VenW: Snelle besluitvorming voor bereikbaarheid

Den Haag – Snelheid in besluitvorming is nodig om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren. De komende vier jaar worden geplande aanleg en onderhoudsprojecten voortvarend uitgevoerd, volgt een betekenisvolle eerste stap op het punt van Anders Betalen voor Mobiliteit en krijgt de Randstad de aandacht die deze regio verdient. In het openbaar vervoer (OV) staat groei en de deur tot deur benadering centraal. Dat schrijven de bewindslieden van Verkeer en Waterstaat, minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga, in de begroting voor 2008.

Een ambitieuze aanpak van de files

De in de nota Mobiliteit gekozen drieslag benutten, bouwen en beprijzen blijft gehandhaafd, want alleen het complete pakket aan korte en lange termijn maatregelen kan soelaas bieden. Het gaat daarbij om de aanpak van knelpunten, benuttingsmaatregelen en onderhoud onder de titel “het fundament op orde”. Vóór het einde van deze kabinetsperiode moet de besluitvorming over alle projecten van het fileplan Zichtbaar Snel Meetbaar zijn afgerond en de overgrote meerderheid van de 55 projecten opgeleverd. Er wordt volop ingezet op de ontwikkeling van dynamisch verkeersmanagement en het verstrekken van actuele verkeersinformatie. Zo komen er bijvoorbeeld 74 nieuwe dynamische route-informatiepanelen (DRIP’s) en op 13 trajecten incidentcamera’s waardoor na ongelukken de weg sneller vrijgemaakt kan worden. Niet in 2012, maar al in deze kabinetsperiode wordt gestart met Anders Betalen voor Mobiliteit. Dit najaar worden de plannen daarvoor bekendgemaakt.

Een sterke concurrentiepositie voor Nederland

Met het Urgentie Programma Randstad wil het kabinet de Randstad ontwikkelen tot een aantrekkelijke en concurrerende Europese topregio. Begin 2008 verschijnt over Schiphol een strategische beleidsvisie. Voor Rotterdam staan de komende jaren in het teken van de uitvoering van het Project Mainport Rotterdam. Ook komt er een besluit over de locatie, vormgeving en ontsluiting van een containertransferium voor de Tweede Maasvlakte. Voorjaar 2008 verschijnt de beleidsvisie zeevaart. Er wordt 175 miljoen euro gereserveerd voor een betere benutting van de vaarwegen en efficiëntere bediening van bruggen en sluizen.

Groei en meer kwaliteit in het openbaar vervoer

In het OV-beleid staat de deur-tot-deur benadering centraal; het gaat erom de reiziger een zo aantrekkelijk mogelijk OV aan te bieden in termen van verbindingen, reistijd en comfort. Nog in 2007 komt er een actieplan om het aantal reizigers op het spoor op korte termijn substantieel te laten groeien. Hiervoor is 200 miljoen euro extra gereserveerd in de periode 2008-2012. Daar bovenop wordt voor lange termijnmaatregelen 800 miljoen gereserveerd in de periode 2013-2020. Eind 2007 komen de Landelijke Markt en Capaciteits Analyses gereed met kansrijke scenario’s voor verbeteringen van het huidige spoorsysteem en het regionale OV. Verder wordt er in de komende kabinetsperiode 150 miljoen euro extra gereserveerd voor verbeteringen van het OV, waaronder capaciteitsuitbreidingen en betere overstapmogelijkheden tussen fiets, auto en OV. In acht tot tien regio’s wordt in 2007 en 2008 geëxperimenteerd met gratis of goedkoop OV voor forenzen.

Een klimaatbestendige en veilige samenleving

In de onlangs gepresenteerde Watervisie wordt beschreven in welke richting het beleid zich de komende jaren moet ontwikkelen om Nederland op de lange termijn klimaatbestendig te houden. Eind 2007 verschijnt een concept-beleidskader voor het IJsselmeer. Een Deltacommissie voor de kust adviseert in 2008 hoe we ons de komende honderd jaar tegen hoog water moeten beschermen. Daarnaast is er vanaf 2009 250 miljoen euro extra gereserveerd voor de aanpak van de primaire waterkeringen.

Er wordt verder fors ingezet op het verminderen van de CO2 uitstoot door het stimuleren van innovatie en maatregelen zoals het invoeren van een ecolabel voor auto’s, experimenten met waterstofauto’s in de regio Rotterdam en grootschalige proeven met ‘slimme auto’s’ met interactief ICT-systeem in de vier grote steden.

Het succesvolle verkeersveiligheidsbeleid wordt met kracht voortgezet. Najaar 2007 komt Verkeer en Waterstaat met de nieuwe verkeersveiligheidsstrategie, met meer aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers als ouderen, jongeren en langzaam verkeer.

Op de website van VenW vindt u meer informatie over Begroting 2008: Snelle besluitvorming voor bereikbaarheid. Onder meer:

  • een geluidsfragment waarin minister Camiel Eurlings vertelt wat voor zijn portefeuille de belangrijkste punten zijn uit de begroting 2008;
  • een geluidsfragment waarin staatssecretaris Tineke Huizinga vertelt wat voor haar portefeuille de belangrijkste punten zijn uit de begroting 2008;
  • informatie over VenW in Rijksbegroting 2008;
  • informatie over de betekenis begroting 2008 voor automobilisten en forenzen;
  • informatie over de betekenis begroting 2008 voor ondernemers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat