Kamervragen over spoorse doorsnijdingen

Den Haag – Op 15 oktober 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met de antwoorden op vragen van de vaste kamercommissie Verkeer en Waterstaat inzake de Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen.

Hieronder leest u de volledig brief br.20076456 Aanvullende vragen spoorse doorsnijdingen. Kamerstuk | 2007-10-15.

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van de vaste kamercommissie Verkeer en Waterstaat inzake de Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen.

1. In de beantwoording geeft u aan dat de subsidieregeling wordt geëvalueerd. Kan de commissie er van uitgaan dat deze evaluatie vóór de nieuwe begroting komt, zodat een mogelijke voortzetting nog in de begroting van 2008 kan worden opgenomen of bij de begrotingsbehandeling van 2008 kan worden meegenomen?

1. De resultaten van de evaluatie zijn bekend voor de begrotingsbehandeling van 2008. Ik stel voor om de wenselijkheid en de mogelijkheid tot voortzetting van de subsidieregeling te bespreken tijdens de begrotingsbehandeling. Ik ben mij er van bewust dat het enthousiasme in de verschillende regio’s voor deze regeling groot is. Ik onderzoek daarom of een tweede tranche spoorse doorsnijdingen wenselijk en mogelijk is.

2. Kunt u nu al de verleende en de niet toegekende bijdragen aan de afzonderlijke gemeenten noemen, dit ter voorbereiding van een mogelijke tweede tranche en ook om een afgewogen beeld te krijgen van de verdeling van de € 300 mln en de benodigde middelen voor een tweede tranche?
2. In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle toegewezen subsidieaanvragen met daarbij de hoogte van de verstrekte bijdragen. Tevens staan de afgewezen subsidieaanvragen en de gevraagde bijdragen weergegeven. Uit het overzicht blijkt dat van de beschikbare € 300 mln € 241.980.603 is beschikt aan gemeenten. Er resteert derhalve € 58.019.397. Dit bedrag staat onder meer gereserveerd voor de vijf lopende beroepsprocedures (zie verder onder 3).

Tevens heeft mijn ambtsvoorgangster in oktober 2005 onder strikte voorwaarden een reservering van € 40 mln voor de gemeente Ede getroffen. In februari 2007 is deze toezegging schriftelijk door mijn ambtsvoorgangster, onder strikte voorwaarden herhaald. Voor 1 december dient de gemeente mij, conform de genoemde criteria in de brief van mijn ambtsvoorganger van 12 februari 2007, uitsluitsel te geven over de stand van zaken rondom het projectplan. Op basis daarvan zal ik bezien of de gereserveerde middelen daadwerkelijk ingezet zullen worden of niet.

3. Is u bekend of naast Heerlen er andere gemeenten in beroep zijn gegaan of zullen gaan tegen de afwijzing op technische en/of inhoudelijke gronden?

3. Van de in totaal 43 afgewezen aanvragen, zijn 6 gemeenten aan de beroepsprocedure begonnen. Inmiddels heeft de rechtbank één beroep ongegrond geacht.

De subsidie-aanvragen van deze gemeenten zijn niet gehonoreerd omdat de projectaanvragen niet voldeden aan de in de regeling gestelde criteria. Overeenkomstig de regeling, zijn deze projecten door mijn ambtsvoorgangster afgewezen.

Zoals ik eerder heb laten blijken, doen de afwijzingen van subsidieaanvragen niets af aan de waardering die ik heb voor de beoogde kwaliteitsimpuls van het project van de gemeente Heerlen en alle andere ingediende projecten.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

De bijlage br.20076456 Bijlage Aanvullende vragen spoorse doorsnijdingen. Bijlage | 2007-10-15 vindt u op de website van VenW (zoek op datum)

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Subsidie spoorse doorsnijdingen groot succes (20-11-2006)
VenW trekt 300 mln euro uit voor spoordoorsnijdingen (20-02-2006)

Kamervragen over spoorse doorsnijdingen | Infrasite

Kamervragen over spoorse doorsnijdingen

Den Haag – Op 15 oktober 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met de antwoorden op vragen van de vaste kamercommissie Verkeer en Waterstaat inzake de Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen.

Hieronder leest u de volledig brief br.20076456 Aanvullende vragen spoorse doorsnijdingen. Kamerstuk | 2007-10-15.

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van de vaste kamercommissie Verkeer en Waterstaat inzake de Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen.

1. In de beantwoording geeft u aan dat de subsidieregeling wordt geëvalueerd. Kan de commissie er van uitgaan dat deze evaluatie vóór de nieuwe begroting komt, zodat een mogelijke voortzetting nog in de begroting van 2008 kan worden opgenomen of bij de begrotingsbehandeling van 2008 kan worden meegenomen?

1. De resultaten van de evaluatie zijn bekend voor de begrotingsbehandeling van 2008. Ik stel voor om de wenselijkheid en de mogelijkheid tot voortzetting van de subsidieregeling te bespreken tijdens de begrotingsbehandeling. Ik ben mij er van bewust dat het enthousiasme in de verschillende regio’s voor deze regeling groot is. Ik onderzoek daarom of een tweede tranche spoorse doorsnijdingen wenselijk en mogelijk is.

2. Kunt u nu al de verleende en de niet toegekende bijdragen aan de afzonderlijke gemeenten noemen, dit ter voorbereiding van een mogelijke tweede tranche en ook om een afgewogen beeld te krijgen van de verdeling van de € 300 mln en de benodigde middelen voor een tweede tranche?
2. In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle toegewezen subsidieaanvragen met daarbij de hoogte van de verstrekte bijdragen. Tevens staan de afgewezen subsidieaanvragen en de gevraagde bijdragen weergegeven. Uit het overzicht blijkt dat van de beschikbare € 300 mln € 241.980.603 is beschikt aan gemeenten. Er resteert derhalve € 58.019.397. Dit bedrag staat onder meer gereserveerd voor de vijf lopende beroepsprocedures (zie verder onder 3).

Tevens heeft mijn ambtsvoorgangster in oktober 2005 onder strikte voorwaarden een reservering van € 40 mln voor de gemeente Ede getroffen. In februari 2007 is deze toezegging schriftelijk door mijn ambtsvoorgangster, onder strikte voorwaarden herhaald. Voor 1 december dient de gemeente mij, conform de genoemde criteria in de brief van mijn ambtsvoorganger van 12 februari 2007, uitsluitsel te geven over de stand van zaken rondom het projectplan. Op basis daarvan zal ik bezien of de gereserveerde middelen daadwerkelijk ingezet zullen worden of niet.

3. Is u bekend of naast Heerlen er andere gemeenten in beroep zijn gegaan of zullen gaan tegen de afwijzing op technische en/of inhoudelijke gronden?

3. Van de in totaal 43 afgewezen aanvragen, zijn 6 gemeenten aan de beroepsprocedure begonnen. Inmiddels heeft de rechtbank één beroep ongegrond geacht.

De subsidie-aanvragen van deze gemeenten zijn niet gehonoreerd omdat de projectaanvragen niet voldeden aan de in de regeling gestelde criteria. Overeenkomstig de regeling, zijn deze projecten door mijn ambtsvoorgangster afgewezen.

Zoals ik eerder heb laten blijken, doen de afwijzingen van subsidieaanvragen niets af aan de waardering die ik heb voor de beoogde kwaliteitsimpuls van het project van de gemeente Heerlen en alle andere ingediende projecten.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

De bijlage br.20076456 Bijlage Aanvullende vragen spoorse doorsnijdingen. Bijlage | 2007-10-15 vindt u op de website van VenW (zoek op datum)

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Subsidie spoorse doorsnijdingen groot succes (20-11-2006)
VenW trekt 300 mln euro uit voor spoordoorsnijdingen (20-02-2006)