Rijk en provincies sluiten financieel akkoord 2008

Den Haag – Kabinet en IPO (Interprovinciaal Overleg) zijn het er op 4 september 2007 over eens geworden dat de provincies in 2008 in totaal € 200 mln. provinciale middelen inzetten voor de investeringsagenda van het kabinet. Het gaat om infrastructuurprojecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), om het Project Mainport Rotterdam en om het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Deze provinciale bijdrage komt in de plaats van de afspraak in het Coalitieakkoord om de provinciale vermogens af te romen. Een gemengde commissie gaat het komende half jaar voorstellen ontwikkelen voor de decentralisatie van taken van Rijk naar provincies.

Op basis van deze voorstellen wordt onderzocht op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de nadere financiële afspraken tussen Rijk en provincies voor de periode 2009-2011. Deze afspraken hebben betrekking op een provinciale bijdrage van € 600 mln. aan de rijksbegroting. Kabinet en IPO streven ernaar op basis van het advies van de commissie in het voorjaar van 2008 een bestuursakkoord tussen het Rijk en de provincies te sluiten.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over de MIT projecten vindt u in Infrasite Projecten
Ook informatie over het project Mainportontwikkeling Rotterdam / Tweede Maasvlakte vindt u in Infrasite Projecten project Mainportontwikkeling Rotterdam / Tweede Maasvlakte