Wavin: sterke toename omzet en bedrijfsresultaat

Zwolle, Wavin N.V., marktleider in Europa op het gebied van kunststof buis- en
leidingsystemen, meldt op 6 september 2007 haar resultaten over het eerste halfjaar van 2007.

Financiële highlights H1 2007

 • Omzet 12,3% toegenomen naar EUR 824,4 miljoen (H1 2006: 734,3 miljoen), autonome groei 11,9%;
 • Ebitda(2) gestegen met 19,8 % naar EUR 107,3 miljoen (H1 2006: 89.6 miljoen);
 • Ebitda marge verbeterd tot 13,0% (H1 2006: 12,2%);
 • Netto winst van EUR 44,5 miljoen (H1 2006: netto winst EUR 44,3 miljoen inclusief eenmalige baten van EUR 27,0 miljoen);
 • Interim dividend EUR 0,22 per aandeel Operationele highlights;
 • Continuering van hoge omzetgroei in Hot & Cold (24,8% stijging), Cable Ducting (23,8% stijging) en Water Management (20,2% stijging);
 • Centraal en Oost Europa meldt sterke groei van omzet (plus 35,2%) en bedrijfsresultaat (plus 41,1%);
 • Toegenomen acceptatie van kunststof fittingen in het Hot & Cold segment;
 • Aanvullende acquisities van Polyfemos (Noorwegen) en O’Brien (Ierland) afgerond.

Philip Houben, Wavin CEO: “Onze prestaties in het eerste halfjaar van 2007 kunnen als sterk worden omschreven. Na een uitzonderlijk positieve start van het jaar, ontwikkelde de business zich bevredigend. Dit leidde tot een significante groei van de omzet en een verdere stijging van de Ebitda marge. Het is goed te zien dat beide business units en alle regio’s een bijdrage hebben geleverd aan de groei. Vooral de regio Centraal en Oost Europa presteerde sterk met een omzetstijging van 35%. De business unit Civils & Infrastructure profiteerde van toegenomen bedrijvigheid, vooral als gevolg van de zachte winter. In Building & Installation zette de gunstige trend in het Hot & Cold segment door.”

Omzet

In het eerste halfjaar van 2007 nam de omzet met 12,3% toe naar EUR 824,4 miljoen. De business unit Civils & Infrastructure (Weg & Waterbouw -ondergrondse kunststof buis- en fittingsystemen) profiteerde van het zachte winter weer. Dit in tegenstelling tot de strenge winter die vorig jaar in sommige delen van Europa heerste. De omzet in dit segment nam met 9,3% toe naar EUR 495,3 miljoen.

In Building & Installation (Bouw & Installatie – bovengrondse kunststof buis- en fittingsystemen), nam de omzet toe met 16,1% naar EUR 310,2 miljoen, dankzij de voortdurende vervanging van traditionele materialen door kunststof oplossingen.

Alle regio’s lieten een omzet verbetering zien, in vergelijking tot de eerste helft van vorig jaar. Centraal en Oost Europa en Zuid Oost Europa meldden een sterke groei. In de regio Noord West Europa, werd de relatief hoge groei van de constructie markt in Duitsland in het eerste kwartaal gevolgd door een vertraging in het tweede kwartaal.

Ebitda

Het operationeel resultaat vóór afschrijving, amortisatie en eenmalige baten en lasten nam nog sneller toe dan de omzet. In H1 2007 bedroeg de Ebitda EUR 107,3 miljoen, een stijging van 19,8% ten opzichte van H1 2006. Als percentage van de omzet nam de Ebitda marge verder toe naar 13,0%, in vergelijking met 12,2% in het eerste halfjaar 2006. Deze toename is onder andere te danken aan de sterke groei in de business unit Building & Installation, waarin hogere marges worden gerealiseerd, en een verbeterde product mix in het Civils & Infrastructure segment

Eenmalige items in het operationeel resultaat

Eenmalige baten en lasten in het operationeel resultaat bedroegen EUR 6,7 miljoen. Dit is voornamelijk gerelateerd aan de sluiting van de productie faciliteit in Lichfield (UK), een van de laatste stappen in het kader van de integratie van Hepworth Building Products.

Financieringslasten en belastingen

In H1 2007 bedroegen de financieringslasten EUR 17,2 miljoen vergeleken met EUR 40,2 miljoen over dezelfde periode vorig jaar. Deze afname is vooral het gevolg van een aanzienlijk lagere netto schuld en de herfinanciering tegen lagere rentetarieven die in het najaar van 2006 werd afgesloten.

Belastingkosten bedroegen EUR 11,5 miljoen. De aangekondigde verlaging van de vennootschapsbelasting in de UK en Denemarken had een eenmalige positieve invloed op de latente belastingverplichtingen.

Netto winst

De sterke operationele prestatie en de lagere financieringslasten in het eerste halfjaar resulteerden in een netto winst van EUR 44,5 miljoen. In H1 2006 bevatte de nettowinst van EUR 44,3 miljoen eenmalige baten ten bedrage van EUR 27 miljoen, voornamelijk als gevolg van de verkoop van een minderheidsbelang in een Australische joint venture.

Kasstroom

Als gevolg van seizoensinvloeden genereert Wavin traditioneel nagenoeg de gehele kasstroom in de tweede helft van het jaar. De vrije kasstroom uit operationele activiteiten was in H1 2007 EUR 11,6 miljoen. Dit is een toename van EUR 15,8 miljoen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het 2006 cash flow statement is in overeenstemming gebracht met het 2007 cash flow statement.

Investeringen bedroegen in H1 2007 EUR 30,9 miljoen, een duidelijke toename in vergelijking tot de lage EUR 23,9 miljoen in de eerste helft van vorig jaar. Handels werkkapitaal nam in de verslagperiode toe met EUR 114,5 miljoen vergeleken met eind 2006. Dit is in overeenstemming met het seizoenspatroon en de toename van de omzet.

Nettoschuld

In het eerste halfjaar ging de nettoschuld als gevolg van seizoensinvloeden omhoog van EUR 597,7 miljoen per 31 december 2006 miljoen naar EUR 654,2 miljoen per 30 juni 2007. De nettoschuld/EBITDA ratio (leverage) bleef stabiel op juist onder 3.0 per 30 juni 2007.

Dividend

De netto winst beschikbaar voor aandeelhouders van Wavin N.V. was EUR 43,4 miljoen in H1 2007, de winst per aandeel was EUR 0,55. In overeenstemming met Wavin’s dividend beleid zal het interim-dividend EUR 0,22 per aandeel bedragen. Dit dividend is betaalbaar naar keuze van de aandeelhouders in aandelen of contanten. De ex-dividend datum voor gewone aandelen is 7 september 2007. De uitbetaling van het dividend zal plaatsvinden op 5 oktober 2007.

Vooruitzicht 2007

Wavin handhaaft haar eerdere vooruitzicht voor geheel 2007. De groei van de omzet voor het jaar 2007 zal naar verwachting dicht bij de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 10-13% uitkomen omdat de markten in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk minder zullen groeien. De Ebitda marge zal licht boven die van vorig jaar uitkomen (2006: 13,1%). Onvoorziene omstandigheden uitgezonderd zal de nettowinst ruim boven het niveau van 2006 uitkomen.

Profiel Wavin

Wavin is marktleider in kunststof leidingsystemen in Europa. De onderneming levert moderne en flexibele oplossingen die van wezenlijk belang zijn voor ondermeer drinkwatervoorziening, oppervlakte verwarming en koeling, regen- en stormwater opvang, water en gas distributie en telecommunicatie toepassingen. Het hoofdkantoor van Wavin is gevestigd in Zwolle. De onderneming heeft vestigingen in 27 Europese landen, waarvan 16 met productiefaciliteiten. Wavin telt circa 6700 medewerkers en rapporteerde over 2006 een omzet van EUR 1,5 miljard. Buiten Europa heeft het bedrijf een netwerk van meer dan 120 agenten, licentiehouders en distributeurs. Wavin is genoteerd op Euronext, Amsterdam (WAVIN).

Dit persbericht is ook in de Engelse taal verschenen. In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.

Voorbehoud inzake verklaringen die een vooruitblik bevatten

In dit bericht zijn verklaringen opgenomen die een vooruitblik bevatten. Dergelijke verklaringen zijn niet gebaseerd op vaststaande feiten. Hieronder vallen onder meer ook verklaringen die onze opvattingen en verwachtingen weergeven. Iedere verklaring in dit bericht die expliciet of impliciet onze bedoelingen, opvattingen, verwachtingen of voorspellingen (en de daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen) weergeeft, is een verklaring die een vooruitblik bevat. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en ramingen zoals het management van Wavin die op dit moment tot haar beschikking heeft. Verklaringen die een vooruitblik bevatten, gelden dan ook uitsluitend per de datum waarop zij worden gedaan en Wavin voelt zich niet verplicht om een eventuele bijstelling daarvan openbaar te maken in het licht van nieuwe gegevens of toekomstige gebeurtenissen. Aan verklaringen die een vooruitblik bevatten zijn inherente risico’s en onzekerheden verbonden. Een aantal belangrijke factoren zou er dan ook toe kunnen leiden dat feitelijke, in de toekomst behaalde resultaten, wezenlijk afwijken van de resultaten zoals deze expliciet of impliciet in enige verklaring die een vooruitblik bevatten, zijn aangegeven. Tot dergelijke factoren behoren onder meer marktomstandigheden in regio’s waar wij een substantieel deel van onze omzet genereren; het mogelijk in gebreke blijven van debiteuren of tegenpartijen in transacties; Wavin’s relatie met de belangrijkste klanten, afhankelijkheid van de belangrijkste toeleveranciers; of de marktcondities het mogelijk maken om eventuele verhogingen van grondstofkosten door te berekenen en ons vermogen om effectief te concurreren. De in dit bericht opgenomen verklaringen die een vooruitblik bevatten, gelden per de datum van deze publicatie en Wavin voelt zich niet verplicht enige verklaring in dit bericht te actualiseren.

Het volledige persbericht inclusief ‘Ontwikkelingen per Business Unit’, ‘Resulaten per regio’ en de bijlagen:

 • Consolidated income statement;
 • Consolidated balance sheet;
 • Consolidate statement of cash flows;
 • Changes in shareholders equity;
 • Segmentation reporting;

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Wavin N.V.