Bouwend Nederland: Kabinetsplannen bieden burger geen

Zoetermeer – De plannen van het kabinet Balkenende IV bieden geen perspectief voor de burger die iedere dag in de file staat of niet aan een geschikte woning kan komen. De vandaag gepresenteerde maatregelen zijn ontoereikend om de impasse te doorbreken die er op dit moment heerst op thema´s als mobiliteit, wonen en publiek-private samenwerking. Dit stelt Bouwend Nederland in een eerste reactie op de Troonrede en de Miljoenennota.

´Nederland moet weer in beweging komen. De wegen zitten verstopt, de treinen zijn vol en de woningmarkt zit vast. Dat vraagt om een veel krachtdadiger aanpak, met meer maatregelen en middelen dan waar het kabinet nu mee komt. De wil is er misschien wel, het geld is er volgens de begroting ook, maar de keuzes blijven uit. Deze plannen bieden geen perspectief voor mensen die iedere dag in de file staan en niet aan een geschikte woning kunnen komen´, zo stelt Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman.

Mobiliteit

Het kabinet ziet de fileproblematiek als belangrijk obstakel voor toekomstige groei. Bovendien zijn ook het milieu en de leefbaarheid gebaat bij een betere doorstroming op de weg. De luchtkwaliteitsregels hebben echter roet in het eten gegooid bij de uitvoering van spits- en plusstroken en noodzakelijke grote projecten.

Zolang oplossingen voor de luchtkwaliteitsproblematiek en slagvaardige besluitvorming over projecten op zich laat wachten, moet het behoud van het aantal geplande werken op dit moment top-prioriteit hebben. Het kabinet geeft geen enkele concrete actie aan om het daadwerkelijk ´Raad van State-proof´ van de aangekondigde tracébesluiten mogelijk te maken.

Volgens Bouwend Nederland is extra geld nodig voor het treffen van (technische) maatregelen om de luchtkwaliteit bij de aangekondigde tracébesluiten te verbeteren, zodat deze niet alsnog sneuvelen. Ook moet er geld worden gereserveerd voor een versnelde aanpak van de ´verzwakte´ bruggen en viaducten (zoals Hollandse Brug A6). Daar is nu niet in voorzien.

Tot slot is Bouwend Nederland verheugd over de instelling van een commissie die onderzoek gaat doen naar het versnellen van de procedures in de infrastructuur en een die private investeringen onder de loep gaat nemen..

Wonen

Het kabinet houdt onverminderd vast aan de doelstelling om 80.000 tot 100.000 woningen per jaar te realiseren, om het woningtekort in 2010 terug te brengen tot 1,5 procent. De noodzaak om voldoende woningen te bouwen blijft dan ook onverminderd hoog. In 2008 wordt gestreefd naar een woningproductie van circa 92.000 woningen.

Om die ambities te kunnen realiseren zullen alle zeilen moeten worden bijgezet. Het aantal verstrekte bouwvergunningen laat een sterke daling zien en de woningproductie stagneert. In het najaar van 2007 komt het Kabinet met een ´actieplan woningproductie´, dat primair gericht zal zijn op die stedelijke regio´s waar de woningbouwafspraken niet worden gehaald. Daarnaast zal het Kabinet in 2008 samen met mede-overheden beleid en instrumentarium ontwikkelen voor de bevordering van de woningbouw na 2010. Daarbij gaat het zowel om voldoende bestemmingsplancapaciteit als daadwerkelijke realisering van de benodigde aantallen woningen.

Bouwend Nederland is blij dat de door haar aangehaalde knelpunten bij de woningbouw (gebrek aan plancapaciteit, afstemming vraag en aanbod) door het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie worden erkend. De vraag hierbij is echter hoe en onder welke randvoorwaarden de minister die woningen denkt te realiseren in een gespannen woningmarkt, waarbij nu al is gebleken dat de met de (meeste) stedelijke regio´s gemaakte woningbouwafspraken niet worden gerealiseerd.

Om de bouwopgave te realiseren is een belangrijke rol weggelegd voor de woningcorporaties. Bouwend Nederland is verheugd over het akkoord dat minister Vogelaar en Aedes onlangs hebben gesloten, waarin zij hebben vastgelegd dat de woningcorporaties in de periode 2007 t/m 2010 circa 150.000 nieuwe koop- en huurwoningen zullen bouwen.

Publiek-private samenwerking

Het kabinet onderschrijft nadrukkelijk de ook door de Kamer gevoelde noodzaak om de huidige besluitvormingsprocedures en financieringsconstructies tegen het licht te houden. Er wordt dan ook een commissie ingesteld die zich richt op de rol van private partijen bij de financiering van projecten.

Bouwend Nederland benadrukt de noodzaak om de dealflow door uitbreiding van het aantal projecten te vergroten dat wordt ontwikkeld door publieke en private partijen. Dat moet leiden tot een stevig lange termijn investeringspakket voor PPS-projecten. Nu komen er jaarlijks veel te weinig projecten op de markt om de deskundigheid te verankeren. De opbouw en verspreiding van kennis over PPS komt in de begroting niet terug. Het instellen van een nieuwe commissie en kijken naar alleen nieuwe financieringsmogelijkheden is niet genoeg. Er moet worden ingezet op een bredere ambitie en concrete doelstellingen voor PPS in Nederland; meer gebiedsontwikkeling, meer ruimte voor financiering door derden en meer kennis(verspreiding) naar de andere overheden.

Onderwijs

Het kabinet wil een stevige impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs en gaat weer op zoek naar een gezonde balans tussen kennis en vaardigheden. Het kabinet heeft bovendien het voornemen om de schooluitval in 2012 te halveren ten opzichte van de huidige situatie.

De plannen zijn volgens Bouwend Nederland een stap in de goede richting, maar onvoldoende om de grote problemen te bestrijden waar het Nederlandse onderwijs mee wordt geconfronteerd. Bestrijding van de voortijdige schooluitval is een belangrijk speerpunt, maar niet ambitieus genoeg. De vereniging ziet in de kabinetsplannen onvoldoende naar voren komen hoe de kwaliteit van het onderwijs nu daadwerkelijk wordt verbeterd en hoe de bureaucratie in het onderwijs wordt bestreden.

Bouwend Nederland is verheugd over het kabinetsvoornemen om te investeren in de arbeidsvoorwaarden van de leraren en spreekt de wens uit dat het kabinet de voorstellen van de commissie Rinnooy Kan overneemt en hierdoor het vak van leraar weer een belangrijke status geeft. Leraren moeten in staat worden gesteld hun kennis up to date te houden. Dat zet een grote plus op het meer praktijkgericht maken van het onderwijs.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland

Bouwend Nederland: Kabinetsplannen bieden burger geen | Infrasite

Bouwend Nederland: Kabinetsplannen bieden burger geen

Zoetermeer – De plannen van het kabinet Balkenende IV bieden geen perspectief voor de burger die iedere dag in de file staat of niet aan een geschikte woning kan komen. De vandaag gepresenteerde maatregelen zijn ontoereikend om de impasse te doorbreken die er op dit moment heerst op thema´s als mobiliteit, wonen en publiek-private samenwerking. Dit stelt Bouwend Nederland in een eerste reactie op de Troonrede en de Miljoenennota.

´Nederland moet weer in beweging komen. De wegen zitten verstopt, de treinen zijn vol en de woningmarkt zit vast. Dat vraagt om een veel krachtdadiger aanpak, met meer maatregelen en middelen dan waar het kabinet nu mee komt. De wil is er misschien wel, het geld is er volgens de begroting ook, maar de keuzes blijven uit. Deze plannen bieden geen perspectief voor mensen die iedere dag in de file staan en niet aan een geschikte woning kunnen komen´, zo stelt Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman.

Mobiliteit

Het kabinet ziet de fileproblematiek als belangrijk obstakel voor toekomstige groei. Bovendien zijn ook het milieu en de leefbaarheid gebaat bij een betere doorstroming op de weg. De luchtkwaliteitsregels hebben echter roet in het eten gegooid bij de uitvoering van spits- en plusstroken en noodzakelijke grote projecten.

Zolang oplossingen voor de luchtkwaliteitsproblematiek en slagvaardige besluitvorming over projecten op zich laat wachten, moet het behoud van het aantal geplande werken op dit moment top-prioriteit hebben. Het kabinet geeft geen enkele concrete actie aan om het daadwerkelijk ´Raad van State-proof´ van de aangekondigde tracébesluiten mogelijk te maken.

Volgens Bouwend Nederland is extra geld nodig voor het treffen van (technische) maatregelen om de luchtkwaliteit bij de aangekondigde tracébesluiten te verbeteren, zodat deze niet alsnog sneuvelen. Ook moet er geld worden gereserveerd voor een versnelde aanpak van de ´verzwakte´ bruggen en viaducten (zoals Hollandse Brug A6). Daar is nu niet in voorzien.

Tot slot is Bouwend Nederland verheugd over de instelling van een commissie die onderzoek gaat doen naar het versnellen van de procedures in de infrastructuur en een die private investeringen onder de loep gaat nemen..

Wonen

Het kabinet houdt onverminderd vast aan de doelstelling om 80.000 tot 100.000 woningen per jaar te realiseren, om het woningtekort in 2010 terug te brengen tot 1,5 procent. De noodzaak om voldoende woningen te bouwen blijft dan ook onverminderd hoog. In 2008 wordt gestreefd naar een woningproductie van circa 92.000 woningen.

Om die ambities te kunnen realiseren zullen alle zeilen moeten worden bijgezet. Het aantal verstrekte bouwvergunningen laat een sterke daling zien en de woningproductie stagneert. In het najaar van 2007 komt het Kabinet met een ´actieplan woningproductie´, dat primair gericht zal zijn op die stedelijke regio´s waar de woningbouwafspraken niet worden gehaald. Daarnaast zal het Kabinet in 2008 samen met mede-overheden beleid en instrumentarium ontwikkelen voor de bevordering van de woningbouw na 2010. Daarbij gaat het zowel om voldoende bestemmingsplancapaciteit als daadwerkelijke realisering van de benodigde aantallen woningen.

Bouwend Nederland is blij dat de door haar aangehaalde knelpunten bij de woningbouw (gebrek aan plancapaciteit, afstemming vraag en aanbod) door het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie worden erkend. De vraag hierbij is echter hoe en onder welke randvoorwaarden de minister die woningen denkt te realiseren in een gespannen woningmarkt, waarbij nu al is gebleken dat de met de (meeste) stedelijke regio´s gemaakte woningbouwafspraken niet worden gerealiseerd.

Om de bouwopgave te realiseren is een belangrijke rol weggelegd voor de woningcorporaties. Bouwend Nederland is verheugd over het akkoord dat minister Vogelaar en Aedes onlangs hebben gesloten, waarin zij hebben vastgelegd dat de woningcorporaties in de periode 2007 t/m 2010 circa 150.000 nieuwe koop- en huurwoningen zullen bouwen.

Publiek-private samenwerking

Het kabinet onderschrijft nadrukkelijk de ook door de Kamer gevoelde noodzaak om de huidige besluitvormingsprocedures en financieringsconstructies tegen het licht te houden. Er wordt dan ook een commissie ingesteld die zich richt op de rol van private partijen bij de financiering van projecten.

Bouwend Nederland benadrukt de noodzaak om de dealflow door uitbreiding van het aantal projecten te vergroten dat wordt ontwikkeld door publieke en private partijen. Dat moet leiden tot een stevig lange termijn investeringspakket voor PPS-projecten. Nu komen er jaarlijks veel te weinig projecten op de markt om de deskundigheid te verankeren. De opbouw en verspreiding van kennis over PPS komt in de begroting niet terug. Het instellen van een nieuwe commissie en kijken naar alleen nieuwe financieringsmogelijkheden is niet genoeg. Er moet worden ingezet op een bredere ambitie en concrete doelstellingen voor PPS in Nederland; meer gebiedsontwikkeling, meer ruimte voor financiering door derden en meer kennis(verspreiding) naar de andere overheden.

Onderwijs

Het kabinet wil een stevige impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs en gaat weer op zoek naar een gezonde balans tussen kennis en vaardigheden. Het kabinet heeft bovendien het voornemen om de schooluitval in 2012 te halveren ten opzichte van de huidige situatie.

De plannen zijn volgens Bouwend Nederland een stap in de goede richting, maar onvoldoende om de grote problemen te bestrijden waar het Nederlandse onderwijs mee wordt geconfronteerd. Bestrijding van de voortijdige schooluitval is een belangrijk speerpunt, maar niet ambitieus genoeg. De vereniging ziet in de kabinetsplannen onvoldoende naar voren komen hoe de kwaliteit van het onderwijs nu daadwerkelijk wordt verbeterd en hoe de bureaucratie in het onderwijs wordt bestreden.

Bouwend Nederland is verheugd over het kabinetsvoornemen om te investeren in de arbeidsvoorwaarden van de leraren en spreekt de wens uit dat het kabinet de voorstellen van de commissie Rinnooy Kan overneemt en hierdoor het vak van leraar weer een belangrijke status geeft. Leraren moeten in staat worden gesteld hun kennis up to date te houden. Dat zet een grote plus op het meer praktijkgericht maken van het onderwijs.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland