College Flevoland mist slagkracht bij kabinet

Lelystad – Gedeputeerde Staten van Flevoland vinden dat het kabinet gebrek aan slagkracht toont in de Miljoenennota 2008. “Het kabinet zegt voortvarend te willen zijn in besluitvorming, maar deze Miljoenennota blinkt juist uit door uitstel.”, aldus het college. “Positief is wel dat voor de Jeugdzorg tot 2011 extra geld beschikbaar is gesteld. Maar in grote lijnen worden nergens knopen doorgehakt en alle besluiten die er toe doen voor ons worden doorgeschoven.”

‘Het persbericht van het ministerie van V&W opent met de stelling dat snelheid in besluitvorming nodig is om de bereikbaarheid in Nederland te verbeteren. Kijk je dan naar de inhoud van de begroting van het ministerie dan kun je maar éé1 conclusie trekken: alle besluiten worden opgeschort.”

“Zo wordt bijvoorbeeld weer geen uitspraak gedaan over verbreding van A6-A9. Over de Zuiderzeelijn wordt zelfs met geen woord gerept. Teleurstellend,” vindt gedeputeerde Harry Dijksma. ”Ook over andere dossiers, zoals de ontwikkeling van het openbaar vervoer tussen Schiphol en Lelystad worden geen knopen doorgehakt. Het kabinet geeft echter wel aan te hechten aan maatschappelijk draagvlak voor het rekeningrijden. “Ik zie dat maatschappelijk draagvlak daarvoor niet ontstaan als aan de ene kant de burger meer gaat betalen, terwijl er aan de andere kant geen werkelijke verbeteringen worden aangebracht in ons overbelaste wegennet.

Verkeer en vervoer
Symptomatisch voorbeeld van besluiteloosheid is de instelling van een commissie door de minister die zich moet richten op de vraag hoe procedures rond de infrastructuurprojecten sneller kunnen. De instelling van deze commissie duurt echter al een jaar. “Kun je nagaan: dan moet er dus nog een rapport gemaakt worden en een besluit over maatregelen daarover. We zijn dan vast weer een jaar verder”.

De geplande 350.000 extra reizigersplaatsen in treinen voor 2008 en 2009 noemt Dijksma mooi meegenomen. ‘Maar vergeet niet dat in Flevoland bij de huidige dienstregeling minder treinen zijn gaan rijden. Terwijl de inwonersgroei en dus ook het aantal mensen dat OV wil gebruiken, hier het grootst is. De treinen moeten weer vaker gaan rijden. Daarmee wordt ook de kwetsbare A6-A9 meer ontzien.’ Hij doet graag mee aan de voorgenomen proef met gratis of goedkoop OV. ‘Het past binnen de enorme behoefte onder de vele forenzen in Flevoland.’

GS zijn ook positief over het feit dat na eerder uitstel in 2008 de spitsstroken op A6 en A1 worden gerealiseerd. Dit geeft op korte termijn verlichting van de filedruk in de corridor Schiphol-Almere. GS is ook content over de schriftelijke bevestiging van het eerder genomen besluit over realisatie van een dertien meter hoge Ramspolbrug.

Landelijk gebied
Gedeputeerde Staten zijn uiterst teleurgesteld over het feit dat het kabinet 70 miljoen wil bezuinigen op het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Met minister Veerman zijn eind 2006 voor een periode van zeven jaar harde afspraken gemaakt over het budget dat het Rijk beschikbaar zou stellen aan de provincie. “Door het niet nakomen van deze afspraak, nog geen jaar na het ondertekenen van de bestuursovereenkomst is het vertrouwen in het Rijk ernstig beschadigd. Deze actie heeft nadelige effecten op het realiseren van een vitaal platteland, één van de actiepunten van het kabinet. Bovendien is deze bezuiniging in strijd met de Wet inrichting landelijk gebied.”, aldus gedeputeerde mevrouw Anne Bliek. “Verder is het opvallend dat In de begroting van het ministerie van LNV de toegezegde 25 miljoen voor het Markermeer/IJmeer niet terug is te vinden.”, aldus gedeputeerde Andries Greiner.

Er zijn enkele algemene, positieve kabinetsmaatregelen. Zo is het goed dat er € 20 miljoen extra in 2008 wordt uitgetrokken voor het speciaal onderwijs. De vraag is wel of het deel dat hiervan naar Flevoland komt, voldoende is om het jaarlijkse tekort weg te werken. De provincie is daarom de afgelopen jaren financieel bijgesprongen. “We willen nu wel dat dit probleem structureel wordt opgelost”, aldus gedeputeerde John Bos.

Sport

Ook zijn GS positief over de beleidsdoelstellingen van het kabinet op het gebied van sport en bewegen, vooral waar die zich richten op jongeren. Ook het aanstellen van professionals bij sportverenigingen in de grote en middelgrote steden waaronder ook Almere en Lelystad, kan op steun van GS rekenen. Verder waardeert het college de ondersteuning van sporttalent op internationaal niveau. “Topsporters bevorderen het sportklimaat; Flevoland wil flink bijdragen aan verhoging daarvan, gezien de ambitie om een gooi te doen naar de organisatie van de Olympische Spelen in 2028. Bovendien stimuleren topsporters de breedtesport”, aldus gedeputeerde John Bos.

Jeugdbeleid en jeugdzorg

Dit jaar zijn de wachtlijsten in de jeugdzorg weer toegenomen. Het kabinet heeft daarvoor een extra incidenteel bedrag van 30 miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2008 wordt dit verhoogd naar 56 miljoen euro. Dit bedrag loopt terug naar 22 miljoen euro in 2009. Voor de groei in 2008 komt er derhalve slechts 26 miljoen euro beschikbaar. Een structureel probleem wordt dus niet met voldoende structurele financiële middelen opgelost.

Wonen

GS zijn verheugd dat minister Vogelaar met de woningcorporaties tot overeenstemming is gekomen over extra financiële inzet naar draagkracht van de corporaties voor de aanpak van de veertig aandachtswijken. Vooral het feit dat het op te richten investeringsfonds ook toegankelijk zal zijn voor corporaties die in andere dan de veertig wijken willen investeren, juicht het college toe. GS gaan er vanuit dat hierdoor ook voor Flevolandse wijken een beroep gedaan kan worden op het fonds. En dat is niet alleen in het belang van Flevoland, maar zeker ook van de Randstad en in toenemende mate van heel Nederland. Het besluit om corporaties te laten bijdragen naar draagkracht is in lijn met de eerder geuite wens zoals GS die recent in een brief aan de minister hebben uitgesproken.

Kunst en cultuur

Het kabinet wil jongeren zo vroeg mogelijk kennis laten maken met cultuur. Hiermee wordt aangesloten bij één van de speerpunten van GS Flevoland; het verhogen van participatie van jongeren aan cultuur. ‘Met gratis museumbezoek voor jongeren tot en met twaalf jaar en een cultuurkaart voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, kunnen inwoners heel vroeg kennis nemen van de vele vormen van kunst en cultuur in Flevoland’, vindt gedeputeerde Harry Dijksma.

Duurzaamheid en klimaat

Duurzaam is een van de centrale begrippen van het kabinet De hernieuwbare energie moet de komende vier jaar vooral uit windenergie op land komen. Met de inzet van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) wil het kabinet nog 2000 MW committeren. Dat is meer dan een verdubbeling t.o.v. de 1500 MW waar tot nu toe een afspraak over gemaakt is. Gedeputeerde Anne Bliek : “Wij hebben die afspraken al gemaakt. Wij zijn al verder. Wat van belang is, is dat de nieuwe regeling inzet op innovatie en dat sluit naadloos aan op ons beleid.”

De implementatie van de Landelijke Uitwerking Ruimte voor Windenergie in 2008 sluit qua gedachte aan bij de uitvoering van het Flevolandse windbeleid. Het nationale plan gaat uit van concentratie- en vrijwaringsgebieden waar Flevoland uitgaat van opschalen en saneren. Een (meer dan) verdubbeling van opgesteld windvermogen behoort in onze windrijke provincie echter niet tot de mogelijkheden.

De provincie is benieuwd hoe de SDE uitpakt, niet alleen voor windenergie, maar zeker ook voor biomassaprojecten. De door de provincie gestimuleerde en financieel ondersteunde projecten hebben veel nadeel ondervonden door het wegvallen van de MEP-regeling. Een consequent beleid van het Rijk is nodig om acties op lokaal en regionaal niveau succesvol uit te voeren. Het financiële instrumentarium moet de in het Bestuursakkoord vastgelegde afspraken optimaal ondersteunen.

Economie
“Het economische beleid biedt goede aanknopingspunten”, stelt gedeputeerde Andries Greiner . “Het innovatiebeleid wordt weer gekoppeld aan thema’s. Veel aandacht voor het mkb. Ondernemerschap in het onderwijs. En wat ik heel belangrijk vind, is dat het landbouwonderwijs met andere kenniscentra wordt verbonden.”

Gevolgen
Gedeputeerde Harry Dijksma zet nog enkele kritische kanttekeningen: “Het kabinet legt veel nadruk op de regio’s, maar we worden ondertussen wel gekort. Lastenverzwaring voor de burger, maar geen oplossing voor bijvoorbeeld de files.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Flevoland

College Flevoland mist slagkracht bij kabinet | Infrasite

College Flevoland mist slagkracht bij kabinet

Lelystad – Gedeputeerde Staten van Flevoland vinden dat het kabinet gebrek aan slagkracht toont in de Miljoenennota 2008. “Het kabinet zegt voortvarend te willen zijn in besluitvorming, maar deze Miljoenennota blinkt juist uit door uitstel.”, aldus het college. “Positief is wel dat voor de Jeugdzorg tot 2011 extra geld beschikbaar is gesteld. Maar in grote lijnen worden nergens knopen doorgehakt en alle besluiten die er toe doen voor ons worden doorgeschoven.”

‘Het persbericht van het ministerie van V&W opent met de stelling dat snelheid in besluitvorming nodig is om de bereikbaarheid in Nederland te verbeteren. Kijk je dan naar de inhoud van de begroting van het ministerie dan kun je maar éé1 conclusie trekken: alle besluiten worden opgeschort.”

“Zo wordt bijvoorbeeld weer geen uitspraak gedaan over verbreding van A6-A9. Over de Zuiderzeelijn wordt zelfs met geen woord gerept. Teleurstellend,” vindt gedeputeerde Harry Dijksma. ”Ook over andere dossiers, zoals de ontwikkeling van het openbaar vervoer tussen Schiphol en Lelystad worden geen knopen doorgehakt. Het kabinet geeft echter wel aan te hechten aan maatschappelijk draagvlak voor het rekeningrijden. “Ik zie dat maatschappelijk draagvlak daarvoor niet ontstaan als aan de ene kant de burger meer gaat betalen, terwijl er aan de andere kant geen werkelijke verbeteringen worden aangebracht in ons overbelaste wegennet.

Verkeer en vervoer
Symptomatisch voorbeeld van besluiteloosheid is de instelling van een commissie door de minister die zich moet richten op de vraag hoe procedures rond de infrastructuurprojecten sneller kunnen. De instelling van deze commissie duurt echter al een jaar. “Kun je nagaan: dan moet er dus nog een rapport gemaakt worden en een besluit over maatregelen daarover. We zijn dan vast weer een jaar verder”.

De geplande 350.000 extra reizigersplaatsen in treinen voor 2008 en 2009 noemt Dijksma mooi meegenomen. ‘Maar vergeet niet dat in Flevoland bij de huidige dienstregeling minder treinen zijn gaan rijden. Terwijl de inwonersgroei en dus ook het aantal mensen dat OV wil gebruiken, hier het grootst is. De treinen moeten weer vaker gaan rijden. Daarmee wordt ook de kwetsbare A6-A9 meer ontzien.’ Hij doet graag mee aan de voorgenomen proef met gratis of goedkoop OV. ‘Het past binnen de enorme behoefte onder de vele forenzen in Flevoland.’

GS zijn ook positief over het feit dat na eerder uitstel in 2008 de spitsstroken op A6 en A1 worden gerealiseerd. Dit geeft op korte termijn verlichting van de filedruk in de corridor Schiphol-Almere. GS is ook content over de schriftelijke bevestiging van het eerder genomen besluit over realisatie van een dertien meter hoge Ramspolbrug.

Landelijk gebied
Gedeputeerde Staten zijn uiterst teleurgesteld over het feit dat het kabinet 70 miljoen wil bezuinigen op het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Met minister Veerman zijn eind 2006 voor een periode van zeven jaar harde afspraken gemaakt over het budget dat het Rijk beschikbaar zou stellen aan de provincie. “Door het niet nakomen van deze afspraak, nog geen jaar na het ondertekenen van de bestuursovereenkomst is het vertrouwen in het Rijk ernstig beschadigd. Deze actie heeft nadelige effecten op het realiseren van een vitaal platteland, één van de actiepunten van het kabinet. Bovendien is deze bezuiniging in strijd met de Wet inrichting landelijk gebied.”, aldus gedeputeerde mevrouw Anne Bliek. “Verder is het opvallend dat In de begroting van het ministerie van LNV de toegezegde 25 miljoen voor het Markermeer/IJmeer niet terug is te vinden.”, aldus gedeputeerde Andries Greiner.

Er zijn enkele algemene, positieve kabinetsmaatregelen. Zo is het goed dat er € 20 miljoen extra in 2008 wordt uitgetrokken voor het speciaal onderwijs. De vraag is wel of het deel dat hiervan naar Flevoland komt, voldoende is om het jaarlijkse tekort weg te werken. De provincie is daarom de afgelopen jaren financieel bijgesprongen. “We willen nu wel dat dit probleem structureel wordt opgelost”, aldus gedeputeerde John Bos.

Sport

Ook zijn GS positief over de beleidsdoelstellingen van het kabinet op het gebied van sport en bewegen, vooral waar die zich richten op jongeren. Ook het aanstellen van professionals bij sportverenigingen in de grote en middelgrote steden waaronder ook Almere en Lelystad, kan op steun van GS rekenen. Verder waardeert het college de ondersteuning van sporttalent op internationaal niveau. “Topsporters bevorderen het sportklimaat; Flevoland wil flink bijdragen aan verhoging daarvan, gezien de ambitie om een gooi te doen naar de organisatie van de Olympische Spelen in 2028. Bovendien stimuleren topsporters de breedtesport”, aldus gedeputeerde John Bos.

Jeugdbeleid en jeugdzorg

Dit jaar zijn de wachtlijsten in de jeugdzorg weer toegenomen. Het kabinet heeft daarvoor een extra incidenteel bedrag van 30 miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2008 wordt dit verhoogd naar 56 miljoen euro. Dit bedrag loopt terug naar 22 miljoen euro in 2009. Voor de groei in 2008 komt er derhalve slechts 26 miljoen euro beschikbaar. Een structureel probleem wordt dus niet met voldoende structurele financiële middelen opgelost.

Wonen

GS zijn verheugd dat minister Vogelaar met de woningcorporaties tot overeenstemming is gekomen over extra financiële inzet naar draagkracht van de corporaties voor de aanpak van de veertig aandachtswijken. Vooral het feit dat het op te richten investeringsfonds ook toegankelijk zal zijn voor corporaties die in andere dan de veertig wijken willen investeren, juicht het college toe. GS gaan er vanuit dat hierdoor ook voor Flevolandse wijken een beroep gedaan kan worden op het fonds. En dat is niet alleen in het belang van Flevoland, maar zeker ook van de Randstad en in toenemende mate van heel Nederland. Het besluit om corporaties te laten bijdragen naar draagkracht is in lijn met de eerder geuite wens zoals GS die recent in een brief aan de minister hebben uitgesproken.

Kunst en cultuur

Het kabinet wil jongeren zo vroeg mogelijk kennis laten maken met cultuur. Hiermee wordt aangesloten bij één van de speerpunten van GS Flevoland; het verhogen van participatie van jongeren aan cultuur. ‘Met gratis museumbezoek voor jongeren tot en met twaalf jaar en een cultuurkaart voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, kunnen inwoners heel vroeg kennis nemen van de vele vormen van kunst en cultuur in Flevoland’, vindt gedeputeerde Harry Dijksma.

Duurzaamheid en klimaat

Duurzaam is een van de centrale begrippen van het kabinet De hernieuwbare energie moet de komende vier jaar vooral uit windenergie op land komen. Met de inzet van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) wil het kabinet nog 2000 MW committeren. Dat is meer dan een verdubbeling t.o.v. de 1500 MW waar tot nu toe een afspraak over gemaakt is. Gedeputeerde Anne Bliek : “Wij hebben die afspraken al gemaakt. Wij zijn al verder. Wat van belang is, is dat de nieuwe regeling inzet op innovatie en dat sluit naadloos aan op ons beleid.”

De implementatie van de Landelijke Uitwerking Ruimte voor Windenergie in 2008 sluit qua gedachte aan bij de uitvoering van het Flevolandse windbeleid. Het nationale plan gaat uit van concentratie- en vrijwaringsgebieden waar Flevoland uitgaat van opschalen en saneren. Een (meer dan) verdubbeling van opgesteld windvermogen behoort in onze windrijke provincie echter niet tot de mogelijkheden.

De provincie is benieuwd hoe de SDE uitpakt, niet alleen voor windenergie, maar zeker ook voor biomassaprojecten. De door de provincie gestimuleerde en financieel ondersteunde projecten hebben veel nadeel ondervonden door het wegvallen van de MEP-regeling. Een consequent beleid van het Rijk is nodig om acties op lokaal en regionaal niveau succesvol uit te voeren. Het financiële instrumentarium moet de in het Bestuursakkoord vastgelegde afspraken optimaal ondersteunen.

Economie
“Het economische beleid biedt goede aanknopingspunten”, stelt gedeputeerde Andries Greiner . “Het innovatiebeleid wordt weer gekoppeld aan thema’s. Veel aandacht voor het mkb. Ondernemerschap in het onderwijs. En wat ik heel belangrijk vind, is dat het landbouwonderwijs met andere kenniscentra wordt verbonden.”

Gevolgen
Gedeputeerde Harry Dijksma zet nog enkele kritische kanttekeningen: “Het kabinet legt veel nadruk op de regio’s, maar we worden ondertussen wel gekort. Lastenverzwaring voor de burger, maar geen oplossing voor bijvoorbeeld de files.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Flevoland