Amsterdam presenteert begroting 2008

Amsterdam wil hardnekkige problemen versneld aanpakken

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om vanaf 2008 elk jaar € 7 miljoen extra uit te trekken om hardnekkige sociale en leefbaarheidsproblemen versneld aan te pakken. Zo worden de straat- en gezincoaches stadsbreed ingevoerd, moeten de slechtste scholen van Amsterdam snel worden verbeterd en komen er 14.000 Amsterdamse huishoudens meer in aanmerking voor een woonkostenbijdrage. Om van Amsterdam een groene en leefbare metropool te maken investeert het college in totaal 20 miljoen in het groen van de stad. € 3 miljoen daarvan is gereserveerd voor extra parken in de wijken. De beeldbepalende plekken van de stad zoals het Leidseplein, het Museumplein en de Wibautstraat en omgeving worden aangepakt. Ook stelt het college in 2008 € 7 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en het autodelen.

Agenda Uitvoering
De in het Programakkoord ‘Mensen maken Amsterdam’ geformuleerde ambities op het gebied van Armoede, Overlast, Luchtkwaliteit, Kinderen Eerst, Sociale Cohesie en Amsterdam Topstad vormen de basis van het collegebeleid. Voor volgend jaar wil het college daarbij een nieuwe ‘Agenda Uitvoering’ invoeren. Dat is nodig om hardnekkige problemen versneld aan te pakken. Voor de ‘Agenda Uitvoering’ staan drie zaken centraal.

Allereerst wordt verder gebouwd aan bestaande activiteiten die hun nut hebben bewezen in plaats van weer nieuwe initiatieven te bedenken.

Ten tweede wil het college veel geld uittrekken voor de aanpak van sociale en leefbaarheidsproblemen. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat de armoede nauwelijks afneemt, dat 20% van de leerlingen niet meetelt voor de Cito-toets en dat de overlast op straat hardnekkig is. Naast de extra € 7 miljoen die hiervoor jaarlijks is uitgetrokken wordt in 2008 nog een incidentele impuls van ruim € 3 miljoen gegeven. Voor de wijkaanpak komt € 2,5 miljoen beschikbaar, naast de reguliere budgetten en het geld dat door minister Vogelaar is toegezegd.

Op de derde plaats moet Amsterdam een concurrerende, open en leefbare metropool worden. Een gezond en groen leefklimaat is daar een essentieel onderdeel van. Om dit te bereiken wordt fors geïnvesteerd in deze kwaliteiten van de stad. Het college trekt daarom € 8 miljoen uit voor de verbetering van het groen in en om Amsterdam. Daarbij komt er € 7 miljoen vrij voor de aanpak van mobiliteit en het openbaar vervoer, onder meer voor de aanleg van twee nieuwe P+R-terreinen, het gratis stallen van fietsen in gemeentelijke Lockerstallingen en het één jaar vergoeden van de abonnementskosten voor nieuwe autodelers.

De visitekaartjes van de stad zoals het Leidseplein en het Museumplein moeten weer de uitstraling krijgen die hoort bij het centrum van een metropool. Daarvoor is respectievelijk € 6 miljoen en € 5 miljoen gereserveerd. Om de Wibautstraat en omgeving mooier en leefbaarder te maken is ruim € 12 miljoen beschikbaar.

Tot slot komt er een lijst van de 20 tot 25 meest verloederde plekken in de stad. Samen met de betrokken stadsdelen zal het college afspraken maken om die op te knappen en komt er € 1 miljoen beschikbaar voor extra reiniging. In totaal investeert het college hiermee eenmalig € 41 miljoen in de metropool Amsterdam.

Voorwaarde bij alle extra uitgaven is dat er zicht moet zijn op snel en meetbaar resultaat op het niveau van de uitvoering. Daarbij moet er zoveel mogelijk aangesloten worden op bestaande initiatieven en komen de kosten voor overhead in principe niet in aanmerking voor dekking uit het extra geld.

Begroting algemeen
De totale begroting van de gemeente Amsterdam bedraagt € 5,2 miljard. Voor volgend jaar is er € 40 miljoen structureel extra beschikbaar en € 175 miljoen incidenteel. Dit geld komt onder meer uit een hoger rendement van het Afval Energie Bedrijf, hogere opbrengsten uit deelnemingen en de ombuigingsoperaties.

Van de € 5,2 miljard die Amsterdam in 2008 uitgeeft komt een groot deel van het rijk. De algemene uitkering uit het gemeentefonds bedraagt ruim € 1,2 miljard. Voor veel beleidsterreinen ontvangt de gemeente specifieke rijksuitkeringen. Andere belangrijke inkomsten zijn de resultaten van de haven en het erfpachtbedrijf.

Andere belangrijke punten uit de begroting zijn onder meer:

 • 1. Aanpak kwaliteit primair onderwijs 1,5 miljoen (en 1 miljoen Topopleiding docenten)
  De kwaliteit van het primair onderwijs moet beter. Scholen met achterstandsleerlingen in achterstandswijken hebben het steeds moeilijker om leerlingen tot een minimaal niveau op te leiden. Maar liefst 25% van de kinderen verlaat de basisschool met een leerachterstand van 1,5 tot 2 jaar. De gemeente is in gesprek met schoolbesturen dat op korte termijn moet leiden tot een gericht actieplan voor scholen. Inzet is verbetering van de kwaliteit van management en docenten door trainingen en opleidingen en werving van nieuwe leerkrachten. In dit kader is er ook 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de Topopleiding docenten.
 • 2. ICT Science Lab (1,5 miljoen)
  Het college trekt incidenteel 1,5 miljoen uit voor de ontwikkeling van een ICT/Techniek/Science Lab voor Havo- en Vwo-leerlingen. Het college wil hiermee bèta- en techniekonderwijs in de stad versterken en stimuleren dat meer leerlingen in het voortgezet onderwijs geïnteresseerd raken in bèta- en technische studies door samen met universiteiten en researchafdelingen van bedrijven zelf onderzoek te doen.
 • 3. Trajecten Risicojongeren (3,3 miljoen)
  Om te voorkomen dat jongeren voortijdig de school verlaten, wordt het programma Bijzondere Trajecten Risicojongerenvoortgezet waarmee 3300 jongeren een traject krijgen gericht op de terugkeer naar school of richting werk.
 • 4. Armoede (3 miljoen structureel en 11 miljoen incidenteel)

  Om eerdere rijksbezuinigingen te compenseren, wordt 14 miljoen uitgetrokken. Het betreft hier een breed pakket aan voorzieningen van computers, schoolboeken en sport voor kinderen in een huishouden met een minimuminkomen tot een langdurigheidstoeslag voor mensen die lang in de bijstand zitten en ook schuldhulpverlening.

 • 5. Duurzaamheid (1,5 miljoen)

  Om diverse voorbeeldprojecten te kunnen opstarten op het gebied van duurzaamheid is 1,5 miljoen extra uitgetrokken. Met dit geld kan het klimaatprogramma van Amsterdam versneld worden uitgevoerd. De 8 miljoen extra voor groen wordt ingezet om een aantal parken in de stad te verbeteren zoals het Sloterpark, de Tuinen van West en de kleinere buurtparken. Groen in de buurten is belangrijk voor de leefbaarheid in de buurt. Het bevordert de gezondheid door schonere lucht.

 • 6. Extra geld uit Hoogrendementscentrale en Deelnemingen

  De Hoogrendementscentrale, die al per 1 augustus van dit jaar in gebruik is genomen, levert door een gunstiger afschrijvingstermijn een mooie structurele meevaller op van € 10,8 miljoen. Hogere dividenduitkeringen van een aantal deelnemingen, waaronder NUON, leiden incidenteel tot een voordeel van € 31 miljoen.

 • 7. Cultuur (3 miljoen structureel en 2,6 miljoen incidenteel)

  Het college wil meer werk maken van zowel de culturele programmering als het vastgoed. Het College geeft met deze verhogingen aan de culturele sector in Amsterdam structureel te willen versterken.

 • 8. Topsport

  Het college wil € 350.000 inzetten om topsportevenementen binnen te halen. Voor sportstimulering komt er verder 1 miljoen incidenteel en 1 miljoen structureel bij.

 • 9. Jongerenhuisvesting

  Om naast studenten ook jongeren en starters op de woningmarkt meer kansen te geven, trekt het college € 0,3 miljoen uit voor huisvesting van jongeren die acuut uit huis worden geplaatst.

De begroting is op 10 oktober 2007 aan de gemeenteraad aangeboden.

U kunt de begroting downloaden via de website van de gemeente Amsterdam

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam

Amsterdam presenteert begroting 2008 | Infrasite

Amsterdam presenteert begroting 2008

Amsterdam wil hardnekkige problemen versneld aanpakken

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om vanaf 2008 elk jaar € 7 miljoen extra uit te trekken om hardnekkige sociale en leefbaarheidsproblemen versneld aan te pakken. Zo worden de straat- en gezincoaches stadsbreed ingevoerd, moeten de slechtste scholen van Amsterdam snel worden verbeterd en komen er 14.000 Amsterdamse huishoudens meer in aanmerking voor een woonkostenbijdrage. Om van Amsterdam een groene en leefbare metropool te maken investeert het college in totaal 20 miljoen in het groen van de stad. € 3 miljoen daarvan is gereserveerd voor extra parken in de wijken. De beeldbepalende plekken van de stad zoals het Leidseplein, het Museumplein en de Wibautstraat en omgeving worden aangepakt. Ook stelt het college in 2008 € 7 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en het autodelen.

Agenda Uitvoering
De in het Programakkoord ‘Mensen maken Amsterdam’ geformuleerde ambities op het gebied van Armoede, Overlast, Luchtkwaliteit, Kinderen Eerst, Sociale Cohesie en Amsterdam Topstad vormen de basis van het collegebeleid. Voor volgend jaar wil het college daarbij een nieuwe ‘Agenda Uitvoering’ invoeren. Dat is nodig om hardnekkige problemen versneld aan te pakken. Voor de ‘Agenda Uitvoering’ staan drie zaken centraal.

Allereerst wordt verder gebouwd aan bestaande activiteiten die hun nut hebben bewezen in plaats van weer nieuwe initiatieven te bedenken.

Ten tweede wil het college veel geld uittrekken voor de aanpak van sociale en leefbaarheidsproblemen. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat de armoede nauwelijks afneemt, dat 20% van de leerlingen niet meetelt voor de Cito-toets en dat de overlast op straat hardnekkig is. Naast de extra € 7 miljoen die hiervoor jaarlijks is uitgetrokken wordt in 2008 nog een incidentele impuls van ruim € 3 miljoen gegeven. Voor de wijkaanpak komt € 2,5 miljoen beschikbaar, naast de reguliere budgetten en het geld dat door minister Vogelaar is toegezegd.

Op de derde plaats moet Amsterdam een concurrerende, open en leefbare metropool worden. Een gezond en groen leefklimaat is daar een essentieel onderdeel van. Om dit te bereiken wordt fors geïnvesteerd in deze kwaliteiten van de stad. Het college trekt daarom € 8 miljoen uit voor de verbetering van het groen in en om Amsterdam. Daarbij komt er € 7 miljoen vrij voor de aanpak van mobiliteit en het openbaar vervoer, onder meer voor de aanleg van twee nieuwe P+R-terreinen, het gratis stallen van fietsen in gemeentelijke Lockerstallingen en het één jaar vergoeden van de abonnementskosten voor nieuwe autodelers.

De visitekaartjes van de stad zoals het Leidseplein en het Museumplein moeten weer de uitstraling krijgen die hoort bij het centrum van een metropool. Daarvoor is respectievelijk € 6 miljoen en € 5 miljoen gereserveerd. Om de Wibautstraat en omgeving mooier en leefbaarder te maken is ruim € 12 miljoen beschikbaar.

Tot slot komt er een lijst van de 20 tot 25 meest verloederde plekken in de stad. Samen met de betrokken stadsdelen zal het college afspraken maken om die op te knappen en komt er € 1 miljoen beschikbaar voor extra reiniging. In totaal investeert het college hiermee eenmalig € 41 miljoen in de metropool Amsterdam.

Voorwaarde bij alle extra uitgaven is dat er zicht moet zijn op snel en meetbaar resultaat op het niveau van de uitvoering. Daarbij moet er zoveel mogelijk aangesloten worden op bestaande initiatieven en komen de kosten voor overhead in principe niet in aanmerking voor dekking uit het extra geld.

Begroting algemeen
De totale begroting van de gemeente Amsterdam bedraagt € 5,2 miljard. Voor volgend jaar is er € 40 miljoen structureel extra beschikbaar en € 175 miljoen incidenteel. Dit geld komt onder meer uit een hoger rendement van het Afval Energie Bedrijf, hogere opbrengsten uit deelnemingen en de ombuigingsoperaties.

Van de € 5,2 miljard die Amsterdam in 2008 uitgeeft komt een groot deel van het rijk. De algemene uitkering uit het gemeentefonds bedraagt ruim € 1,2 miljard. Voor veel beleidsterreinen ontvangt de gemeente specifieke rijksuitkeringen. Andere belangrijke inkomsten zijn de resultaten van de haven en het erfpachtbedrijf.

Andere belangrijke punten uit de begroting zijn onder meer:

 • 1. Aanpak kwaliteit primair onderwijs 1,5 miljoen (en 1 miljoen Topopleiding docenten)
  De kwaliteit van het primair onderwijs moet beter. Scholen met achterstandsleerlingen in achterstandswijken hebben het steeds moeilijker om leerlingen tot een minimaal niveau op te leiden. Maar liefst 25% van de kinderen verlaat de basisschool met een leerachterstand van 1,5 tot 2 jaar. De gemeente is in gesprek met schoolbesturen dat op korte termijn moet leiden tot een gericht actieplan voor scholen. Inzet is verbetering van de kwaliteit van management en docenten door trainingen en opleidingen en werving van nieuwe leerkrachten. In dit kader is er ook 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de Topopleiding docenten.
 • 2. ICT Science Lab (1,5 miljoen)
  Het college trekt incidenteel 1,5 miljoen uit voor de ontwikkeling van een ICT/Techniek/Science Lab voor Havo- en Vwo-leerlingen. Het college wil hiermee bèta- en techniekonderwijs in de stad versterken en stimuleren dat meer leerlingen in het voortgezet onderwijs geïnteresseerd raken in bèta- en technische studies door samen met universiteiten en researchafdelingen van bedrijven zelf onderzoek te doen.
 • 3. Trajecten Risicojongeren (3,3 miljoen)
  Om te voorkomen dat jongeren voortijdig de school verlaten, wordt het programma Bijzondere Trajecten Risicojongerenvoortgezet waarmee 3300 jongeren een traject krijgen gericht op de terugkeer naar school of richting werk.
 • 4. Armoede (3 miljoen structureel en 11 miljoen incidenteel)

  Om eerdere rijksbezuinigingen te compenseren, wordt 14 miljoen uitgetrokken. Het betreft hier een breed pakket aan voorzieningen van computers, schoolboeken en sport voor kinderen in een huishouden met een minimuminkomen tot een langdurigheidstoeslag voor mensen die lang in de bijstand zitten en ook schuldhulpverlening.

 • 5. Duurzaamheid (1,5 miljoen)

  Om diverse voorbeeldprojecten te kunnen opstarten op het gebied van duurzaamheid is 1,5 miljoen extra uitgetrokken. Met dit geld kan het klimaatprogramma van Amsterdam versneld worden uitgevoerd. De 8 miljoen extra voor groen wordt ingezet om een aantal parken in de stad te verbeteren zoals het Sloterpark, de Tuinen van West en de kleinere buurtparken. Groen in de buurten is belangrijk voor de leefbaarheid in de buurt. Het bevordert de gezondheid door schonere lucht.

 • 6. Extra geld uit Hoogrendementscentrale en Deelnemingen

  De Hoogrendementscentrale, die al per 1 augustus van dit jaar in gebruik is genomen, levert door een gunstiger afschrijvingstermijn een mooie structurele meevaller op van € 10,8 miljoen. Hogere dividenduitkeringen van een aantal deelnemingen, waaronder NUON, leiden incidenteel tot een voordeel van € 31 miljoen.

 • 7. Cultuur (3 miljoen structureel en 2,6 miljoen incidenteel)

  Het college wil meer werk maken van zowel de culturele programmering als het vastgoed. Het College geeft met deze verhogingen aan de culturele sector in Amsterdam structureel te willen versterken.

 • 8. Topsport

  Het college wil € 350.000 inzetten om topsportevenementen binnen te halen. Voor sportstimulering komt er verder 1 miljoen incidenteel en 1 miljoen structureel bij.

 • 9. Jongerenhuisvesting

  Om naast studenten ook jongeren en starters op de woningmarkt meer kansen te geven, trekt het college € 0,3 miljoen uit voor huisvesting van jongeren die acuut uit huis worden geplaatst.

De begroting is op 10 oktober 2007 aan de gemeenteraad aangeboden.

U kunt de begroting downloaden via de website van de gemeente Amsterdam

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam