Bijzondere VNG ledenbrief Rijksbegroting 2008

Den Haag – De VNG reageert in een bijzondere ledenbrief specifiek op de verschillende begrotingsonderdelen: Gemeentefinanciën; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Justitie; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Verkeer en Waterstaat; Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Economische Zaken; Buitenlandse Zaken; Jeugd en Gezin; en Wonen, Wijken en Integratie.

U kunt de VNG ledenbrief Rijksbegroting 2008 downloaden via http://www.vng.nl

Hieronder leest u het Woord Vooraf van Mr. R.J.J.M. Pans, voorzitter directieraad VNG.

In de Miljoenennota 2008 is een duidelijke trendbreuk zichtbaar met het beleid van de drie voorgaande kabinetten Balkenende. Op basis van de afspraken in het bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’ zijn de gemeenten en het Rijk nadrukkelijker samen op weg naar een beter bestuur en naar een overheid die de burger centraal stelt en bijdraagt aan het oplossen van actuele vraagstukken in onze samenleving, zoals participatie en integratie, klimaat en de jeugdproblematiek.

Gemeenten krijgen met deze Miljoenennota meer beleidsmatige en financiële ruimte om deze maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Eerder was bekend dat de gemeenten oplopend tot 2011 € 1,1 miljard euro netto structureel extra in het gemeentefonds ontvangen, waarvan zij de bestemming zelf kunnen bepalen. Uit de Rijksbegroting 2008 blijkt dat dit bedrag oploopt tot € 1.3 miljard. Deze stijging van het gemeentefonds en het ingediende Wetsvoorstel afschaffen maximering OZB zijn duidelijke tekenen van goede wil. Er zullen echter verdere stappen worden moeten worden gezet naar meer eigen financiële ruimte voor de gemeenten door een uitbreiding, liefst verdubbeling van het gemeentelijk belastinggebied. Zo´n uitbreiding van het lokale belastinggebied moet gepaard gaan met een daling van de rijksbelastingen. Daardoor leidt dit niet tot een lastenverzwaring, maar is sprake van een lastenverschuiving. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen lieten tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG in Den Haag blijken de weg naar een groter gemeentelijk
belastinggebied in te willen slaan. Wij wachten nu op de daden van parlement en kabinet.

Naast deze ontwikkelingen op het terrein van de gemeentefinanciën geeft de Miljoenennota een indruk van de kabinetsvoornemens op vele beleidsterreinen, die voor gemeenten van belang zijn. Zoals gebruikelijk bieden wij u met deze bijzondere ledenbrief een bredere reactie van de VNG op de verschillende begrotingsonderdelen aan. Hierin maken wij duidelijk wat de visie van de gemeenten is op de voorstellen in de Miljoenennota en hoe gemeenten aan de behoeften en wensen van hun inwoners recht willen doen.

Mr. R.J.J.M. Pans

voorzitter directieraad

Den Haag, 21 september 2007

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Bijzondere VNG ledenbrief Rijksbegroting 2008 | Infrasite

Bijzondere VNG ledenbrief Rijksbegroting 2008

Den Haag – De VNG reageert in een bijzondere ledenbrief specifiek op de verschillende begrotingsonderdelen: Gemeentefinanciën; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Justitie; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Verkeer en Waterstaat; Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Economische Zaken; Buitenlandse Zaken; Jeugd en Gezin; en Wonen, Wijken en Integratie.

U kunt de VNG ledenbrief Rijksbegroting 2008 downloaden via http://www.vng.nl

Hieronder leest u het Woord Vooraf van Mr. R.J.J.M. Pans, voorzitter directieraad VNG.

In de Miljoenennota 2008 is een duidelijke trendbreuk zichtbaar met het beleid van de drie voorgaande kabinetten Balkenende. Op basis van de afspraken in het bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’ zijn de gemeenten en het Rijk nadrukkelijker samen op weg naar een beter bestuur en naar een overheid die de burger centraal stelt en bijdraagt aan het oplossen van actuele vraagstukken in onze samenleving, zoals participatie en integratie, klimaat en de jeugdproblematiek.

Gemeenten krijgen met deze Miljoenennota meer beleidsmatige en financiële ruimte om deze maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Eerder was bekend dat de gemeenten oplopend tot 2011 € 1,1 miljard euro netto structureel extra in het gemeentefonds ontvangen, waarvan zij de bestemming zelf kunnen bepalen. Uit de Rijksbegroting 2008 blijkt dat dit bedrag oploopt tot € 1.3 miljard. Deze stijging van het gemeentefonds en het ingediende Wetsvoorstel afschaffen maximering OZB zijn duidelijke tekenen van goede wil. Er zullen echter verdere stappen worden moeten worden gezet naar meer eigen financiële ruimte voor de gemeenten door een uitbreiding, liefst verdubbeling van het gemeentelijk belastinggebied. Zo´n uitbreiding van het lokale belastinggebied moet gepaard gaan met een daling van de rijksbelastingen. Daardoor leidt dit niet tot een lastenverzwaring, maar is sprake van een lastenverschuiving. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen lieten tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG in Den Haag blijken de weg naar een groter gemeentelijk
belastinggebied in te willen slaan. Wij wachten nu op de daden van parlement en kabinet.

Naast deze ontwikkelingen op het terrein van de gemeentefinanciën geeft de Miljoenennota een indruk van de kabinetsvoornemens op vele beleidsterreinen, die voor gemeenten van belang zijn. Zoals gebruikelijk bieden wij u met deze bijzondere ledenbrief een bredere reactie van de VNG op de verschillende begrotingsonderdelen aan. Hierin maken wij duidelijk wat de visie van de gemeenten is op de voorstellen in de Miljoenennota en hoe gemeenten aan de behoeften en wensen van hun inwoners recht willen doen.

Mr. R.J.J.M. Pans

voorzitter directieraad

Den Haag, 21 september 2007

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)