Ruim 1 miljard euro extra voor Brabant

‘s-Hertogenbosch – In de periode 2007-2011 is ruim 1 miljard euro beschikbaar voor het uitvoeren van het bestuursprogramma ‘Vertrouwen in Brabant’. Dat blijkt uit meerjarenraming in de ontwerpbegroting die Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten hebben gezonden. Met het bestuursprogramma ‘Vertrouwen in Brabant’ hebben Gedeputeerde Staten de ambitie om met een aantal projecten, rond de thema’s Mooi, Schoon, Dynamisch, Perspectiefrijk, Bereikbaar en Verbindend Brabant, te laten zien waar de provincie, samen met haar partners, het verschil maakt.

Op 9 november behandelen de Staten de begroting 2008, inclusief de financiële vertaling van het programmaplan. Gedeputeerde Thoon Essed: “De ontwerp-begroting en de meerjarenraming maken veel mogelijk. Essentieel voor het succes is dat wij de samenwerking met de gemeenten, het maatschappelijk middenveld, ondernemers en andere overheden goed vorm geven. Samen zijn wij nu eenmaal sterker.” ‘Vertrouwen in Brabant’ met haar zes thema’s omvat ook een lastenverlichting voor de Brabantse burgers, een aantal additionele speerpunten en de intensivering van bestaand beleid, als bijvoorbeeld de samenwerking in BrabantStad.

Wat gebeurt er extra?

 • Lastenverlichting

  De motorrijtuigenbelasting gaat niet omhoog

  buskaartjes worden goedkoper € 61 miljoen;

 • Mooi Brabant

  Wij pakken oude bedrijventerreinen aan, helpen de steden bij hun ontwikkeling en saneren lelijke landschappen € 91 miljoen;

 • Schoon Brabant

  Er komen o.a. experimenten om wijken en bedrijventerreinen energiezuinig te maken € 33 miljoen;

 • Dynamisch Brabant

  1000 ondernemingen uit het MKB krijgen een innovatiescan, we zetten in op de ontwikkeling van Mainenance Valley, onderhoud van vliegtuigen in West-Brabant en willen dat BrabantStad culturele hoofdstad wordt in 2018 € 64 miljoen;

 • Perspectiefrijk Brabant

  In alle gemeenten is een centrum voor jeugd en gezin actief, er komen experimenten met ICT om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren en ook de kleine kernen krijgen aandacht € 94 miljoen;

 • Bereikbaar Brabant

  Er komt een investeringsimpuls van €400 miljoen om de bereikbaarheid van Brabant te verbeteren. Speciale aandacht is er voor de bereikbaarheid van Zuidoost Brabant, het OV-netwerk BrabantStad krijgt vorm € 400 miljoen;

 • Verbindend Brabant

  De dienstverlening aan burgers, andere overheden, bedrijven en instellingen wordt verbeterd, internet krijgt een rol bij de verlening van vergunningen en subsidies € 30 miljoen;

 • Overige speerpunten

  De provincie investeert in het herinrichten van het landelijk gebied, een programma van in het totaal €400 miljoen, helpt startende Brabanders op de woningmarkt, investeert in de economische ontwikkeling van West-Brabant, o.a door het logistiek park Moerdijk € 210 miljoen;

 • De provincie werkt samen met de B5, de grote steden in Brabant in tal van projecten. Ook worden activiteiten op het gebied van de veiligheid in Brabant uitgevoerd € 93 miljoen;

Tegelijk met de begroting is een zogenoemde Najaarsbrief verschenen, waarin wordt aangegeven hoe de provincie de extra uitgaven kan dekken uit extra inkomstenontwikkelingen en eenmalige kapitaalopbrengsten van Essent.

Begroting 2008

Naast de extra impuls van ruim €1 miljard omvat de reguliere begroting 2008 €728 miljoen. De begroting valt uiteen in de posten: Bestuur (€ 18 miljoen, bestuur, coördinatie, coördinatie rampenbestrijding), Verkeer en Vervoer (€ 209 miljoen, investeringen in provinciale wegen en kanalen, bijdragen aan gemeenten), Water (€ 30 miljoen, waterhuishoudingsplan, bescherming hoogwater), Milieu (€ 82 miljoen, klimaat, luchtkwaliteit, externe veiligheid, handhaving milieuregels, Brabantse landschappen en proeftuinen), Natuur, Bos en Landschap( € 31 miljoen, ecologische hoofdstructuur, ecologische verbindingszones), Sociaal Economische Zaken (€ 45 miljoen, herinrichting bedrijventerreinen, innovatie, versterking MKB, aansluiting scholing en arbeidsmarkt, BrabantStad culturele hoofdstad), Sociaal Beleid, Cultuur en Zorg (€ 250 miljoen, jeugdzorg, leefbaarheid dorpen en steden, sociale veiligheid, kunst en monumenten), Ruimtelijke Ontwikkeling (€ 10 miljoen, begeleiding gemeentelijke en regionale ruimtelijke plannen, toereikend aanbod bedrijventerreinen, saneren lelijke bebouwing) Reconstructie (€ 36 miljoen, herinrichting landelijk gebied, sanering glastuinbouw, landschappelijke inpassing van nieuwe bedrijfsterreinen en andere objecten) en Wonen (€ 17 miljoen, woningbouw, stads- en dorpsvernieuwing en proeven met dorps wonen). De apparaatskosten van de provincie Noord-Brabant bedragen €120 miljoen en zijn in de posten van de begroting 2008 verrekend.

Op de internetsite van de provincie Noord-Brabant http://www.brabant.nl vindt u een lijst met daarin
een selectie van de projecten waarvoor de provincie in 2008 het initiatief neemt of ondersteunt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant