Kabinet beslist over uitbreiding wegen en ov in randstad

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer besloten tot een miljardeninvestering in wegen in het gebied Schiphol-Amsterdam-Almere en kondigt besluitvorming aan over grote investeringen in het openbaar vervoer in hetzelfde gebied.

Het kabinet kiest voor een uitbreiding van de wegen A6, A1, A9 en A10-Oost. De maatregelen kosten bijna 3,5 miljard euro. De provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en gemeenten Almere, Amsterdam en Amstelveen dragen 261 miljoen euro bij, het rijk betaalt de rest. Daarnaast kiest het kabinet voor een grote kwaliteitssprong van het openbaar vervoer in deze regio. Het kabinet is voornemens aanzienlijk te investeren in concrete maatregelen voor een volwaardig en robuust OV-systeem. Dit najaar wordt een besluit genomen over een maatregelenpakket voor verbetering van de kwaliteit van de treindienst op korte termijn (2013) tussen Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad. Hiermee heeft coördinerend minister Eurlings het eerste grote besluit genomen over Randstad Urgent; een integraal besluit over infrastructuur, wonen en natuurlijke leefomgeving in het gebied rond Schiphol-Amsterdam-Almere.

De maatregelen verminderen niet alleen de files, maar ook de overlast voor de omwonenden. De A6 wordt verdubbeld en er komen gescheiden rijbanen voor doorgaand en plaatselijk verkeer. In Amsterdam Zuid-Oost wordt A9 overkapt en deels in een tunnel aangelegd. In Amstelveen komt een twee kilometer lange tunnel. De geluidsoverlast neemt daardoor af en Amstelveen en de Amsterdamse wijken Bijlmer en Gaasperdam worden weer één geheel. Het tracébesluit is in 2009 voorzien. De effecten van Anders Betalen voor Mobiliteit zullen dan duidelijker zijn en de gevolgen voor de verkeerscijfers bekend. Deze gegevens worden meegenomen bij het tracébesluit.

De stedelijke leefkwaliteit in Amsterdam en Amstelveen wordt door de inpassing van de wegen fors verbeterd. Daarnaast neemt het kabinet maatregelen voor de verbetering van het woon- en leefklimaat, natuur, waterhuishouding en recreatie in het gebied Schiphol-Amsterdam-Almere. Zo komt er een aquaduct bij Muiden en wordt 116 miljoen euro geïnvesteerd in: 1) de kruising van de Natte As met de A1, ten oosten van het knooppunt Muiderberg; en 2) de uitvoering van een samenhangend pakket van investeringen in natuur, cultuurhistorie en water (83 miljoen euro) bestaande uit: een natuurboulevard, waterberging Horstermeer, recreatieve vaarverbindingen, fietspaden en bruggen, investeringen in de Stelling van Amsterdam, Hollandse Waterlinie en het behoud van het weidelandschap.

Met dit eerste besluit in het programma Randstad Urgent wordt de economische concurrentiepositie van de Randstad op een duurzame wijze versterkt. De ontwikkeling en ontsluiting van Almere is daarbij een belangrijk en urgent vraagstuk. Almere streeft er naar om tussen 2010 en 2030 60.000 woningen te bouwen en daarbij duurzame ontwikkeling als leidraad te nemen. Door dit besluit wordt Almere in de toekomst beter bereikbaar. Op 29 oktober wordt het akkoord door minister Eurlings en een vertegenwoordiging van de regio ondertekend.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de kamerbrief br.20078132 Besluit Randstad Urgent. Kamerstuk | 12-10-2007 en de bijlage. U vindt deze kamerstukken op de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (zoek op datum).

Op de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vindt u ook de powerpointpresentatie Randstad Urgent Planstudie Schiphol Amsterdam Almere van 12 oktober 2007.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat