GS Utrecht: Gemengde gevoelens over nieuwe Miljoenennota

Positief over aanpak bereikbaarheid Utrecht, zorgen over luchtkwaliteit

Utrecht – Het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht heeft gemengde gevoelens over de Miljoenennota voor 2008 die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Positief is dat de regering met voorrang investeert in verbetering van de bereikbaarheid van de regio Utrecht. Zorgen zijn er bij het college van GS vooral over de toenemende problemen met de luchtkwaliteit in de provincie.

Het Kabinet heeft oog voor de bijzondere positie van de provincie Utrecht als Draaischijf van Nederland en wil nog deze regeerperiode besluiten nemen over nieuwe infrastructuurprojecten voor de Ring rondom Utrecht en de Driehoek tussen de A1, A27 en A28. In de begroting van 2008 voor Verkeer en Waterstaat spreekt het kabinet hierover klare taal. Om een investering van ruim 3 miljard euro mogelijk te maken, hakt het rijk voor het einde van de lopende kabinetsperiode hierover de knoop door. Daarmee worden, in samenwerking met de regio Utrecht, nieuwe maatregelen geïntroduceerd om het vastgelopen verkeer op de Utrechtse wegen vlot te trekken. Voor GS een belangrijke reden om positief te reageren op de Miljoenennota.

‘Gemiste kans voor de Randstad’

In de Rijksbegroting 2008 is ook verbetering van de concurrentiepositie van de Randstad een belangrijke thema. Dit sluit goed aan bij de ambitie van GS om Utrecht te ontwikkelen tot een topregio, waar de kwaliteit van leven, wonen en werken verzekerd is. De provincie Utrecht werkt daarom mee aan het Urgentieprogramma Randstad (UPR); het aanbod van de provincie om volgend jaar 23 miljoen euro te investeren in dit programma is onlangs door het rijk afgewezen. GS zien dit als een gemiste kans om versneld het Randstadprogramma gezamenlijk uit te voeren. Bestuurlijk zal het college van GS het initiatief nemen om – in de persoon van gedeputeerden Ekkers, Krol en Binnekamp – aan drie UPR-projecten namens de provincie Utrecht leiding te geven.

Zorgen over luchtkwaliteit

De Miljoenennota voor 2008 is weliswaar over de gehele linie met instemming ontvangen door het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht. Maar er klinken in de reactie van GS ook zorgen door, vooral over de kwaliteit van de leefomgeving. De problemen met de slechte luchtkwaliteit zetten met name de toon. Hoewel het Kabinet luchtkwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en het ministerie van VROM hierop een actief beleid voert, komt de provincie Utrecht op dit vitale punt tekort. Tot nu toe heeft de regio Utrecht circa 14 miljoen euro ontvangen van het rijk om de belangrijkste problemen met luchtvervuiling op te lossen. Een compleet pakket aan maatregelen voor de regio Utrecht rechtvaardigt echter op z’n minst een verdubbeling van deze rijksbijdrage, aldus GS. De belangrijkste problemen met de luchtkwaliteit spelen bij de invalswegen naar de stad Utrecht en in het stationgebied. Utrecht staat in de Top Vier van landelijke hotspots met de meeste problemen op het gebied van uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide. Met het extra geld van het rijk kunnen gemeente en provincie Utrecht aan de slag met aanvullende maatregelen, zoals de aanleg van transferia en acties die de doorstroom van het verkeer bevorderen op de Ring rondom Utrecht.

Steun in provinciale rug bij aanpak Utrechtse probleemwijken
In de Miljoenennota zet het kabinet met een investering van 2,5 miljard euro de komende tien jaar fors in op een samenhangende aanpak van 40 probleemwijken. In de provincie Utrecht gaat het om de Utrechtse wijken Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen en de Amersfoortse wijk de Kruiskamp. GS zien dit plan van het Kabinet als een belangrijke steun in de provinciale rug. In 2008 wil het college – zoals aangekondigd in het provinciale coalitieakkoord – immers een provinciaal fonds voor stedelijke vernieuwing en wonen in het leven roepen, die is bedoeld om Utrecht, Amersfoort en middelgrote gemeenten financieel te ondersteunen. Het beleid van het rijk sluit goed op dit provinciale initiatief aan.

Risico op overstromingen blijft, ondanks extra geld

Extra geld in de rijksbegroting is er ook voor verbetering van de dijken. Toch blijft het overstromingsrisico in de provincie Utrecht relatief groot. Voor de dijken langs de grote Utrechtse rivieren gelden volgens het college van GS lage normen. Dit terwijl de gevolgen van een overstroming in deze provincie groot zijn. Bij aanhoudend slecht weer en hoge waterstanden kan een dijkdoorbraak bij de Lek in de omgeving van Amerongen ervoor zorgen dat het land tot ver in Noord-Holland blank staat. De waterschade blijft dan niet beperkt tot één dijkring, maar verspreidt zich over grote delen van de Randstad. GS bepleiten daarom bij het rijk structureel meer geld voor verhoging van de Utrechtse dijken, rekening houdend met de meest recente toekomstscenario’s over de verandering van het klimaat in Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Utrecht