Friesland stelt Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2008 vast

Leeuwarden – Het college van Gedeputeerde Staten heeft het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2008 vastgesteld. Belangrijke punten uit het programma zijn de samenwerking met gemeenten en Rijk, verbeteringen in het openbaar vervoer, voorbereiding en uitvoering van infrastructurele projecten en het voortzetten van verkeerseducatieprojecten.

In 2007 heeft de provincie samen met gemeenten een flexibele samenwerkingsagenda opgezet waar de ambities in het kader van de BDU en de stimuleringsregeling fietsverkeer deel van uitmaken. Een zelfde soort samenwerkingsagenda is er ook met het Rijk voor het oplossen van bereikbaarheidsproblemen. De minister en landsdelen hebben hierover twee keer per jaar overleg.

In het openbaar vervoer liggen de accenten de komende jaren bij het verbeteren van de haltevoorzieningen en de invoering van de OV-chipkaart. Dit jaar heeft de provincie samen met de Friese gemeenten een halte-uitvoeringsplan opgesteld om haltes beter toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking. De uitvoering van dit plan begint in 2008. Ook de provincie zal in 2008 haar haltes aanpakken en tegelijkertijd bekijken of de kwaliteit kan worden verbeterd. In de loop van 2008 zal naar verwachting de OV-chipkaart volledig zijn doorgevoerd in Fryslân. Het oude kaart en tariefsysteem zal in Fryslân in ieder geval nog tot 1 juli 2008 naast de OV-chipkaart in gebruik blijven.

De prioriteiten in het Uitvoeringsprogramma liggen bij de uitvoering van werkzaamheden aan het hoofdwegennet en het fietsverkeer. Daarom hebben GS op 26 juni 2007 bij het vaststellen van het Meerjaren Programma Infrastructuur ( MPI) 2008-2014 besloten om de uitvoering van bepaalde projecten anders te faseren dan was aangekondigd in het PVVP 2006. Sommige MPI en zogenoemde fase A projecten zoals verbetering bereikbaarheid Woudsend – Balk en verbetering doorstroming op de weg Leeuwarden- Bolsward zijn opgeschoven in de tijd en zullen later worden uitgevoerd.

Uitvoeringsprogramma

Sinds 2003 verschijnt er ieder jaar een Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer. Dit is het tweede Uitvoeringsprogramma dat gebaseerd is op het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan 2006. Het biedt een compleet en informatief overzicht over wat er de komende jaren gaat gebeuren op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de provincie. Zo is te na te gaan welke infrastructurele projecten op stapel staan, wat de geraamde kosten zijn, en wanneer ze worden uitgevoerd. Ook komen thema’s als verkeerseducatie, openbaar vervoer, mobiliteit en goederenvervoer aan de orde.

U kunt het Uitvoeringsprogramma 2008 downloaden via de website van de provincie Frylsan

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân