Zuid-Holland gaat meer dan 100 km fietspad realiseren

Zuid-Holland méér op de fiets

Den Haag – Meer mensen op de fiets en meer fietskilometers. Dat is kortweg de doelstelling van het nieuwe fietsplan, dat Gedeputeerde Staten in concept hebben vastgesteld. Het fietsplan is een actualisatie van het provinciale fietsbeleid. Het plan omvat een beleidskader en een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

De provincie ziet een belangrijke rol weggelegd voor de fiets bij het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen. Fietsen is ook gezond, leuk om te doen en, met goede infrastructuur, zeer veilig. Daarom wil zij de komende jaar het fietsgebruik stimuleren door meer te investeren in fietspaden, stallingen en overstapfaciliteiten. Daarnaast wil zij met gerichte inzet van communicatiemiddelen zoals de fietsrouteplanner en gerichte bewegwijzering meer mensen bewegen op de fiets te stappen. Nieuw in dit plan is de aandacht voor fietsverbindingen tussen stedelijke centra.

Drie pijlers

De drie pijlers ‘fietsnetwerk’, ‘stallingfaciliteiten’ en ‘communicatie en gedrag’ vormen de basis van het concept – Fietsplan 2008. De provincie heeft hiervoor een bedrag van in totaal € 92 miljoen gereserveerd in de concept begroting 2008 t/m 2011 en dit is inclusief de in het Coalitieakkoord opgenomen reserveringen voor uitvoering van het fietsbeleid. Van dit bedrag is € 84 miljoen bestemd voor het aanleggen van fietspaden. Het gaat daarbij in de eerste plaats om het verbeteren van fietsverbindingen tussen stedelijke centra en knooppunten. Daarnaast investeert de provincie in de verbinding tussen stad en recreatieve gebieden en in recreatieve routes in natuur, recreatief en cultuurhistorisch waardevolle gebieden. Nieuw in het plan zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de fietsverbinding tussen Leiden en Den Haag en het realiseren van een fietspad tussen de Reeuwijkse plassen en Fort Wiericke. In totaal investeert de provincie in deze collegeperiode € 8 miljoen in bewegwijzering, fietspromotie, communicatie en stalling- en overstapfaciliteiten.

Breed draagvlak

Provinciale Staten hebben nadrukkelijk aan Gedeputeerde Staten gevraagd om het nieuwe fietsplan af te stemmen met belangrijke partners. Daarom is voor de prioritering in dit fietsplan veel overleg gevoerd met de regio’s en vertegenwoordigers van lopende programma’s en projecten en de Fietsersbond. Het fietsplan dat Gedeputeerde Staten vandaag hebben vastgesteld is nog een concept. De komende maanden organiseert de provincie een informele inspraakronde over dit conceptplan. Regio’s, gemeenten en de Fietsersbond kunnen zich uitspreken over het plan. Het fietsplan zal begin 2008 definitief worden vastgesteld. Het resultaat is een ambitieuze en realistische opgave voor de komende jaren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland