Overijssel vraagt Kabinet steun voor mobiliteit

Prinsjesdag
Gedeputeerde Staten brengen projecten onder de aandacht bij Kamerleden

Zwolle – De provincie Overijssel heeft in een brief aan fractievoorzitters en Overijsselse Tweede Kamerleden, aandacht en steun gevraagd voor vier onderwerpen, bij hun beoordeling van de Rijksbegroting 2008.

De steun en aandacht zijn nodig om de ambitie van Overijssel te realiseren. Die ambitie is om een vitale samenleving tot ontplooiing te laten komen in een mooi landschap.

De onderwerpen waarvoor aandacht wordt gevraagd, zijn:

  • Hart van Zuid;
  • Kenniseconomie;
  • Mobiliteit;
  • Nationale Landschappen.

In bijgaande brief staan de onderwerpen toegelicht.

Prinsjesdag 2007, Rijksbegroting 2008
De ambitie van Overijssel is om een vitale samenleving tot ontplooiing te laten komen in een mooi landschap. Bij het realiseren van deze ambitie is uw aandacht en steun van groot belang.

In deze brief richten we ons op de volgende onderwerpen:

  • Hart van Zuid;
  • Kenniseconomie;
  • Mobiliteit en;
  • Nationale Landschappen.

Hart van Zuid in uitvoeringsbudget Nota Ruimte

Het succes van gebiedsontwikkeling is sterk afhankelijk van een gecoördineerde aanpak en de beschikbaarheid van voldoende middelen. Wij zijn blij dat het gebiedsontwikkelingsproject IJsseldelta kan rekenen op FES-middelen. Op donderdag 13 september is een motie door c.s. van Heugten ingediend om ook het gebiedsontwikkelingsproject Hart van Zuid FES-middelen toe te kennen. Wij dringen er bij u op aan om deze motie binnenkort bij stemming in de Kamer te steunen.

Kenniseconomie: verbinden om te kunnen versnellen

In het Kennisbeleid Oost werken Overijssel en Gelderland samen aan het realiseren van de Lissabon-doelstellingen. Met de innovatieroute Twente investeren we in de combinaties van voeding&technologie en gezondheid&technologie. Een belangrijk onderdeel van de innovatieroute Twente is het kennispark Twente. In het Kennispark zijn bedrijfslocaties ontwikkeld waar het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen samen nieuwe producten ontwikkelen en realiseren. Dit levert private investeringen op met als resultaat vele nieuwe banen en behoud van talent voor de regio. Gezien de successen blijven wij investeren in het Kennisbeleid Oost. Steun van het Rijk voor het Kennispark draagt bij aan versnelling en verbetering van de resultaten.

Mobiliteit: sneller werken aan verbindingen

Wij investeren in het oplossen van knelpunten in het wegennet en zijn bereid voorfinanciering te organiseren. Wat betreft de rijkswegen geven wij prioriteit aan de opwaardering van de N35 Zwolle-Almelo. Daarnaast dient een aantal aansluitingen tussen het rijkswegennet en het onderliggende wegennet opgewaardeerd te worden (waaronder die op de A1). In het verdere besluit en- financieringsproces vragen wij steun van de Tweede Kamer om deze versnelling ook daadwerkelijk te realiseren.

Ook investeert Overijssel in de versterking van het openbaar vervoer (bijvoorbeeld Zwolle-Kampen). Handhaving van de Berlijnlijn (Amsterdam-Hengelo-Berlijn) als doorgaande internationale verbinding is voor ons dan ook een vanzelfsprekendheid. Een prioritaire positie op de TEN-lijst draagt bij aan een versnelde oplossing voor het knelpunt bij Bad Bentheim (locomotiefwissel).

Nationale Landschappen: nu zaaien om straks te kunnen oogsten

Overijssel is trots op haar Nationale Landschappen en investeert dan ook fors om deze prachtige landschappen te behouden en te versterken. Zo hebben de ontwikkelingsprogramma’s Nationaal Landschap IJsseldelta 2006-2013 en Noordoost Twente 2007-2013 een omvang van meer dan € 50 miljoen. Overijssel heeft al bij de vaststelling van deze ontwikkelingsprogramma’s € 12,5 miljoen voor de Nationale Landschappen beschikbaar gesteld en in ons coalitieakkoord &Overijssel! hebben wij hier € 7 miljoen extra aan toegevoegd. In het kader van het ILG heeft het Rijk voor de hele periode slechts € 3 miljoen beschikbaar gesteld. De ambities uit de ontwikkelingsprogramma’s zijn ook door de Rijkspartners onderschreven. Het nieuwe kabinet formuleert in het regeerakkoord op dit punt geen beleidsvoornemens. Een bijdrage van € 5 miljoen voor 2008 van het Rijk is noodzakelijk voor de uitvoering Nationale Landschappen IJsseldelta en Noordoost Twente. Om een structurele financiering van de Nationale Landschappen na 2008 mogelijk te maken zijn wij bereid om een deel van de investeringen van het Rijk voor te financieren.

Tot slot

Wij hopen dat u deze thema’s wilt meenemen bij uw beoordeling van de Rijksbegroting 2008.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Overijssel