Nieuwe haven van Kampen geopend

Kampen – Op donderdagavond 5 april 2007 is de Zuiderzeehaven in Kampen officieel geopend. Onder grote belangstelling van ruim vijfhonderd genodigden werd door het zeer zeldzame doorsteken van de oude IJsseldijk de opening van de haven een feit. Deze buitengewone handeling werd uitgevoerd door Annemarie Jorritsma-Lebbink, voorzitter van de Koninklijke Schippersvereniging ­Schuttevaer en Jan Oosterhof, burgemeester van de gemeente Kampen. Door het doorbreken van de IJsseldijk ontstaat er een open verbinding tussen de nieuwe haven en de IJssel en kunnen de eerste schepen medio 2007 aanleggen in de Zuiderzeehaven.

Terwijl burgemeester Oosterhof het startsein gaf voor de snijkopzuiger die de dijk vanaf de bodem zou gaan doorbreken, nam
mevrouw Annemarie Jorritsma plaats in de graafmachine op de dijk om de bovengrondse graafwerkzaamheden te verrichten.
Onder begeleiding van een spectaculaire drum-lasershow werd de dijk doorgestoken en stroomde het water van de IJssel onder luid gejuich van de aanwezige toeschouwers de nieuwe Zuiderzeehaven in. “Het openen van een nieuwe haven is geen dagelijkse gebeurtenis. Slechts vier andere binnenhavens gingen de afgelopen twintig jaar voor; Oss, Meppel, Coevorden en Veghel. Op een totaal van honderdvijftig actieve binnenhavens is dat te laag. Ik roep daarom de nieuwe staatssecretaris op om provincies en gemeenten aan te zetten tot het investeren in nieuwe binnenhavens,” aldus Annemarie Jorritsma. “Een investering in een haven verdient zich op lange termijn terug in minder wegkilometers, minder emissies en minder hinder voor de omgeving.” Staatssecretaris Tineke Huizinga laat weten hier in principe positief tegenover te staan. “Voor de positie van de binnenvaart is het van belang dat er naast goede vaarwegen ook voldoende goede binnenhavens zijn. Ik ga me ervoor inzetten om vanuit het coalitieakkoord hiervoor financiële middelen beschikbaar te krijgen.”

Strategische alliantie
Volgens burgemeester Oosterhof gaat door de realisatie van de Zuiderzeehaven het Hanzeverleden van de stad Kampen weer herleven. “Met deze haven is Kampen opnieuw een logistiek knooppunt in Oost-Nederland voor vervoer over water.” Annemarie Jorritsma onderschrijft dit. “Zonder nat bedrijfsterrein is het onmogelijk om het binnenschip als onderdeel van de logistieke keten in te zetten. Daarom zijn natte aansluitingen van eminent belang. Zeehavens en binnenhavens kunnen elkaar versterken. Zo’n strategische alliantie zou in deze regio tot een goede samenwerking kunnen leiden en versterking van elkaars positie.” Rik Duijn, directeur Zuiderzeehaven, is in gesprek met onder andere Harlingen en Amsterdam over een strategische alliantie op dit gebied.

Minder CO2
Volgens Schippersvereniging Schuttevaer heeft Kampen met de nieuwe haven erbij voldoende bereik voor een overslag volume van ca. vijf miljoen ton per jaar. Vijf miljoen ton via de haven staat voor het equivalent van 100.000 vrachtwagenbewegingen per jaar en een vermindering van de CO2-uitstoot van 45.000 ton per jaar. “Dat zijn toch klinkende cijfers,“ constateert Jorritsma. “Wij kunnen aantonen dat per vervoerde ton per kilometer door binnenvaart zesmaal minder CO2 wordt uitgestoten dan via wegvervoer. Kortom, de binnenvaart maakt aanspraak op een CO2-bonus.”

Over de Zuiderzeehaven
Het industrieterrein van de Zuiderzeehaven beslaat een oppervlakte van ongeveer 50 hectare en biedt plaats aan twintig tot dertig bedrijven in de (watergebonden) sectoren logistiek, bulkindustrie en scheepsbouw. De haven is aan diep vaarwater gelegen en is daarmee zeer geschikt voor zeeriviervaart en ‘short sea shipping’. Het haventerrein is gunstig gelegen; aan water en weg, en dichtbij de toekomstige spoorverbinding Amsterdam-Zwolle. De Zuiderzeehaven versterkt de regionale en landelijke infrastructuur. De Zuiderzeehaven vormt de poort van Oost-Nederland voor vervoer over water en is daarmee een verlichting van de vervoerscongestie in het westen van Nederland. Achter de ontwikkeling van de Zuiderzeehaven staat een publiek-private samenwerking. Deze bestaat uit zes gelijkwaardige aandeelhouders, waaronder drie marktpartijen, te weten Dura Vermeer, Dredging International en de Vries & van de Wiel. Daarnaast maken drie publieke partijen deel uit van de samenwerking: de gemeenten Kampen en Zwolle en de provincie Overijssel.

Sail Kampen
Met de opening van de Zuiderzeehaven werd tevens symbolisch het startschot gegeven voor Sail Kampen: een maritiem publieksevenement met een verwacht bezoekersaantal van 250.000, dat startte op 6 april 2007. Bezoekers van Sail Kampen kunnen tijdens het evenement ook in de Zuiderzeehaven aanleggen. In de feesttent is er speciaal voor hen een kleine expositie ingericht over het werk aan de haven en de archeologische vondsten die er zijn gedaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ontwikkelingsmaatschappij Zuiderzeehaven C.V.