Hogere bijdrage voor OV Friese Waddeneilanden

Leeuwarden – Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland heeft de Reactienota op het ontwerp-programma van eisen, het definitieve Programma van eisen en het Bestek voor de aanbesteding van het openbaar vervoer op de vier Friese Waddeneilanden vastgesteld. De huidige concessieperiode loopt eind 2007, de nieuwe concessieperiode loopt van 2008 tot en met 2015. De bijdrage die maximaal beschikbaar is voor het openbaar vervoer op de Waddeneilanden wordt verhoogd tot € 1,81 miljoen.

In het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2006 is vastgesteld dat de exploitatiebijdrage voor het openbaar vervoer op de Friese Waddeneilanden verhoudingsgewijs niet hoger mag zijn dan op de vaste wal van Fryslân. Vertaald in een bedrag komt dat neer op € 1,3 miljoen per jaar (prijspeil 2008). Naar aanleiding van de geringe belangstelling voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in Leeuwarden, wordt verwacht dat de aanbesteding van het openbaar vervoer op de Friese Waddeneianden geen inschrijvers zal opleveren voor een bedrag van € 1,3 miljoen per jaar.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft om die reden besloten de mogelijkheid van een hogere bijdrage open te laten. Dit bedrag is vastgesteld op maximaal € 1,81 miljoen per jaar (prijspeil 2008) en is gebaseerd op de huidige subsidie die naar het openbaar vervoer op de Friese Waddeneilanden gaat. Het streven blijft om de aanbesteding te realiseren binnen het bedrag van € 1,3 miljoen per jaar. Verwachten wordt dat de marktwerking bij deze aanbesteding zodanig is dat niet het maximale bedrag van € 1,81 miljoen nodig is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân