Jaarverslag VenW: achterstallig onderhoud op schema

Den Haag – Het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan rijkswegen ligt keurig op schema. Dit blijkt uit het jaarverslag van Verkeer en Waterstaat over 2006 dat op 16 mei 2007 in het kader van Verantwoordingsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het jaarverslag geeft weer wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd ten opzichte van de begroting 2006.

Uit het jaarverslag wordt ook duidelijk dat problemen met luchtkwaliteit en de impact daarvan op het infrastructuurprogramma voor VenW terug zijn gebracht naar beheersbare proporties. Tachtig procent van de projecten kan conform planning in procedure worden gebracht op basis van het geldende Besluit Luchtkwaliteit 2005. Ook blijkt dat de filezwaarte (lengte maal duur van de files) door wegonderhoud in 2006 beperkt zijn gebleven tot vier procent van de totale filezwaarte. Het gemiddelde in voorgaande jaren was vijf procent.

Het jaarverslag is beoordeeld door de Algemene Rekenkamer. Deze is kritisch over de bedrijfsvoering van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat is in 2006 minder goed op orde dan voorgaande jaren. De Rekenkamer constateerde onvolkomenheden die verband houden met tekortkomingen in het contractbeheer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook is het financieel- en materiaalbeheer bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat en het beheer van ondersteunende taken niet op orde. In grote lijnen is de bedrijfsvoering van VenW achteruitgaan ten opzichte van 2005. Dit wordt mede veroorzaakt door het grote aantal gelijktijdige veranderingen binnen het ministerie. De Rekenkamer verwacht dat de problemen in 2007 kunnen worden opgelost.

De regering legt dit jaar voor de vijfde keer verantwoording af over haar beleid volgens de systematiek ‘van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording’. Deze manier van begroten en verantwoorden is bedoeld om een duidelijke koppeling te leggen tussen beleid, prestatie en geld. De begroting wordt gepresenteerd op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. De derde woensdag van mei, Verantwoordingsdag, staat in het teken van de jaarverslagen van de regering en de ministeries. De Tweede Kamer krijgt op deze dag de gelegenheid om de begroting en het jaarverslag met elkaar te vergelijken en te beoordelen of de overheid waar voor zijn geld levert.

Het verantwoordingsdebat met de Kamer vindt binnenkort plaats. In dat debat zullen de minister-president en de vice-premiers namens de regering het woord voeren.

Meer informatie
U vindt de documenten Jaarverslag en slotwet, Jaarverslag 2006, Samenvatting jaarverslag 2006 en Rijksbegroting op
www.verkeerenwaterstaat.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat