Halfjaarcijfers 2007 Draka

Amsterdam
BEDRIJFSRESULTAAT MET 80% GESTEGEN TOT € 70,5 MILJOEN EN

NETTORESULTAAT MEER DAN VERDUBBELD TOT € 39,6 MILJOEN

DRAKA VERWACHT CONTINUERING VAN GOEDE ONTWIKKELINGEN: BEDRIJFSRESULTAAT EN

NETTORESULTAAT IN 2H 2007 TEN MINSTE GELIJK AAN 1H 2007(1)

 • Goede gang van zaken, gedreven door bovengemiddelde volumegroei (8%), kostenbesparingen (€ 3 miljoen) en ontbreken van negatieve koperprijseffecten;
 • Duidelijke volumegroei in beide groepen gerealiseerd; Draka Cableteq profiteerde van goede ontwikkelingen op Europese bouwmarkt en voortgaande groei bij OEM’s. Draka Comteq had baat bij leveranties naar verschillende nieuwe klanten en verdere groei glasvezelmarkt;
 • Bedrijfsresultaat (exclusief incidentele posten(2)) met 80% toegenomen tot € 70,5 miljoen. Draka Cableteq realiseerde resultaatsverbetering van ruim 60%, terwijl Draka Comteq het operationele resultaat meer dan verdrievoudigde;
 • Nettoresultaat (exclusief incidentele posten(2)) gestegen tot € 39,6 miljoen (132%); winst per aandeel € 1,04, een toename van 117% (na preferent dividend);
 • Operationeel werkkapitaal verlaagd tot 18,6% van de omzet (1H 2006: 20,0%) ondanks verdere stijging grondstoffenprijzen en gezonde volumegroei;
 • Vooruitzichten voor 2007: volumegroei op mondiale kabelmarkt zal naar verwachting continueren. Prijzen belangrijke grondstoffen (koper en polymeren) blijven volatiel. Verwachting is dat bedrijfsresultaat en nettoresultaat in tweede helft 2007 ten minste gelijk zullen zijn aan eerste zes maanden dit jaar(1).

HALFJAARCIJFERS 2007

Ingolf Schulz, Voorzitter en CEO van Draka Holding N.V., lichtte de ontwikkelingen gedurende de eerste helft van 2007 toe: “Draka heeft over de eerste zes maanden van 2007 uitstekende resultaten gerealiseerd. Door onze focus op winstgevendheid zijn onze strategische doelen weer een belangrijke stap dichterbij gekomen. De operationele marge is uitgekomen op 5,0% (1H 2006: 3,3%), die overeenkomt met de in 2005 gelanceerde doelstelling voor 2007. Zowel een fraaie volumegroei (8%) als verdere kostenbesparingen hebben hieraan bijgedragen.

Draka zal de uitvoering van haar strategie continueren, waarbij ‘operational excellence’, commerciële dynamiek en investeren in groeimarkten centraal staan. Dit gecombineerd met de gunstige marktomstandigheden, leidt ertoe dat Draka verwacht dat zowel bedrijfsresultaat als nettoresultaat in de tweede helft van 2007 ten minste gelijk zullen zijn aan de eerste jaarhelft 20074.”

Algemeen

De mondiale vraag naar kabel is in de eerste helft van 2007 met circa 4-5% toegenomen (op basis van constante koperprijzen en constante wisselkoersen). Deze groei kwam overeen met dezelfde periode van 2006. Bovengemiddelde groei werd gerapporteerd in de opkomende markten zoals het Verre Oosten, Latijns-Amerika en Oost-Europa met groeipercentages van 6-7%. De West-Europese markt, waar Draka circa 70% van haar omzet behaalt, vertoonde een groei van circa 4%. Met uitzondering van koper telecommunicatiekabel droegen alle productsegmenten bij aan de groei van de kabelmarkt.

Omzet

Over de eerste zes maanden van 2007 realiseerde Draka een omzet van € 1.416,3 miljoen, een toename van 19,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel van acquisities bedroeg 6,5% en had betrekking op de overnames van de geïsoleerde kabelactiviteiten van International Wire Group, Inc. (VS) en het Duitse Cornelia Thies Kabeltechnik GmbH welke in de loop van 2006 zijn gedaan. Autonoom kwam de omzetgroei uit op 12,6%, ofwel € 150,0 miljoen, waarvan het grootste deel te danken was aan een zeer gezonde volumegroei (8,0%). Volumegroei werd behaald in beide groepen waarbij deze in Draka Cableteq uitkwam op 6,2% en in Draka Comteq op 13,9%. De overige 4,6% autonome groei wordt verklaard door de verdere stijging van de koperprijs (met gemiddeld 3,5% in euro’s ten opzichte van de eerste helft 2006) die een opwaarts effect van 5,7% op de omzet heeft gehad en wisselkoerseffecten (1,1% negatief).

Bedrijfsresultaat

Op vergelijkbare basis – exclusief incidentele posten – steeg het bedrijfsresultaat met 80,3% tot € 70,5 miljoen ten opzichte van € 39,1 miljoen over de eerste helft 2006. Inclusief incidentele posten bedroeg de toename 106,7% doordat in het bedrijfsresultaat over de eerste jaarhelft 2006 een incidentele last was opgenomen van € 5,0 miljoen als gevolg van een impairment bij Draka Comteq.

Operationele marge

De operationele marge – het bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten uitgedrukt als percentage van de omzet – nam toe tot 5,0%; een forse stijging ten opzichte van de 3,3% in de overeenkomstige periode van 2006. De gerealiseerde volumegroei, met als gevolg een betere bezetting in de fabrieken, en de positieve effecten van efficiëntie- en ‘Stop, Swap & Share’-programma’s hadden een positief effect op de margeontwikkeling. De gerealiseerde operationele marge is ook conform de doelstelling van 5% voor het jaar 2007 zoals deze bij de strategische update ‘Building future growth’ in september 2005 gegeven is.

Overige financiële posten

De nettofinancieringslasten zijn met 6,5% gestegen naar € 21,4 miljoen (1H 2006: € 20,1 miljoen). De stijging wordt verklaard door de gemiddeld hogere nettorentedragende schuld. De post belastingen kwam uit op € 13,7 miljoen waardoor de effectieve belastingdruk 25,1% bedroeg tegenover 28,2% in dezelfde periode 2006. Het aandeel in resultaat uit niet-geconsolideerde deelnemingen steeg met 58,8% naar € 5,4 miljoen, ten opzichte van € 3,4 miljoen in de eerste jaarhelft 2006. Deze stijging kan vooral worden toegeschreven aan de hogere resultaten van Draka’s deelnemingen in Oman (OCI) en China (YOFC).

Nettoresultaat

Over de eerste helft van 2007 steeg het nettoresultaat, exclusief incidentele posten, met 131,6% tot € 39,6 miljoen (1H 2006: € 17,1 miljoen). Inclusief incidentele posten kwam de stijging uit op 227,3% aangezien in het nettoresultaat over de eerste helft van 2006 een incidentele last opgenomen was van € 5 miljoen als gevolg van een impairment bij Draka Comteq.

Nettoresultaat per aandeel

Exclusief incidentele posten en na preferent dividend bedroeg het nettoresultaat € 1,04 per gewoon aandeel, tegenover € 0,48 in dezelfde periode van 2006. Inclusief incidentele posten was het nettoresultaat eveneens € 1,04 per aandeel ten opzichte van € 0,34 over de eerste zes maanden van 2006. Het aantal uitstaande, gewone aandelen (35.567.406) bleef ongewijzigd ten opzichte van 31 december 2006.

DRAKA CABLETEQ

Algemeen

Draka Cableteq heeft in de eerste jaarhelft 2007 optimaal geprofiteerd van de goede
marktomstandigheden in West-Europa. De vraag vanuit de opkomende landen bleef sterk terwijl deze in de VS stabiel was op een goed niveau. De vraagontwikkeling was evenwichtig verdeeld: zowel het speciaalkabelsegment als het laagspanningskabelsegment rapporteerde een bovengemiddelde groei.

Financieel resultaat

Draka Cableteq heeft de forse groei van het resultaat in 2006 in de eerste helft van 2007 voortgezet. Alle divisies droegen wederom bij aan het verbeterde resultaat waarbij de divisies Transport en Marine, Oil & Gas de sterkste groei realiseerden. De omzet bij Draka Cableteq nam over de eerste helft van 2007 met 20,2% toe tot € 1.099,7 miljoen. Gecorrigeerd voor acquisitie-effecten (de in 2006 overgenomen geïsoleerde kabelactiviteiten van International Wire Group, Inc. en Cornelia Thies Kabeltechnik GmbH) steeg de omzet met 11,8% op autonome basis. Deze autonome omzetgroei wordt voor een belangrijk deel verklaard door een gezonde volumegroei van 6,2%, terwijl de resterende 5,6% toename is veroorzaakt door de gestegen koperprijs welke een opwaarts effect op de omzet heeft gehad.

Het bedrijfsresultaat is over de eerste jaarhelft 2007 fors toegenomen en uitgekomen op € 73,3 miljoen (+62,5%). De gerealiseerde volumegroei, waardoor de bezettingsgraad in de fabrieken verder toenam, en een betere productmix waren de belangrijkste redenen voor deze resultaatsverbetering. Daarnaast zijn er kostenbesparingen gerealiseerd (circa € 2 miljoen) als gevolg van de het Stop, Swap & Share-project bij de divisie Low-Voltage Cable. Hoewel de grondstoffenprijzen (koper en polymeren) ook in de afgelopen zes maanden zeer volatiel waren, was er geen sprake van een negatief effect op de marges.

Ontwikkelingen per divisie

Low-Voltage Cable

De volumegroei op de Europese markt kwam uit op ongeveer 4-5%, in lijn met 2006. De marktgroei in West-Europa was over het algemeen vergelijkbaar met die in Oost-Europa. Zowel de bouw- en infrastructuurmarkten, maar ook de utiliteitsmarkt droegen bij aan de goede vraagontwikkeling. In Zuidoost-Azië en Australië werd de positie verder uitgebreid dankzij goede ontwikkelingen bij de speciale kabelproducten. In de Verenigde Staten bleef de positie gehandhaafd op een stabiele markt. Mede dankzij de gunstige marktomstandigheden wist de Low-Voltage Cable divisie een goede volumegroei te realiseren waarbij de resultaten uitkwamen op een record. Naast volumegroei en continue kostenbeheersing is de productmix door gecoördineerde acties verder verbeterd. Hierbij is het aandeel van producten met een hogere toegevoegde waarde toegenomen zodat de operationele marge ook structureel is verhoogd.

Transport

De vraag naar bekabeling vanuit de auto-industrie vertoonde in de eerste zes maanden van 2007 een lichte groei dankzij een stijging van de autoproductie. Vooral in Azië was er sprake van een belangrijke toename, terwijl in Europa de productie licht steeg. In de Verenigde Staten was er echter sprake van een afname van het aantal geproduceerde auto’s. De vraag naar vliegtuigbekabeling bleef op een hoog niveau. De divisie Transport wist de resultaten in de eerste jaarhelft van 2007 fors te verbeteren ondanks de margedruk die optrad als gevolg van de gestegen grondstoffenprijzen. De hogere productie bij de auto- en vliegtuigindustrie en de verbeterde marktpositie als gevolg van de overname van de activiteiten in Cebu (Filippijnen) en Durango (Mexico) in 2006 hebben aan de resultaatstijging bijgedragen. Dankzij de twee nieuwe vestigingen kon tevens de productie bij de bestaande fabrieken
efficiënter worden ingericht.

Elevator Products

De mondiale markt ontwikkelde zich in de eerste jaarhelft gunstig. De Aziatische markt vertoonde hierbij de sterkste groei, terwijl de Europese en Amerikaanse markten een beperkte groei lieten zien. De activiteiten in alle regio’s werden beïnvloed door de stijging van de koperprijs die niet altijd kon worden doorberekend aan klanten. De divisie Elevator Products leverde wederom een uitstekende prestatie waarbij volume, resultaat en marktaandeel verder werden vergroot. De groei werd vooral gedreven door uitbreiding van het productenpakket en capaciteitsuitbreiding op de snel groeiende, Chinese markt. Hier heeft Elevator Products haar positie verder versterkt door middel van een tweede joint venture onder de naam Nantong Zhongyao Draka Elevator Products Co. Ltd. Tevens is door deze joint venture het productenpakket verder uitgebreid.

Rubber Cable

De ontwikkelingen in het rubber kabelsegment bleven onverminderd positief. De vraag naar speciaalkabel, zoals kabel voor wind- en zonne-energie, liet hierbij een bovengemiddelde groei zien. De markt voor standaardkabels vertoonde een groei die in lijn was met de gehele kabelmarkt (4-5%). De resultaten van de divisie Rubber Cable stegen fors in de eerste zes maanden van 2007. De aanzienlijke groei van de omzet en de sterk verbeterde productmix (groter aandeel van producten met een hogere toegevoegde waarde), waren hiervoor de belangrijkste factoren. Het speciale investeringsproject ter verdere versterking van haar positie op het gebied van nieuwe energievormen, zoals windturbineparken, zal de productmix naar verwachting vanaf 2008
aanmerkelijk versterken.

Marine, Oil & Gas

De marktvraag vertoont al enkele jaren een bovengemiddelde groei die synchroon loopt met de toenemende investeringen van de grote oliemaatschappijen. Deze investeringen vinden plaats in nieuwe olieplatforms en schepen voor olie-exploratie en productie. Om alle olieplatforms en schepen in bedrijf te houden is er tevens sprake van een belangrijk groeiende onderhoudsmarkt. De divisie Marine, Oil & Gas was in staat om over de afgelopen zes maanden de resultaten meer dan te verdubbelen. De goede marktomstandigheden, de realisatie van enkele goed winstgevende projecten en een verdere optimalisatie van de wereldwijde organisatie droegen bij aan de winsttoename.

Mobile Network Cable

De mondiale markt ontwikkelde zich bevredigend, waarbij groei voornamelijk plaatsvond in Azië. In Europa en Amerika was de markt stabiel. Op de Aziatische markt wordt nog steeds in hoog tempo gewerkt aan de opbouw van netwerken voor mobiele telefonie, vooral in landen als India, Indonesië, Vietnam en China. De resultaten van de divisie Mobile Network Cable zijn in de eerste jaarhelft verbeterd waardoor de operationele marge verder is gestegen. Vergroting van het marktaandeel in zowel Europa als Azië, capaciteitsuitbreiding op de snel groeiende, Chinese markt en de uitbreiding van de portfolio met hoogwaardige producten waren de belangrijkste verklaringen hiervoor.

DRAKA COMTEQ
Algemeen

De markt voor communicatiekabel vertoonde een voortgaande groei. Bij datacommunicatiekabel (koper en glasvezel) groeide de vraag met circa 4-5%, ofwel in lijn met de totale kabelmarkt. De sterkste groei (ongeveer 10%) trad op bij glasvezel telecommunicatiekabel, vooral dankzij een goede vraagontwikkeling in Europa en Azië. In de Verenigde Staten bleef de vraag stabiel op een hoog niveau. In het koperkabelsegment was de wereldmarktvraag per saldo onveranderd, maar deze daalde in West-Europa. De communicatiekabelmarkt blijft onverminderd competitief waardoor er prijsdruk blijft bestaan.

Financieel resultaat

Ondanks de competitieve marktomstandigheden wist Draka Comteq haar resultaten over de eerste helft van 2007 fors te verbeteren. Alle divisies hebben hieraan bijgedragen. De omzetgroei bedroeg 15,4% naar € 316,6 miljoen, hetgeen volledig autonoom tot stand kwam. De volumegroei was aanmerkelijk en kwam uit op 13,9%, terwijl de gemiddeld hogere koperprijs een opwaarts effect had van 1,5% op de omzet. Draka Comteq wist in alle marktsegmenten, behalve koper telecommunicatiekabel, volumegroei te realiseren. De autonome omzettoename werd voor een deel beperkt door de voortdurende druk op de verkoopprijzen.

Het bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten vertoonde een ruime verdrievoudiging tot € 4,7 miljoen, tegenover € 1,5 miljoen in de eerste helft van 2006. De fraaie volumegroei, waardoor de bezettingsgraad in de fabrieken verder verbeterde, en de continue inspanningen ter verlaging van de kostenbasis droegen positief bij aan het resultaat. De voortdurende druk op de verkoopprijzen had een drukkend effect op het resultaat. Het Stop, Swap & Share-programma, dat in de tweede helft van 2006 van start ging in de Cable Solutions EMEA-divisie van Draka Comteq, verloopt volgens plan. De jaarlijkse kostenbesparingen, die naar schatting circa € 12 miljoen bedragen, zullen in 2008 voor het eerst volledig worden gerealiseerd. Voor dit jaar worden kostenbesparingen van € 5 miljoen verwacht waarvan circa € 1 miljoen in de eerste jaarhelft werd gerealiseerd.

Ontwikkelingen per marktsegment
Telecommunicatie

De vraag naar glasvezelkabel nam in de eerste zes maanden van 2007 wederom duidelijk toe. Bij optische telecommunicatiekabel steeg de vraag met circa 10% dankzij toenemende investeringen in de aanleg van Fibre-To-The-Home (FTTH) netwerken en snellere VDSL 2+ verbindingen. Vooral in Europa was sprake van een groeiversnelling, terwijl ook de Aziatische markt (vooral China en India) stevig doorgroeit en de vraag in de Verenigde Staten op een hoog niveau blijft. De vraag naar koper >telecommunicatiekabel was wereldwijd stabiel. Ondanks de goede vraagontwikkeling wordt de telecommunicatiemarkt nog steeds gekenmerkt door hevige concurrentie en een druk op de verkoopprijzen. De ontwikkelingen binnen Draka Comteq stemden tot tevredenheid waarbij het resultaat, dankzij volumegroei en kostenbeheersing, fors verbeterde. Daarnaast werd de sterke marktpositie gehandhaafd en in enkele regio’s zelfs verder vergroot. Draka Comteq profiteerde in Europa van haar sterke aandeel op de Franse markt waar de vraag naar FTTH projecten het sterkst in ontwikkeling was. Op de Amerikaanse markt vonden in het tweede kwartaal de eerste leveringen plaats op het nieuwe contract met Verizon. Via haar joint ventures behield Draka Comteq haar marktleiderschap op de groeiende Chinese markt.

Datacommunicatie

De datacommunicatiemarkt heeft haar gestage groei (4 à 5%) voortgezet. Zowel het koper- als glasvezelkabelsegment droegen bij aan de groei. De vraag wordt gedreven door nieuwe Local Area Networks (LAN) met een hogere performance in zowel bestaande als nieuwe gebouwen. Draka Comteq heeft in beide marktsegmenten (zowel koper als glasvezel) volumegroei gerealiseerd waardoor ze haar positie als Europees marktleider heeft behouden. De resultaten vertoonden hierbij een verdere groei.

Glasvezel

In de eerste helft van 2007 bedroeg de groei van de glasvezelmarkt circa 10%. De totale vraag kwam uit op ongeveer 45 miljoen glasvezelkilometers. Het groeipercentage van het marktsegment singlemode (voor telecommunicatietoepassingen) kwam uit op iets meer dan 10% en was daarmee licht hoger dan de 7% groei in het marktsegment multimode (voor datacommunicatie). De groei van de glasvezelmarkt was het sterkst in Europa (19%). De vraag in Azië nam toe met circa 13%, terwijl de Amerikaanse markt onveranderd bleef. De glasvezelprijzen, uitgedrukt in Amerikaanse dollars, waren stabiel bij het singlemodesegment, maar stonden onder continue druk in het multimodesegment. Draka Comteq wist haar leidende positie in de markt voor singlemode en multimode glasvezel verder te vergroten. Vooral in het multimode segment rapporteerde de groep een sterke groei. Ondanks investeringen ter uitbreiding van de productiecapaciteit (vooral in Claremont, North Carolina) kon het resultaat verder verbeterd worden.

FINANCIëLE POSITIE
Kasstroom & operationeel werkkapitaal

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 34,3 miljoen negatief ten opzichte van € 26,7 miljoen negatief over de eerste zes maanden van 2006. De forse stijging van de winstgevendheid in de eerste helft van 2007 werd volledig geabsorbeerd door de negatieve mutatie van het operationele werkkapitaal.
Mbr< De toename van het operationele werkkapitaal, die bij Draka gewoonlijk optreedt in de eerste jaarhelft als gevolg van seizoenseffecten, bedroeg € 94,4 miljoen. Deze toename is bijna € 60 miljoen hoger dan in dezelfde periode van 2006. Zowel de gerealiseerde volumegroei als de verdere stijging van de koperprijs hebben geleid tot een toename van het absolute operationele werkkapitaal. Daarnaast is het operationele werkkapitaal toegenomen door de kortere betalingstermijn die Draka met haar belangrijkste grondstoffenleveranciers voor 2007 is overeengekomen. Als percentage van de omzet daalde het operationele werkkapitaal echter naar 18,6% ten opzichte van 20,0% over de desbetreffende van 2006. Dit is in lijn met de doelstelling om de operationele werkkapitaalratio in 2007 beneden de 20% te handhaven. Investeringen & acquisities

De netto-investeringen in immateriële en materiële vaste activa bedroegen € 29,3 miljoen, enigszins hoger dan het afschrijvingsniveau van € 26,9 miljoen. In de eerste helft van 2007 zijn er geen acquisities of desinvesteringen van enige omvang gedaan. Het eerder aangekondigde speciale investeringsproject voor de Rubber Cable divisie dat erop gericht is adequaat te kunnen inspelen op de gunstige vooruitzichten van de kabelactiviteiten voor nieuwe energievormen zoals windturbineparken, is gestart. De totale investering bedraagt ongeveer € 17 miljoen en zou volledig in 2007 plaatsvinden. Echter, door enkele wijzigingen in technische specificaties en vertragingen in (machine-)leveranties, zal het project naar verwachting in de eerste helft van 2008 worden afgerond. Hierdoor zal de investering in 2007 beperkt blijven tot € 7 miljoen en het resterende gedeelte (€ 10 miljoen) in de eerste helft van 2008 plaatsvinden.

Balans & financiering

Per 30 juni 2007 bedroeg het balanstotaal € 1.868,1 miljoen, een toename van 7,1% ten opzichte van eind 2006. Deze stijging was volledig toe te schrijven aan de toename van de vlottende activa (voorraden en handelsdebiteuren) met € 126,1 miljoen als gevolg hogere volumes en de verdere stijging van de koperprijs.

Het eigen vermogen bedroeg € 464,5 miljoen; een toename van 8,8% ten opzichte van 31 december 2006 als gevolg van het gerealiseerde nettoresultaat over de eerste zes maanden van 2007 (€ 39,6 miljoen). De netto rentedragende schuld is met 19,1%, ofwel € 66,1 miljoen, toegenomen tot € 412,0 miljoen. Deze toename wordt volledig verklaard door de stijging van het absolute operationele werkkapitaal (€ 94,4 miljoen).

De solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het balanstotaal) is licht gestegen naar 24,9% ten opzichte van 24,5% ultimo 2006. Het garantievermogen (bestaande uit het eigen vermogen, de voorziening voor latente belastingen en het langlopende deel van de achtergestelde leningen), bedroeg € 662,5 miljoen, ofwel 35,5% van het totale geïnvesteerde vermogen (ultimo 2006: 35,5%).

De netto gearing (totale netto rentedragende schuld als percentage van het eigen vermogen) is uitgekomen op 88,7%, ten opzichte van 81,0% ultimo 2006. De stijging wordt verklaard door het feit dat de netto rentedragende schuld sneller is toegenomen (19,1%) dan het eigen vermogen (8,8%).

VOORUITZICHTEN VOOR 2007

Vooruitzichten

Draka verwacht dat de mondiale kabelmarkt gedurende de tweede helft van 2007 een vergelijkbare ontwikkeling zal vertonen met die over de eerste zes maanden. De marktvraag zal naar verwachting met 4-5% toenemen. De prijzen van belangrijke grondstoffen (koper en polymeren) zullen naar verwachting volatiel blijven.

Gegeven deze marktomstandigheden verwacht Draka dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, het bedrijfsresultaat en nettoresultaat in de tweede jaarhelft ten minste gelijk zullen zijn aan die in de eerste zes maanden van dit jaar(5).

Raad van Bestuur

Amsterdam, 31 augustus 2007

(1) Exclusief incidentele posten en onvoorziene omstandigheden voorbehouden.
(2) In 1H 2007 zijn geen incidentele posten geboekt. Over 1H 2006 was er sprake van een incidentele last van € 5,0 miljoen en dit betrof een impairment bij Draka Comteq.
(3) Per gewoon aandeel na aftrek van preferent dividend van € 2,7 miljoen in 1H 2007.
(4) Exclusief incidentele posten en onvoorziene omstandigheden voorbehouden.
(5) Exclusief incidentele posten.

Op www.draka.com vindt u de volgende bijlagen:

 • Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening;
 • Verkorte geconsolideerde balans;
 • Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht;
 • Verkort geconsolideerd mutatie-overzicht van het eigen vermogen;
 • Toelichting behorende tot de geconsolideerde halfjaarcijfers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Draka Holding N.V.

Halfjaarcijfers 2007 Draka | Infrasite

Halfjaarcijfers 2007 Draka

Amsterdam
BEDRIJFSRESULTAAT MET 80% GESTEGEN TOT € 70,5 MILJOEN EN

NETTORESULTAAT MEER DAN VERDUBBELD TOT € 39,6 MILJOEN

DRAKA VERWACHT CONTINUERING VAN GOEDE ONTWIKKELINGEN: BEDRIJFSRESULTAAT EN

NETTORESULTAAT IN 2H 2007 TEN MINSTE GELIJK AAN 1H 2007(1)

 • Goede gang van zaken, gedreven door bovengemiddelde volumegroei (8%), kostenbesparingen (€ 3 miljoen) en ontbreken van negatieve koperprijseffecten;
 • Duidelijke volumegroei in beide groepen gerealiseerd; Draka Cableteq profiteerde van goede ontwikkelingen op Europese bouwmarkt en voortgaande groei bij OEM’s. Draka Comteq had baat bij leveranties naar verschillende nieuwe klanten en verdere groei glasvezelmarkt;
 • Bedrijfsresultaat (exclusief incidentele posten(2)) met 80% toegenomen tot € 70,5 miljoen. Draka Cableteq realiseerde resultaatsverbetering van ruim 60%, terwijl Draka Comteq het operationele resultaat meer dan verdrievoudigde;
 • Nettoresultaat (exclusief incidentele posten(2)) gestegen tot € 39,6 miljoen (132%); winst per aandeel € 1,04, een toename van 117% (na preferent dividend);
 • Operationeel werkkapitaal verlaagd tot 18,6% van de omzet (1H 2006: 20,0%) ondanks verdere stijging grondstoffenprijzen en gezonde volumegroei;
 • Vooruitzichten voor 2007: volumegroei op mondiale kabelmarkt zal naar verwachting continueren. Prijzen belangrijke grondstoffen (koper en polymeren) blijven volatiel. Verwachting is dat bedrijfsresultaat en nettoresultaat in tweede helft 2007 ten minste gelijk zullen zijn aan eerste zes maanden dit jaar(1).

HALFJAARCIJFERS 2007

Ingolf Schulz, Voorzitter en CEO van Draka Holding N.V., lichtte de ontwikkelingen gedurende de eerste helft van 2007 toe: “Draka heeft over de eerste zes maanden van 2007 uitstekende resultaten gerealiseerd. Door onze focus op winstgevendheid zijn onze strategische doelen weer een belangrijke stap dichterbij gekomen. De operationele marge is uitgekomen op 5,0% (1H 2006: 3,3%), die overeenkomt met de in 2005 gelanceerde doelstelling voor 2007. Zowel een fraaie volumegroei (8%) als verdere kostenbesparingen hebben hieraan bijgedragen.

Draka zal de uitvoering van haar strategie continueren, waarbij ‘operational excellence’, commerciële dynamiek en investeren in groeimarkten centraal staan. Dit gecombineerd met de gunstige marktomstandigheden, leidt ertoe dat Draka verwacht dat zowel bedrijfsresultaat als nettoresultaat in de tweede helft van 2007 ten minste gelijk zullen zijn aan de eerste jaarhelft 20074.”

Algemeen

De mondiale vraag naar kabel is in de eerste helft van 2007 met circa 4-5% toegenomen (op basis van constante koperprijzen en constante wisselkoersen). Deze groei kwam overeen met dezelfde periode van 2006. Bovengemiddelde groei werd gerapporteerd in de opkomende markten zoals het Verre Oosten, Latijns-Amerika en Oost-Europa met groeipercentages van 6-7%. De West-Europese markt, waar Draka circa 70% van haar omzet behaalt, vertoonde een groei van circa 4%. Met uitzondering van koper telecommunicatiekabel droegen alle productsegmenten bij aan de groei van de kabelmarkt.

Omzet

Over de eerste zes maanden van 2007 realiseerde Draka een omzet van € 1.416,3 miljoen, een toename van 19,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel van acquisities bedroeg 6,5% en had betrekking op de overnames van de geïsoleerde kabelactiviteiten van International Wire Group, Inc. (VS) en het Duitse Cornelia Thies Kabeltechnik GmbH welke in de loop van 2006 zijn gedaan. Autonoom kwam de omzetgroei uit op 12,6%, ofwel € 150,0 miljoen, waarvan het grootste deel te danken was aan een zeer gezonde volumegroei (8,0%). Volumegroei werd behaald in beide groepen waarbij deze in Draka Cableteq uitkwam op 6,2% en in Draka Comteq op 13,9%. De overige 4,6% autonome groei wordt verklaard door de verdere stijging van de koperprijs (met gemiddeld 3,5% in euro’s ten opzichte van de eerste helft 2006) die een opwaarts effect van 5,7% op de omzet heeft gehad en wisselkoerseffecten (1,1% negatief).

Bedrijfsresultaat

Op vergelijkbare basis – exclusief incidentele posten – steeg het bedrijfsresultaat met 80,3% tot € 70,5 miljoen ten opzichte van € 39,1 miljoen over de eerste helft 2006. Inclusief incidentele posten bedroeg de toename 106,7% doordat in het bedrijfsresultaat over de eerste jaarhelft 2006 een incidentele last was opgenomen van € 5,0 miljoen als gevolg van een impairment bij Draka Comteq.

Operationele marge

De operationele marge – het bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten uitgedrukt als percentage van de omzet – nam toe tot 5,0%; een forse stijging ten opzichte van de 3,3% in de overeenkomstige periode van 2006. De gerealiseerde volumegroei, met als gevolg een betere bezetting in de fabrieken, en de positieve effecten van efficiëntie- en ‘Stop, Swap & Share’-programma’s hadden een positief effect op de margeontwikkeling. De gerealiseerde operationele marge is ook conform de doelstelling van 5% voor het jaar 2007 zoals deze bij de strategische update ‘Building future growth’ in september 2005 gegeven is.

Overige financiële posten

De nettofinancieringslasten zijn met 6,5% gestegen naar € 21,4 miljoen (1H 2006: € 20,1 miljoen). De stijging wordt verklaard door de gemiddeld hogere nettorentedragende schuld. De post belastingen kwam uit op € 13,7 miljoen waardoor de effectieve belastingdruk 25,1% bedroeg tegenover 28,2% in dezelfde periode 2006. Het aandeel in resultaat uit niet-geconsolideerde deelnemingen steeg met 58,8% naar € 5,4 miljoen, ten opzichte van € 3,4 miljoen in de eerste jaarhelft 2006. Deze stijging kan vooral worden toegeschreven aan de hogere resultaten van Draka’s deelnemingen in Oman (OCI) en China (YOFC).

Nettoresultaat

Over de eerste helft van 2007 steeg het nettoresultaat, exclusief incidentele posten, met 131,6% tot € 39,6 miljoen (1H 2006: € 17,1 miljoen). Inclusief incidentele posten kwam de stijging uit op 227,3% aangezien in het nettoresultaat over de eerste helft van 2006 een incidentele last opgenomen was van € 5 miljoen als gevolg van een impairment bij Draka Comteq.

Nettoresultaat per aandeel

Exclusief incidentele posten en na preferent dividend bedroeg het nettoresultaat € 1,04 per gewoon aandeel, tegenover € 0,48 in dezelfde periode van 2006. Inclusief incidentele posten was het nettoresultaat eveneens € 1,04 per aandeel ten opzichte van € 0,34 over de eerste zes maanden van 2006. Het aantal uitstaande, gewone aandelen (35.567.406) bleef ongewijzigd ten opzichte van 31 december 2006.

DRAKA CABLETEQ

Algemeen

Draka Cableteq heeft in de eerste jaarhelft 2007 optimaal geprofiteerd van de goede
marktomstandigheden in West-Europa. De vraag vanuit de opkomende landen bleef sterk terwijl deze in de VS stabiel was op een goed niveau. De vraagontwikkeling was evenwichtig verdeeld: zowel het speciaalkabelsegment als het laagspanningskabelsegment rapporteerde een bovengemiddelde groei.

Financieel resultaat

Draka Cableteq heeft de forse groei van het resultaat in 2006 in de eerste helft van 2007 voortgezet. Alle divisies droegen wederom bij aan het verbeterde resultaat waarbij de divisies Transport en Marine, Oil & Gas de sterkste groei realiseerden. De omzet bij Draka Cableteq nam over de eerste helft van 2007 met 20,2% toe tot € 1.099,7 miljoen. Gecorrigeerd voor acquisitie-effecten (de in 2006 overgenomen geïsoleerde kabelactiviteiten van International Wire Group, Inc. en Cornelia Thies Kabeltechnik GmbH) steeg de omzet met 11,8% op autonome basis. Deze autonome omzetgroei wordt voor een belangrijk deel verklaard door een gezonde volumegroei van 6,2%, terwijl de resterende 5,6% toename is veroorzaakt door de gestegen koperprijs welke een opwaarts effect op de omzet heeft gehad.

Het bedrijfsresultaat is over de eerste jaarhelft 2007 fors toegenomen en uitgekomen op € 73,3 miljoen (+62,5%). De gerealiseerde volumegroei, waardoor de bezettingsgraad in de fabrieken verder toenam, en een betere productmix waren de belangrijkste redenen voor deze resultaatsverbetering. Daarnaast zijn er kostenbesparingen gerealiseerd (circa € 2 miljoen) als gevolg van de het Stop, Swap & Share-project bij de divisie Low-Voltage Cable. Hoewel de grondstoffenprijzen (koper en polymeren) ook in de afgelopen zes maanden zeer volatiel waren, was er geen sprake van een negatief effect op de marges.

Ontwikkelingen per divisie

Low-Voltage Cable

De volumegroei op de Europese markt kwam uit op ongeveer 4-5%, in lijn met 2006. De marktgroei in West-Europa was over het algemeen vergelijkbaar met die in Oost-Europa. Zowel de bouw- en infrastructuurmarkten, maar ook de utiliteitsmarkt droegen bij aan de goede vraagontwikkeling. In Zuidoost-Azië en Australië werd de positie verder uitgebreid dankzij goede ontwikkelingen bij de speciale kabelproducten. In de Verenigde Staten bleef de positie gehandhaafd op een stabiele markt. Mede dankzij de gunstige marktomstandigheden wist de Low-Voltage Cable divisie een goede volumegroei te realiseren waarbij de resultaten uitkwamen op een record. Naast volumegroei en continue kostenbeheersing is de productmix door gecoördineerde acties verder verbeterd. Hierbij is het aandeel van producten met een hogere toegevoegde waarde toegenomen zodat de operationele marge ook structureel is verhoogd.

Transport

De vraag naar bekabeling vanuit de auto-industrie vertoonde in de eerste zes maanden van 2007 een lichte groei dankzij een stijging van de autoproductie. Vooral in Azië was er sprake van een belangrijke toename, terwijl in Europa de productie licht steeg. In de Verenigde Staten was er echter sprake van een afname van het aantal geproduceerde auto’s. De vraag naar vliegtuigbekabeling bleef op een hoog niveau. De divisie Transport wist de resultaten in de eerste jaarhelft van 2007 fors te verbeteren ondanks de margedruk die optrad als gevolg van de gestegen grondstoffenprijzen. De hogere productie bij de auto- en vliegtuigindustrie en de verbeterde marktpositie als gevolg van de overname van de activiteiten in Cebu (Filippijnen) en Durango (Mexico) in 2006 hebben aan de resultaatstijging bijgedragen. Dankzij de twee nieuwe vestigingen kon tevens de productie bij de bestaande fabrieken
efficiënter worden ingericht.

Elevator Products

De mondiale markt ontwikkelde zich in de eerste jaarhelft gunstig. De Aziatische markt vertoonde hierbij de sterkste groei, terwijl de Europese en Amerikaanse markten een beperkte groei lieten zien. De activiteiten in alle regio’s werden beïnvloed door de stijging van de koperprijs die niet altijd kon worden doorberekend aan klanten. De divisie Elevator Products leverde wederom een uitstekende prestatie waarbij volume, resultaat en marktaandeel verder werden vergroot. De groei werd vooral gedreven door uitbreiding van het productenpakket en capaciteitsuitbreiding op de snel groeiende, Chinese markt. Hier heeft Elevator Products haar positie verder versterkt door middel van een tweede joint venture onder de naam Nantong Zhongyao Draka Elevator Products Co. Ltd. Tevens is door deze joint venture het productenpakket verder uitgebreid.

Rubber Cable

De ontwikkelingen in het rubber kabelsegment bleven onverminderd positief. De vraag naar speciaalkabel, zoals kabel voor wind- en zonne-energie, liet hierbij een bovengemiddelde groei zien. De markt voor standaardkabels vertoonde een groei die in lijn was met de gehele kabelmarkt (4-5%). De resultaten van de divisie Rubber Cable stegen fors in de eerste zes maanden van 2007. De aanzienlijke groei van de omzet en de sterk verbeterde productmix (groter aandeel van producten met een hogere toegevoegde waarde), waren hiervoor de belangrijkste factoren. Het speciale investeringsproject ter verdere versterking van haar positie op het gebied van nieuwe energievormen, zoals windturbineparken, zal de productmix naar verwachting vanaf 2008
aanmerkelijk versterken.

Marine, Oil & Gas

De marktvraag vertoont al enkele jaren een bovengemiddelde groei die synchroon loopt met de toenemende investeringen van de grote oliemaatschappijen. Deze investeringen vinden plaats in nieuwe olieplatforms en schepen voor olie-exploratie en productie. Om alle olieplatforms en schepen in bedrijf te houden is er tevens sprake van een belangrijk groeiende onderhoudsmarkt. De divisie Marine, Oil & Gas was in staat om over de afgelopen zes maanden de resultaten meer dan te verdubbelen. De goede marktomstandigheden, de realisatie van enkele goed winstgevende projecten en een verdere optimalisatie van de wereldwijde organisatie droegen bij aan de winsttoename.

Mobile Network Cable

De mondiale markt ontwikkelde zich bevredigend, waarbij groei voornamelijk plaatsvond in Azië. In Europa en Amerika was de markt stabiel. Op de Aziatische markt wordt nog steeds in hoog tempo gewerkt aan de opbouw van netwerken voor mobiele telefonie, vooral in landen als India, Indonesië, Vietnam en China. De resultaten van de divisie Mobile Network Cable zijn in de eerste jaarhelft verbeterd waardoor de operationele marge verder is gestegen. Vergroting van het marktaandeel in zowel Europa als Azië, capaciteitsuitbreiding op de snel groeiende, Chinese markt en de uitbreiding van de portfolio met hoogwaardige producten waren de belangrijkste verklaringen hiervoor.

DRAKA COMTEQ
Algemeen

De markt voor communicatiekabel vertoonde een voortgaande groei. Bij datacommunicatiekabel (koper en glasvezel) groeide de vraag met circa 4-5%, ofwel in lijn met de totale kabelmarkt. De sterkste groei (ongeveer 10%) trad op bij glasvezel telecommunicatiekabel, vooral dankzij een goede vraagontwikkeling in Europa en Azië. In de Verenigde Staten bleef de vraag stabiel op een hoog niveau. In het koperkabelsegment was de wereldmarktvraag per saldo onveranderd, maar deze daalde in West-Europa. De communicatiekabelmarkt blijft onverminderd competitief waardoor er prijsdruk blijft bestaan.

Financieel resultaat

Ondanks de competitieve marktomstandigheden wist Draka Comteq haar resultaten over de eerste helft van 2007 fors te verbeteren. Alle divisies hebben hieraan bijgedragen. De omzetgroei bedroeg 15,4% naar € 316,6 miljoen, hetgeen volledig autonoom tot stand kwam. De volumegroei was aanmerkelijk en kwam uit op 13,9%, terwijl de gemiddeld hogere koperprijs een opwaarts effect had van 1,5% op de omzet. Draka Comteq wist in alle marktsegmenten, behalve koper telecommunicatiekabel, volumegroei te realiseren. De autonome omzettoename werd voor een deel beperkt door de voortdurende druk op de verkoopprijzen.

Het bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten vertoonde een ruime verdrievoudiging tot € 4,7 miljoen, tegenover € 1,5 miljoen in de eerste helft van 2006. De fraaie volumegroei, waardoor de bezettingsgraad in de fabrieken verder verbeterde, en de continue inspanningen ter verlaging van de kostenbasis droegen positief bij aan het resultaat. De voortdurende druk op de verkoopprijzen had een drukkend effect op het resultaat. Het Stop, Swap & Share-programma, dat in de tweede helft van 2006 van start ging in de Cable Solutions EMEA-divisie van Draka Comteq, verloopt volgens plan. De jaarlijkse kostenbesparingen, die naar schatting circa € 12 miljoen bedragen, zullen in 2008 voor het eerst volledig worden gerealiseerd. Voor dit jaar worden kostenbesparingen van € 5 miljoen verwacht waarvan circa € 1 miljoen in de eerste jaarhelft werd gerealiseerd.

Ontwikkelingen per marktsegment
Telecommunicatie

De vraag naar glasvezelkabel nam in de eerste zes maanden van 2007 wederom duidelijk toe. Bij optische telecommunicatiekabel steeg de vraag met circa 10% dankzij toenemende investeringen in de aanleg van Fibre-To-The-Home (FTTH) netwerken en snellere VDSL 2+ verbindingen. Vooral in Europa was sprake van een groeiversnelling, terwijl ook de Aziatische markt (vooral China en India) stevig doorgroeit en de vraag in de Verenigde Staten op een hoog niveau blijft. De vraag naar koper >telecommunicatiekabel was wereldwijd stabiel. Ondanks de goede vraagontwikkeling wordt de telecommunicatiemarkt nog steeds gekenmerkt door hevige concurrentie en een druk op de verkoopprijzen. De ontwikkelingen binnen Draka Comteq stemden tot tevredenheid waarbij het resultaat, dankzij volumegroei en kostenbeheersing, fors verbeterde. Daarnaast werd de sterke marktpositie gehandhaafd en in enkele regio’s zelfs verder vergroot. Draka Comteq profiteerde in Europa van haar sterke aandeel op de Franse markt waar de vraag naar FTTH projecten het sterkst in ontwikkeling was. Op de Amerikaanse markt vonden in het tweede kwartaal de eerste leveringen plaats op het nieuwe contract met Verizon. Via haar joint ventures behield Draka Comteq haar marktleiderschap op de groeiende Chinese markt.

Datacommunicatie

De datacommunicatiemarkt heeft haar gestage groei (4 à 5%) voortgezet. Zowel het koper- als glasvezelkabelsegment droegen bij aan de groei. De vraag wordt gedreven door nieuwe Local Area Networks (LAN) met een hogere performance in zowel bestaande als nieuwe gebouwen. Draka Comteq heeft in beide marktsegmenten (zowel koper als glasvezel) volumegroei gerealiseerd waardoor ze haar positie als Europees marktleider heeft behouden. De resultaten vertoonden hierbij een verdere groei.

Glasvezel

In de eerste helft van 2007 bedroeg de groei van de glasvezelmarkt circa 10%. De totale vraag kwam uit op ongeveer 45 miljoen glasvezelkilometers. Het groeipercentage van het marktsegment singlemode (voor telecommunicatietoepassingen) kwam uit op iets meer dan 10% en was daarmee licht hoger dan de 7% groei in het marktsegment multimode (voor datacommunicatie). De groei van de glasvezelmarkt was het sterkst in Europa (19%). De vraag in Azië nam toe met circa 13%, terwijl de Amerikaanse markt onveranderd bleef. De glasvezelprijzen, uitgedrukt in Amerikaanse dollars, waren stabiel bij het singlemodesegment, maar stonden onder continue druk in het multimodesegment. Draka Comteq wist haar leidende positie in de markt voor singlemode en multimode glasvezel verder te vergroten. Vooral in het multimode segment rapporteerde de groep een sterke groei. Ondanks investeringen ter uitbreiding van de productiecapaciteit (vooral in Claremont, North Carolina) kon het resultaat verder verbeterd worden.

FINANCIëLE POSITIE
Kasstroom & operationeel werkkapitaal

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 34,3 miljoen negatief ten opzichte van € 26,7 miljoen negatief over de eerste zes maanden van 2006. De forse stijging van de winstgevendheid in de eerste helft van 2007 werd volledig geabsorbeerd door de negatieve mutatie van het operationele werkkapitaal.
Mbr< De toename van het operationele werkkapitaal, die bij Draka gewoonlijk optreedt in de eerste jaarhelft als gevolg van seizoenseffecten, bedroeg € 94,4 miljoen. Deze toename is bijna € 60 miljoen hoger dan in dezelfde periode van 2006. Zowel de gerealiseerde volumegroei als de verdere stijging van de koperprijs hebben geleid tot een toename van het absolute operationele werkkapitaal. Daarnaast is het operationele werkkapitaal toegenomen door de kortere betalingstermijn die Draka met haar belangrijkste grondstoffenleveranciers voor 2007 is overeengekomen. Als percentage van de omzet daalde het operationele werkkapitaal echter naar 18,6% ten opzichte van 20,0% over de desbetreffende van 2006. Dit is in lijn met de doelstelling om de operationele werkkapitaalratio in 2007 beneden de 20% te handhaven. Investeringen & acquisities

De netto-investeringen in immateriële en materiële vaste activa bedroegen € 29,3 miljoen, enigszins hoger dan het afschrijvingsniveau van € 26,9 miljoen. In de eerste helft van 2007 zijn er geen acquisities of desinvesteringen van enige omvang gedaan. Het eerder aangekondigde speciale investeringsproject voor de Rubber Cable divisie dat erop gericht is adequaat te kunnen inspelen op de gunstige vooruitzichten van de kabelactiviteiten voor nieuwe energievormen zoals windturbineparken, is gestart. De totale investering bedraagt ongeveer € 17 miljoen en zou volledig in 2007 plaatsvinden. Echter, door enkele wijzigingen in technische specificaties en vertragingen in (machine-)leveranties, zal het project naar verwachting in de eerste helft van 2008 worden afgerond. Hierdoor zal de investering in 2007 beperkt blijven tot € 7 miljoen en het resterende gedeelte (€ 10 miljoen) in de eerste helft van 2008 plaatsvinden.

Balans & financiering

Per 30 juni 2007 bedroeg het balanstotaal € 1.868,1 miljoen, een toename van 7,1% ten opzichte van eind 2006. Deze stijging was volledig toe te schrijven aan de toename van de vlottende activa (voorraden en handelsdebiteuren) met € 126,1 miljoen als gevolg hogere volumes en de verdere stijging van de koperprijs.

Het eigen vermogen bedroeg € 464,5 miljoen; een toename van 8,8% ten opzichte van 31 december 2006 als gevolg van het gerealiseerde nettoresultaat over de eerste zes maanden van 2007 (€ 39,6 miljoen). De netto rentedragende schuld is met 19,1%, ofwel € 66,1 miljoen, toegenomen tot € 412,0 miljoen. Deze toename wordt volledig verklaard door de stijging van het absolute operationele werkkapitaal (€ 94,4 miljoen).

De solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het balanstotaal) is licht gestegen naar 24,9% ten opzichte van 24,5% ultimo 2006. Het garantievermogen (bestaande uit het eigen vermogen, de voorziening voor latente belastingen en het langlopende deel van de achtergestelde leningen), bedroeg € 662,5 miljoen, ofwel 35,5% van het totale geïnvesteerde vermogen (ultimo 2006: 35,5%).

De netto gearing (totale netto rentedragende schuld als percentage van het eigen vermogen) is uitgekomen op 88,7%, ten opzichte van 81,0% ultimo 2006. De stijging wordt verklaard door het feit dat de netto rentedragende schuld sneller is toegenomen (19,1%) dan het eigen vermogen (8,8%).

VOORUITZICHTEN VOOR 2007

Vooruitzichten

Draka verwacht dat de mondiale kabelmarkt gedurende de tweede helft van 2007 een vergelijkbare ontwikkeling zal vertonen met die over de eerste zes maanden. De marktvraag zal naar verwachting met 4-5% toenemen. De prijzen van belangrijke grondstoffen (koper en polymeren) zullen naar verwachting volatiel blijven.

Gegeven deze marktomstandigheden verwacht Draka dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, het bedrijfsresultaat en nettoresultaat in de tweede jaarhelft ten minste gelijk zullen zijn aan die in de eerste zes maanden van dit jaar(5).

Raad van Bestuur

Amsterdam, 31 augustus 2007

(1) Exclusief incidentele posten en onvoorziene omstandigheden voorbehouden.
(2) In 1H 2007 zijn geen incidentele posten geboekt. Over 1H 2006 was er sprake van een incidentele last van € 5,0 miljoen en dit betrof een impairment bij Draka Comteq.
(3) Per gewoon aandeel na aftrek van preferent dividend van € 2,7 miljoen in 1H 2007.
(4) Exclusief incidentele posten en onvoorziene omstandigheden voorbehouden.
(5) Exclusief incidentele posten.

Op www.draka.com vindt u de volgende bijlagen:

 • Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening;
 • Verkorte geconsolideerde balans;
 • Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht;
 • Verkort geconsolideerd mutatie-overzicht van het eigen vermogen;
 • Toelichting behorende tot de geconsolideerde halfjaarcijfers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Draka Holding N.V.