Minister Eurlings steunt Netwerk analyse BrabantStad

Breda – Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft toegezegd dat de voorgenomen maatregelen gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid van de vijf grote steden in Brabant waaronder Breda, verder uitgewerkt kunnen worden. Deze maatregelen zijn onderdeel van het project Netwerkanalyse BrabantStad. De minister heeft zijn toezeggingen gedaan tijdens het bestuurlijk overleg van vertegenwoordigers van BrabantStad met de minister op 13 juni 2007. De minister heeft deze week de Tweede Kamer over dit overleg geïnformeerd. Wethouder Willems van verkeer en milieu: ‘Het is goed om te weten dat de minister de noodzaak van onze provinciale plannen onderschrijft. Want alleen samen met het Rijk kunnen we zorgen dat Brabant bereikbaar blijft. De verbeterplannen voor de A27 en de A58 komen hiermee weer een stukje dichterbij.’

A58/A67

De minister heeft toestemming gegeven om te starten met de volgende fase van de studie A58 / A67 Bergen op Zoom – Breda – Eindhoven. Uit de recent afgeronde preverkenning blijkt dat het bevorderen van de doorstroming op dit traject urgent is. De vervolgstudie wordt nu opgenomen in het landelijke Meerjarenplan Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Hiermee is een volgende stap gezet in het reserveren van een landelijke financiële bijdrage voor de uitvoering van deze maatregelen.

A27

Minister Eurlings heeft toegezegd dat in het volgende overleg met vertegenwoordigers van BrabantStad in najaar 2007 vervolgafspraken worden gemaakt over de oplossing van de file-problematiek op twee projecten op de A27. De projecten zijn: het traject Lunetten – Hooipolder en het traject Hooipolder – St. Annabosch. Voor het eerste project is op dit moment de zogenaamde startnotitie in procedure. Voor het zuidelijk deel vindt op dit moment een regionale verkenning plaats.

Dynamisch VerkeersManagement systeem

Minister Eurlings heeft onder andere € 2 mln beschikbaar gesteld voor de uitvoering van Dynamisch VerkeersManagement-maatregelen (DVM). DVM is een pakket van maatregelen dat weggebruikers informeert en waar nodig stuurt om te zorgen voor een betere doorstroming. Een betere doorstroming draagt bij efficiënter vervoer over de weg en aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Concreet staan drie kruispunten in Breda versneld op de planning om de doorstroming van het vrachtverkeer bij verkeerslichten te verbeteren. Dit zijn de kruispunten Moerlaken – Konijnenberg, Ettensebaan – Liesboslaan en Tilburgseweg – Baarschot. Dit systeem zal in de komende jaren ook op andere kruispunten in Breda worden toegepast. Ook doet Breda mee aan het DVM-project “Communicatie over werk in uitvoering”, waarin weggebruikers via internet en sms informatie ontvangen over wegwerkzaamheden en evenementen die hinder veroorzaken. De totale kosten voor al deze projecten in BrabantStad bedragen € 3,5 mln. Het Rijk draagt hieraan € 2 mln bij.

Treinverkeer

De oplevering van de spoorinfrastructuur van de HSL heeft vertraging opgelopen. Naar verwachting is in oktober 2008 de infrastructuur volledig gereed en kunnen de treinen tussen Breda en België gaan rijden. Voor de tussenliggende tijd heeft minister Eurlings aangegeven dat hij er alles aan zal doen om een snelle en adequate treinverbinding van Brabant met België in stand te houden. De Beneluxtrein zal in ieder geval tot oktober 2008 blijven rijden en ook de stoptrein Roosendaal – Antwerpen blijft.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Ruit Eindhoven stap dichterbij (26-06-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda