Overheid op goede weg met duurzaam inkopen

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de rapportage duurzame bedrijfsvoering overheden. Uit de rapportage blijkt dat overheden duurzamer zijn gaan inkopen, maar dat aanvullende initiatieven nodig zijn.

In de rapportage staat in welke mate ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen actie hebben ondernomen om de bedrijfsvoering duurzamer te maken. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld catering, stroomgebruik en vervoer. Uit de rapportage blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de organisaties, maar de hoge scores van sommige organisaties laten zien dat het goed mogelijk is de bedrijfsvoering duurzamer te maken.

Door het goede voorbeeld te geven en als grootinkoper wil de overheid duurzame producten en innovaties stimuleren. Het rijk heeft als doel dat uiterlijk in 2010 100 procent van de inkopen en aanbestedingen duurzaam gebeurt. Voor de andere overheden geldt een ambitie van tenminste 50 procent.

In 2007 zullen er per productgroep duurzaamheidscriteria worden vastgesteld. Het kabinet wil die criteria zo ambitieus mogelijk stellen om daarmee koplopers te belonen en innovatie te bevorderen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad