Kabinet zet Noord-Hollanders in de wacht

Haarlem – Met de begroting voor 2008 spreekt het Rijk wederom ambities uit. Het blijft helaas vooral bij voornemens. Er wordt veel overlegd, voorbereid en onderzocht. Dat leidt ertoe dat de Noord-Hollanders voorlopig in de wacht worden gezet.

Dit is de eerste reactie van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland op de kabinetsplannen. Gedeputeerde Staten willen aan de slag.

Wachten in de file

De regio is klaar voor een besluit over de A6/A9. "Snelheid in besluitvorming is nodig om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren," zegt het Rijk. Gedeputeerde Staten zijn over dit voornemen positief. "We staan met zijn allen al veel te lang in de file," aldus het college.

Wachten op Betalen voor Mobiliteit

Het kabinet maakt de plannen over Betalen voor Mobiliteit dit najaar bekend. Gedeputeerde Staten dringt er op aan dat het aanbod van de regio hiervan deel uitmaakt. Het aanbod ligt bij de minister om in de Noordvleugel een pilot voor beprijzing te starten: kilometerbeprijzing in het noordelijk deel van de Randstad met als voorwaarde dat het onderliggende netwerk niet volstroomt en de klappen moet opvangen. Wat de regio betreft kan dat al voor 2010 als voorloper op de landelijke invoering.

Wachten op een goede OV-verbinding tussen Amsterdam en Almere

Een groot knelpunt op het gebied van openbaar vervoer is de verbinding tussen Amsterdam en Almere. Er moet een OV-netwerk ontwikkeld worden dat past bij het grootstedelijke karakter van de regio.

De studies laten zien dat welke variant ook gekozen wordt, een bedrag van circa € 2,8 miljard nodig is voor het OV in de Noordvleugel. Een rijksbijdrage voor deze OV-verbinding is nog niet gereserveerd en hangt samen met de besluitvorming over de Zuiderzeelijn. Gedeputeerde Staten doen een beroep op het Rijk om tot een beslissing te komen om de capaciteit op dit traject te verbeteren.

Wachten op geld

Het Rijk wil veel en heeft veel ambities, maar stelt geen geld beschikbaar voor:

  • het Urgentieprogramma Randstad. De regio is er klaar voor en ziet de urgentie van de maatregelen. Uit de begroting blijkt niet datzelfde gevoel van urgentie. Een gemiste kans voor een kabinet dat aangeeft (bestuurlijke) impasses te willen voorkomen;
  • leefbaarheid Schiphol. Het is positief dat het Rijk zich in wil inzetten voor het uitvoeren van afspraken over de leefomgeving van Schiphol en hinderbeperking. Het wachten is nu op geld voor de convenanten over de omgevingskwaliteit voor de korte en middellange termijn. Maar daar wordt met geen woord over gerept. De problematiek wordt erkend, maar de daad wordt niet bij het woord gevoegd;
  • beheer van natuurgebieden. Voor 2008 zijn hiervoor geen extra middelen beschikbaar gesteld, voor de jaren daarna te weinig. Daardoor is niet alleen voor natuurbeheerorganisaties, maar ook voor voor boeren minder geld beschikbaar voor natuurbeheer. Dit heeft onder meer gevolgen voor het weidevogelbeheer;
  • duurzame energie: het kabinet heeft ambitieuze doelstellingen, maar Gedeputeerde Staten zien geen bewijs voor het waarmaken van de beloften. De ambities voor windenergie op zee zijn ook (te) beperkt. Gedeputeerde Staten willen duurzame energie stimuleren t.b.v. het klimaat. De hoogte van het bedrag dat het Rijk hier nu voor beschikbaar stelt is erg teleurstellend.

Er zijn ook lichtpuntjes:

  • kwaliteit oppervlaktewater. Het kabinet stelt hiervoor extra geld beschikbaar, waardoor Noord-Hollandse sloten en plassen schoner worden;
  • Gedeputeerde Staten zijn blij met het geld om de wachtlijsten bij de Jeugdzorg weg te werken, maar waren nog positiever geweest als dit geld structureel was geregeld;
  • Gedeputeerde Staten zijn tevreden met het extra geld dat wordt uitgetrokken voor de Nederlandse kustverdediging.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland