ARCADIS continueert uitstekende prestaties

  • Bedrijfsopbrengsten in derde kwartaal 31% hoger, waarvan 17% autonoom
  • Netto operationele winst stijgt 33%
  • Marge verbetert aanzienlijk; doelstelling van 10% over eerste negen maanden gehaald
  • Nieuwe acquisities leveren goede bijdrage, vooral RTKL
  • Vooruitzichten goed: verwachte stijging netto operationele winst 2007 20 à 25%

Arnhem – ARCADIS, de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert voor de gebouwde omgeving, heeft de uitstekende prestaties in het derde kwartaal van 2007 voortgezet. De bedrijfsopbrengsten stegen 31% naar € 408 miljoen. De netto operationele winst nam 33% toe tot € 16,3 miljoen. De autonome groei lag met 17% op hetzelfde hoge niveau als in het eerste halfjaar. Alle marktsegmenten droegen hieraan bij, waarbij milieu met ruim 25% het beste bleef presteren. Geografisch was de autonome groei het sterkst in de Verenigde Staten, Nederland en Brazilië. Acquisities zorgden eveneens voor 17% groei, vooral door RTKL dat vanaf het derde kwartaal is geconsolideerd. Het valuta-effect was 3% negatief. De marge verbeterde naar 10,8% (2006: 9,6%).

In de eerste negen maanden van 2007 groeiden de bedrijfsopbrengsten 22%, waarvan 17% autonoom. De netto operationele winst steeg met 29% naar € 43,1 miljoen. De marge bedroeg 10,1% (2006: 8,9%) waarmee de vorig jaar ingevoerde doelstelling van 10% werd gehaald.

Begin juli werd in Amerika RTKL overgenomen (omzet $ 195 miljoen, 1050 medewerkers), wereldspeler in architectonisch ontwerp en planning. In Nederland werd in juli met Alkyon (omzet € 4,5 miljoen, 45 medewerkers) de positie versterkt in de door klimaatverandering groeiende markt voor watermanagement. In Engeland werden medio augustus de project- managementactiviteiten uitgebreid met APS Group (omzet € 13 miljoen, 70 medewerkers), terwijl eind oktober de overname werd aangekondigd van milieubureau Vectra (omzet € 14,5 miljoen, 110 medewerkers), gespecialiseerd in gezondheid, veiligheid en risicomanagement.

Bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy gaf als commentaar: “De uitstekende resultaten zijn het gevolg van sterke groei, verdere margeverbetering en een goede bijdrage van acquisities. De aanhoudend hoge autonome groei weerspiegelt onze sterke marktposities in alle drie de marktsegmenten. Het optimaal inzetten van kennis en focus op klanten zijn essentieel in onze strategie. Hierdoor zijn we in staat ons marktaandeel te vergroten, vooral in de milieumarkt bij multinationale klanten. De focus op activiteiten met meer toegevoegde waarde resulteert in hogere marges. De acquisitie van RTKL vormt een verdere uitbreiding hoger in de waardeketen, waarmee we een leidende positie kunnen verwerven in het gebouwensegment.”

Toelichting
Derde kwartaal

Autonome groei en acquisities droegen beide voor 17% bij aan de toename van de bedrijfsopbrengsten met 31%. Door de lagere Amerikaanse dollar was het valuta-effect 3% negatief. In de Verenigde Staten en Brazilië bleef de autonome groei op een hoog niveau, terwijl in Nederland de autonome groei verder toenam tot ruim 17%. In de overige Europese landen groeiden de activiteiten vooral in Engeland en België, maar ook in Duitsland, waar de marktomstandigheden geleidelijk verbeteren.

De bruto toegevoegde waarde, dat deel van de omzet dat door eigen medewerkers wordt geproduceerd, nam toe met 28%, waarvan 20% door overnames. De autonome groei werd met 11% op een hoog niveau voortgezet, maar was lager dan bij de bedrijfsopbrengsten door sterke groei van activiteiten met veel toeleveringen van derden. Het valuta-effect was min 3%.

De EBITA steeg met 43% tot 28,0 miljoen. Acquisities zorgden voor een stijging met 27%; het valuta-effect was min 3%. De autonome toename van 19% kwam vooral uit Nederland, Engeland, België, de Verenigde Staten en Brazilië. De bijdrage van de verkoop van carbon credits afkomstig van de biogasactiviteiten in Brazilië bedroeg € 0,6 miljoen.

De netto operationele winst nam toe met 33% tot € 16,3 miljoen. Dit is minder dan de stijging van de EBITA, door hogere financieringslasten, een wat hogere belastingdruk en een toename van het belang derden door de sterke groei in Brazilië, waar ARCADIS een belang heeft van iets meer dan 50%. De financieringslasten zijn gestegen tengevolge van de groei onder andere door acquisities en voor € 1,5 miljoen vanwege gebruikte financiële instrumenten. Voor dit laatste is in de netto operationele winst gecorrigeerd.

Eerste negen maanden

De stijging van de bedrijfsopbrengsten met 22% was voor 9% het gevolg van acquisities. Het valuta-effect was 4% negatief. Aan de autonome groei van 17% werd door alle regio’s bijgedragen, het meest door de Verenigde Staten en Zuid-Amerika, maar ook in Nederland en de overige Europese landen was de groei stevig. De bruto toegevoegde waarde steeg met 20%, waarvan 12% autonoom en 11% door acquisities. Het valuta-effect was 3% negatief.

De EBITA steeg 36%, waarvan 17% door acquisities. Het valuta-effect was 4% negatief. De autonome stijging was 23%, inclusief een bijdrage van € 2,7 miljoen uit de verkoop van carbon credits. Zonder deze bijdrage nam de EBITA autonoom toe met 18%. Dit is duidelijk meer dan de autonome groei van de bruto toegevoegde waarde, waaruit blijkt dat de marges in operationele zin aanzienlijk zijn verbeterd.

De netto operationele winst kwam uit op € 43,1 miljoen, een stijging met 29%. Dit is minder dan de stijging van de EBITA door hogere financieringslasten en een hoger belang derden door snelle groei in Brazilië. In 2006 zat een eenmalige rentebate van € 0,5 miljoen.

Ontwikkelingen per marktsegment

De hierna genoemde cijfers betreffen bedrijfsopbrengsten en gelden, tenzij anders vermeld, voor de eerste negen maanden van 2007 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Infrastructuur

De omzet steeg 10%, bij een valuta-effect van min 2% en een bijdrage van acquisities die per saldo nihil was door de desinvestering van Euroconsult eind maart. De autonome groei bedroeg 12%. In Nederland namen de activiteiten sterk toe vanwege uitbreiding en verbetering van (spoor)infrastructuur en een gunstige gemeentelijke markt. Ook in de meeste overige Europese landen groeide de omzet. Zoals verwacht leidde de slechte huizenmarkt in de Verenigde Staten tot een versterkte daling in land development, maar dit werd gecompenseerd door groei in de watermarkt. In Brazilië en Chili werd de sterke uitbreiding van activiteiten gedreven door investeringen in mijnbouw en energieprojecten.

Milieu

De omzet nam toe met 19%. De bijdrage van acquisities was 2%; het valuta-effect min 7%. De zeer sterke autonome groei van 24% was vooral afkomstig uit de Verenigde Staten. Hier werd door invoering van een client focused business model ons marktaandeel vergroot, vooral bij industriële klanten. In Brazilië namen de activiteiten eveneens sterk toe, vooral voor multinationals, terwijl ook in de meeste Europese landen en Chili een gezonde groei werd gerealiseerd. Met de acquisitie van Vectra kan worden ingespeeld op de sterk groeiende vraag naar diensten op het terrein van gezondheid en veiligheid.

Gebouwen

De omzet groeide 62%, waarvan 50% door acquisities. Dit betreft vooral het begin juli overgenomen RTKL, maar ook PinnacleOne in de Verenigde Staten en enkele kleinere acquisities. Het valuta-effect was nihil. De autonome groei van 12% was het gevolg van uitbreiding van management en adviesdiensten. Vooral in Duitsland namen de activiteiten sterk toe, gevolgd door Engeland, België en Nederland. In Nederland groeide ook facility management, onder andere door vernieuwing en uitbreiding van het contract met NXP.

Vooruitzichten

In alle landen waar ARCADIS actief is, is de urgentie voor verbetering en uitbreiding van infrastructuur groot. Overheidsinvesteringen zorgen in deze markt voor een stabiele basis. Daarnaast komt door PPS initiatieven privaat geld beschikbaar om knelpunten in infrastructuur versneld aan te pakken. Aangezien inmiddels minder dan 2% van de totale omzet uit de Amerikaanse markt voor land development komt, is de invloed van een verdere daling beperkt. Door de dreigende klimaatverandering neemt de vraag naar watermanagement en milieudiensten toe. Veel multinationals willen internationale dienstverleners waardoor het marktaandeel in de milieumarkt verder kan toenemen. Met RTKL ontstaan nieuwe kansen in de gebouwenmarkt en bij stedelijke herstructurering, terwijl door het nieuw verworven APS kan worden geprofiteerd van het hoge investeringsniveau in het Midden Oosten.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: “De markten waarin ARCADIS opereert bieden volop perspectief. Verdere uitbreiding door acquisities blijft hoog op de agenda. De vooruitzichten voor heel 2007 zijn goed. De gunstige operationele ontwikkeling zal zich naar verwachting dit jaar voortzetten zodat we de margedoelstelling van 10% dit jaar al halen. Zoals eerder gemeld zal de belastingdruk duidelijk hoger uitkomen dan vorig jaar, vooral door meevallers in het vierde kwartaal vorig jaar, terwijl door de sterke groei in Brazilië het belang derden toeneemt. Hiermee rekening houdend verwachten wij voor heel 2007 een toename van de netto operationele winst met 20 à 25%. Dit is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden”.

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen, ontwerpen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur – Milieu – Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met meer dan 12.500 mensen en € 1,5 miljard omzet. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten. Verantwoordelijk en betrokken, denken en doen. Resultaat telt.

Onderstaatnde tabellen vindt u op www.arcadis-global.com

VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V.

ARCADIS continueert uitstekende prestaties | Infrasite

ARCADIS continueert uitstekende prestaties

  • Bedrijfsopbrengsten in derde kwartaal 31% hoger, waarvan 17% autonoom
  • Netto operationele winst stijgt 33%
  • Marge verbetert aanzienlijk; doelstelling van 10% over eerste negen maanden gehaald
  • Nieuwe acquisities leveren goede bijdrage, vooral RTKL
  • Vooruitzichten goed: verwachte stijging netto operationele winst 2007 20 à 25%

Arnhem – ARCADIS, de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert voor de gebouwde omgeving, heeft de uitstekende prestaties in het derde kwartaal van 2007 voortgezet. De bedrijfsopbrengsten stegen 31% naar € 408 miljoen. De netto operationele winst nam 33% toe tot € 16,3 miljoen. De autonome groei lag met 17% op hetzelfde hoge niveau als in het eerste halfjaar. Alle marktsegmenten droegen hieraan bij, waarbij milieu met ruim 25% het beste bleef presteren. Geografisch was de autonome groei het sterkst in de Verenigde Staten, Nederland en Brazilië. Acquisities zorgden eveneens voor 17% groei, vooral door RTKL dat vanaf het derde kwartaal is geconsolideerd. Het valuta-effect was 3% negatief. De marge verbeterde naar 10,8% (2006: 9,6%).

In de eerste negen maanden van 2007 groeiden de bedrijfsopbrengsten 22%, waarvan 17% autonoom. De netto operationele winst steeg met 29% naar € 43,1 miljoen. De marge bedroeg 10,1% (2006: 8,9%) waarmee de vorig jaar ingevoerde doelstelling van 10% werd gehaald.

Begin juli werd in Amerika RTKL overgenomen (omzet $ 195 miljoen, 1050 medewerkers), wereldspeler in architectonisch ontwerp en planning. In Nederland werd in juli met Alkyon (omzet € 4,5 miljoen, 45 medewerkers) de positie versterkt in de door klimaatverandering groeiende markt voor watermanagement. In Engeland werden medio augustus de project- managementactiviteiten uitgebreid met APS Group (omzet € 13 miljoen, 70 medewerkers), terwijl eind oktober de overname werd aangekondigd van milieubureau Vectra (omzet € 14,5 miljoen, 110 medewerkers), gespecialiseerd in gezondheid, veiligheid en risicomanagement.

Bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy gaf als commentaar: “De uitstekende resultaten zijn het gevolg van sterke groei, verdere margeverbetering en een goede bijdrage van acquisities. De aanhoudend hoge autonome groei weerspiegelt onze sterke marktposities in alle drie de marktsegmenten. Het optimaal inzetten van kennis en focus op klanten zijn essentieel in onze strategie. Hierdoor zijn we in staat ons marktaandeel te vergroten, vooral in de milieumarkt bij multinationale klanten. De focus op activiteiten met meer toegevoegde waarde resulteert in hogere marges. De acquisitie van RTKL vormt een verdere uitbreiding hoger in de waardeketen, waarmee we een leidende positie kunnen verwerven in het gebouwensegment.”

Toelichting
Derde kwartaal

Autonome groei en acquisities droegen beide voor 17% bij aan de toename van de bedrijfsopbrengsten met 31%. Door de lagere Amerikaanse dollar was het valuta-effect 3% negatief. In de Verenigde Staten en Brazilië bleef de autonome groei op een hoog niveau, terwijl in Nederland de autonome groei verder toenam tot ruim 17%. In de overige Europese landen groeiden de activiteiten vooral in Engeland en België, maar ook in Duitsland, waar de marktomstandigheden geleidelijk verbeteren.

De bruto toegevoegde waarde, dat deel van de omzet dat door eigen medewerkers wordt geproduceerd, nam toe met 28%, waarvan 20% door overnames. De autonome groei werd met 11% op een hoog niveau voortgezet, maar was lager dan bij de bedrijfsopbrengsten door sterke groei van activiteiten met veel toeleveringen van derden. Het valuta-effect was min 3%.

De EBITA steeg met 43% tot 28,0 miljoen. Acquisities zorgden voor een stijging met 27%; het valuta-effect was min 3%. De autonome toename van 19% kwam vooral uit Nederland, Engeland, België, de Verenigde Staten en Brazilië. De bijdrage van de verkoop van carbon credits afkomstig van de biogasactiviteiten in Brazilië bedroeg € 0,6 miljoen.

De netto operationele winst nam toe met 33% tot € 16,3 miljoen. Dit is minder dan de stijging van de EBITA, door hogere financieringslasten, een wat hogere belastingdruk en een toename van het belang derden door de sterke groei in Brazilië, waar ARCADIS een belang heeft van iets meer dan 50%. De financieringslasten zijn gestegen tengevolge van de groei onder andere door acquisities en voor € 1,5 miljoen vanwege gebruikte financiële instrumenten. Voor dit laatste is in de netto operationele winst gecorrigeerd.

Eerste negen maanden

De stijging van de bedrijfsopbrengsten met 22% was voor 9% het gevolg van acquisities. Het valuta-effect was 4% negatief. Aan de autonome groei van 17% werd door alle regio’s bijgedragen, het meest door de Verenigde Staten en Zuid-Amerika, maar ook in Nederland en de overige Europese landen was de groei stevig. De bruto toegevoegde waarde steeg met 20%, waarvan 12% autonoom en 11% door acquisities. Het valuta-effect was 3% negatief.

De EBITA steeg 36%, waarvan 17% door acquisities. Het valuta-effect was 4% negatief. De autonome stijging was 23%, inclusief een bijdrage van € 2,7 miljoen uit de verkoop van carbon credits. Zonder deze bijdrage nam de EBITA autonoom toe met 18%. Dit is duidelijk meer dan de autonome groei van de bruto toegevoegde waarde, waaruit blijkt dat de marges in operationele zin aanzienlijk zijn verbeterd.

De netto operationele winst kwam uit op € 43,1 miljoen, een stijging met 29%. Dit is minder dan de stijging van de EBITA door hogere financieringslasten en een hoger belang derden door snelle groei in Brazilië. In 2006 zat een eenmalige rentebate van € 0,5 miljoen.

Ontwikkelingen per marktsegment

De hierna genoemde cijfers betreffen bedrijfsopbrengsten en gelden, tenzij anders vermeld, voor de eerste negen maanden van 2007 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Infrastructuur

De omzet steeg 10%, bij een valuta-effect van min 2% en een bijdrage van acquisities die per saldo nihil was door de desinvestering van Euroconsult eind maart. De autonome groei bedroeg 12%. In Nederland namen de activiteiten sterk toe vanwege uitbreiding en verbetering van (spoor)infrastructuur en een gunstige gemeentelijke markt. Ook in de meeste overige Europese landen groeide de omzet. Zoals verwacht leidde de slechte huizenmarkt in de Verenigde Staten tot een versterkte daling in land development, maar dit werd gecompenseerd door groei in de watermarkt. In Brazilië en Chili werd de sterke uitbreiding van activiteiten gedreven door investeringen in mijnbouw en energieprojecten.

Milieu

De omzet nam toe met 19%. De bijdrage van acquisities was 2%; het valuta-effect min 7%. De zeer sterke autonome groei van 24% was vooral afkomstig uit de Verenigde Staten. Hier werd door invoering van een client focused business model ons marktaandeel vergroot, vooral bij industriële klanten. In Brazilië namen de activiteiten eveneens sterk toe, vooral voor multinationals, terwijl ook in de meeste Europese landen en Chili een gezonde groei werd gerealiseerd. Met de acquisitie van Vectra kan worden ingespeeld op de sterk groeiende vraag naar diensten op het terrein van gezondheid en veiligheid.

Gebouwen

De omzet groeide 62%, waarvan 50% door acquisities. Dit betreft vooral het begin juli overgenomen RTKL, maar ook PinnacleOne in de Verenigde Staten en enkele kleinere acquisities. Het valuta-effect was nihil. De autonome groei van 12% was het gevolg van uitbreiding van management en adviesdiensten. Vooral in Duitsland namen de activiteiten sterk toe, gevolgd door Engeland, België en Nederland. In Nederland groeide ook facility management, onder andere door vernieuwing en uitbreiding van het contract met NXP.

Vooruitzichten

In alle landen waar ARCADIS actief is, is de urgentie voor verbetering en uitbreiding van infrastructuur groot. Overheidsinvesteringen zorgen in deze markt voor een stabiele basis. Daarnaast komt door PPS initiatieven privaat geld beschikbaar om knelpunten in infrastructuur versneld aan te pakken. Aangezien inmiddels minder dan 2% van de totale omzet uit de Amerikaanse markt voor land development komt, is de invloed van een verdere daling beperkt. Door de dreigende klimaatverandering neemt de vraag naar watermanagement en milieudiensten toe. Veel multinationals willen internationale dienstverleners waardoor het marktaandeel in de milieumarkt verder kan toenemen. Met RTKL ontstaan nieuwe kansen in de gebouwenmarkt en bij stedelijke herstructurering, terwijl door het nieuw verworven APS kan worden geprofiteerd van het hoge investeringsniveau in het Midden Oosten.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: “De markten waarin ARCADIS opereert bieden volop perspectief. Verdere uitbreiding door acquisities blijft hoog op de agenda. De vooruitzichten voor heel 2007 zijn goed. De gunstige operationele ontwikkeling zal zich naar verwachting dit jaar voortzetten zodat we de margedoelstelling van 10% dit jaar al halen. Zoals eerder gemeld zal de belastingdruk duidelijk hoger uitkomen dan vorig jaar, vooral door meevallers in het vierde kwartaal vorig jaar, terwijl door de sterke groei in Brazilië het belang derden toeneemt. Hiermee rekening houdend verwachten wij voor heel 2007 een toename van de netto operationele winst met 20 à 25%. Dit is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden”.

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen, ontwerpen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur – Milieu – Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met meer dan 12.500 mensen en € 1,5 miljard omzet. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten. Verantwoordelijk en betrokken, denken en doen. Resultaat telt.

Onderstaatnde tabellen vindt u op www.arcadis-global.com

VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V.