Kamerbrief over verbreding snelwegen Amsterdam – Almere

Den Haag – Op 10 oktober 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over verbreding van de snelwegen Amsterdam – Almere.

Hieronder leest u de volledig brief br.8158 Verbreding snelwegen Amsterdam-Almere. Kamerstuk, 10-10-2007.

Geachte voorzitter,

In reactie op de brief van 10 oktober 2007 waarin verzocht wordt de Tweede Kamer op zo kort mogelijke termijn het conceptakkoord met de bestuurders uit de regio Amsterdam – Almere tot verbreding van de snelwegen in die regio toe te sturen, informeer ik u als volgt.

Het kabinet is voornemens om op korte termijn in het kader van de verbetering van de bereikbaarheid in de Noordvleugel van de Randstad een besluit te nemen over de uitbreiding van de wegcapaciteit in de corridor Schiphol- Amsterdam-Almere. Om tot een dergelijk besluit te kunnen komen, is overeenstemming nodig tussen rijk en regio, waarvan de inhoud zal worden vastgelegd in een raamovereenkomst. Over deze raamovereenkomst heb ik nog overleg met de regionale bestuurders.

Zodra het kabinet een besluit heeft genomen, zal ik u hierover onverwijld middels een brief inhoudelijk informeren.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Camiel Eurlings

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Nieuw kabinet beslist over Schiphol- Amsterdam-Almere (23-01-2007)