in met name de stedelijke gebieden, waar de problemen rondom bereikbaarheid, luchtkwaliteit en geluidsoverlast al groot zijn. Eventuele extra maatregelen aan het onderliggend wegennet dienen gefinancierd te worden uit de opbrengsten van de kilometerbeprijzing. Dit geldt ook voor eventuele experimenten in een mogelijke tussenfase.

De VNG is, net als minister Eurlings van mening dat de invoering van ABvM eerlijk en met een zo’n groot mogelijk draagvlak moet gebeuren. ABvM is geen doel op zich maar moet – naast eerlijke beprijzing naar tijd, plaats en milieukenmerk – ook een middel zijn om de bereikbaarheid en leefbaarheid op lokaal en regionaal niveau te verbeteren. Experimenten in een tussenfase, zoals spitsheffingen, spits mijden of experimenten gericht op doelgroepen uit het bedrijfsleven, moeten hieraan direct een bijdrage leveren. Experimenten moeten passen in het eindbeeld ABvM.

De VNG pleit ervoor om de vergroeningseffecten in de kilometerbeprijzing los te koppelen van de invoering van ABvM. Vieze – vaak oudere – (vracht)auto’s moeten nu reeds extra worden belast via een extra verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB). De VNG hecht hieraan om te voorkomen dat ABvM de schuld zou krijgen van negatieve prijseffecten van de vergroening. Nader onderzoek naar een saneringsregeling voor de meest vieze (vracht)auto’s is dringend gewenst in verband met de noodzakelijke aanpak van de luchtkwaliteit .

Invoering van ABvM en met name spitsheffingen is niet mogelijk zonder alternatieve vervoersmogelijkheden te bieden aan de weggebruiker. Ervaringen in het buitenland tonen dit duidelijk aan. De VNG wil dat het rijk, onder andere via de Brede Doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer, extra geld beschikbaar blijft stellen voor investeringen in het openbaar vervoer, park-and-ride, transferia en fietsvoorzieningen. De voorgenomen bezuinigingen op de BDU moeten in ieder geval van tafel. De VNG heeft hiertoe een oproep gedaan richting de Tweede Kamer in verband met de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat begin december.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Tussenrapportage Anders Betalen voor Mobiliteit (16-11-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)