Imtech neemt Peek Traffic over

Imtech verkrijgt sterke positie in inframarkt in West Europa en basispositie in Oost Europa
Versterking infra-activiteiten met hightech ICT-oplossingen

Gouda – Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa) maakt bekend dat het Peek Traffic Holdings Ltd. (Peek Traffic) overneemt. Hiertoe neemt Imtech het totale aandelenbelang in Peek Traffic over van de BNP Paribas Group en diverse andere investeerders. Peek Traffic heeft in West Europa (met name in de UK en Nederland) en deels ook in Oost Europa met een breed palet aan intelligente oplossingen, een uitstekende positie in de snelgroeiende markt van mobiliteit (weg, water en rail). Met ruim 600 medewerkers realiseerde Peek Traffic in 2006 90 miljoen euro aan opbrengsten.

De formalisering van de overname is afhankelijk van goedkeuring door het Duitse Bundeskartellamt. De overname past in de Imtech-strategie voor verdere groei van de infra-activiteiten in Europa. Ook geldt dat de Imtech ICT-component (informatie- en communicatietechnologie) een belangrijke positie zal innemen in het producten- en dienstenportfolio van Peek Traffic. De activiteiten van Peek Traffic sluiten naadloos aan op de bestaande infra-activiteiten van Imtech. De combinatie maakt van Imtech in één keer een sterke speler op de Europese inframarkt. De overnamesom (exclusief schulden) bedraagt circa 80 miljoen euro en wordt betaald in contanten. De overname zal direct een bijdrage aan de winst per aandeel opleveren.

Dr. Ir. R.J.A. (René) van der Bruggen, Voorzitter Raad van Bestuur Imtech, is bijzonder ingenomen met de overname: "Peek Traffic is een perfecte kandidaat voor overname door Imtech en feitelijk ook de enige beschikbare marktpartij die ons in een keer als een sterke totaaloplosser in de snelgroeiende markt van mobiliteit op de kaart zet. De Europese positie van Imtech op de inframarkt wordt hiermee aanzienlijk versterkt. Belangrijk is verder dat – conform onze strategie – de ICT-component bij Peek Traffic een belangrijke positie inneemt. ICT is een fundamentele ‘driver’ voor innovatie en verhoging van de marges. Peek Traffic voldoet daar ruimschoots aan met een marge van circa 10%. Imtech en Peek Traffic vormen samen de ideale combinatie van geavanceerd projectmanagement, hightech mobiliteitsoplossingen, ICT en uitvoeringscapaciteit."

Huidige positie
Imtech (Imtech Infra) bezit in Nederland en België een sterke positie in de inframarkt. Met een niveau aan opbrengsten van circa 173 miljoen euro in 2006 en 1.600 medewerkers behoort Imtech in deze landen tot de sterkste spelers in ontwikkeling, engineering, aanleg, onderhoud en beheer van technische totaaloplossingen voor onder meer mobiliteitsvraagstukken (weg, water, rail), energie, openbare verlichting en digitalisering van infranetwerken. Imtech bedenkt, maakt en onderhoudt bijvoorbeeld hightech verkeerscentrales en biedt een breed pakket aan oplossingen voor verkeerssignalering. Maar Imtech verzamelt en automatiseert ook verkeersdata, zorgt voor de veiligheid op en milieuvriendelijke (dynamische) verlichting van (snel)wegen, verzorgt moderne technologie in bruggen, tunnels en sluizen en draagt bij aan uitbreiding, verbetering en beveiliging van het railnetwerk.

Strategie
In tegenstelling tot de andere activiteiten van Imtech, zoals in gebouwen, industrie en op de maritieme markt, zijn de infra-activiteiten nog niet ‘uitgerold’ over de landen die Imtech als Europese kernlanden beschouwt. In onder meer de UK, Oost-Europa en Duitsland is Imtech in de inframarkt nog niet actief. Daarom heeft Imtech de strategie geformuleerd om de infra-activiteiten verder te expanderen in Europa. Daarnaast wenst Imtech in technologisch opzicht de infra-activiteiten te versterken met hightech oplossingen op het gebied van ICT. Deze strategie moet bijdragen aan groei en verdere winstgevendheid. Dit is mede mogelijk omdat de investeringen in en buiten de Europese inframarkt toenemen. Er is structureel groeiende vraag naar intelligente oplossingen op het gebied van mobiliteit, zoals verkeerscentrales, verkeersveiligheid en verkeershandhaving. Technologie is immers één van de weinige oplossingen die daadwerkelijk bijdraagt aan bevordering van een milieubewuste en veilige doorstroming van het snel groeiende wegverkeer. ICT is hierbij in toenemende mate een belangrijke ‘driver’ en zorgt voor aanzienlijke versnelling van de technologische ontwikkelingen.

De overname van Peek Traffic maakt bovenstaande strategische wensen in een keer mogelijk. Hiermee maakt Imtech een belangrijke stap voorwaarts op de Europese inframarkt.

Profiel Peek Traffic
Peek Traffic is een technische dienstverlener en ‘systeem integrator’ die gespecialiseerd is in totale mobiliteitsoplossingen op het gebied van:

  • Intelligente Transport Systemen (ITS): dynamische software die verkeersstromen meet, analyseert en voorspelt, route-informatiesystemen, incidentmanagement en technische oplossingen ter bevordering van de verkeersveiligheid;
  • Dynamisch verkeersmanagement: oplossingen die de verkeerscapaciteit van wegen aanzienlijk vergroten, bijvoorbeeld netwerkmanagementsystemen, snelweg-signaleringsystemen, spitsstrook-technologie, toeritdosering, tunnelmanagement;
  • Verkeersveiligheid, verkeershandhaving en milieu: trajectcontrole, (digitale) flitspalen, dynamische snelheidsbeheersing op basis van filevorming op de (snel)weg, kentekenherkenning, detectie van gevaarlijke stoffen;
  • Openbaar vervoer: prioriteitssystemen (voorrang voor openbaar vervoer bij verkeerslichten), dynamische reizigersinformatie, dynamische (compacte) busstations.

Met ruim 600 medewerkers realiseerde Peek Traffic in 2006 een niveau aan opbrengsten van 90 miljoen euro. De organisatie bestaat uit twee delen:

  • Peek UK (hoofdkantoor: Basingstoke, Hampshire, UK) met activiteiten vanuit 14 vestigingen in de UK en Ierland;
  • Peek Nederland (hoofdkantoor: Amersfoort, Utrecht) met activiteiten vanuit twee vestigingen in Nederland, Belgie en Duitsland. Peek Nederland heeft daarnaast twee snelgroeiende dochterondernemingen in Oost-Europa, in Polen en Kroatie.

Peek UK (circa 450 medewerkers) is een belangrijke speler op de mobiliteitsmarkt in de UK en Ierland (Ierse Republiek) die de combinatie van hightech producten, systemen, diensten en services aanbiedt voor zowel de stedelijke als de snelwegomgeving. De klanten van Peek UK zijn onder meer de Highways Agency (beheerder van snelwegen en verbindingswegen in Engeland), Transport for London (beheerder van het totale wegennet in en rondom Londen), de National Road Authorities van Schotland en Wales, alsmede een groot aantal lokale overheden. Het belangrijkste project is het NRTS-project (National Road Telecom Services) in de UK. Dit is een PPS-project (Publiek Private Samenwerking) dat door Peek UK in samenwerking met Fluor en Alcatel wordt uitgevoerd. Kort gezegd verbetert en onderhoudt de PPS-combinatie de hightech data-backbone waarop alle verkeerssystemen van de Highways Agency zijn aangesloten. De looptijd van dit project bedraagt tien jaar, waarvan nog negen jaar te gaan zijn.

Peek Nederland (circa 150 medewerkers) bezit een sterke positie op de Nederlandse markt van intelligente mobiliteitsoplossingen. Het gaat hierbij om hightech signaleringssystemen, intelligente oplossingen op het gebied van openbaar vervoer en verkeershandhaving (bijvoorbeeld trajectcontrole en digitale flitspalen) en dynamische snelheidsbeheersing op basis van de filevorming op de (snel)weg (Motorway Traffic Management, onder meer matrixborden boven de snelwegen). Peek Traffic heeft het merendeel van de systemen geleverd, die het Nederlandse snelwegnetwerk afdekt. Ook voor toekomstige besluitvorming rondom kilometerbeprijzing is Peek goed gepositioneerd. Vanuit Nederland is Peek ook in Belgie en Duitsland actief. Vestigingen in deze landen worden op termijn overwogen.

In Oost-Europa is de mobiliteit in toenemende mate aan de orde. De activiteiten in Polen en Kroatie groeien dan ook snel.

Peek Traffic exporteert haar mobiliteitsoplossingen steeds vaker, zowel in de rest van Europa als daarbuiten. In dit kader is Peek Traffic een prominent lid van ERTICO, de Europese belangenbehartiger voor intelligente transportsystemen en -diensten.

Synergie
Imtech en Peek Traffic beschikken over sterke marktposities, kennen elkaar goed en werken onder meer samen in diverse onderhoudscontracten. De activiteiten vullen elkaar uitstekend aan binnen de groeiende markt van mobiliteit. Samenwerking genereert een sterke positie (circa 265 miljoen euro aan opbrengsten met 2.200 infra-specialisten) voor ontwikkeling en uitvoering van integrale (totaal)projecten in Europa. Imtech Infra en Peek Traffic vormen de ideale combinatie voor geavanceerd projectmanagement, intelligente mobiliteitsoplossingen, ICT en uitvoeringscapaciteit bij grote (onderhouds)projecten in PPS-verband en bij Asset Management contracten. Door hightech totaaloplossingen aan te bieden vormt de combinatie een aantrekkelijke partij als samenwerkingspartner voor verschillende overheden, zowel in nieuwe projecten als bij onderhoud en beheer. Samenwerking met Imtech ICT, die reeds gezamenlijk projecten uitvoert met zowel Peek Traffic als Imtech Infra, biedt extra toegevoegde waarde. De exportpositie van Peek Traffic kan onder vleugels van het financieel sterke Imtech verder toenemen.

Status overname en positie van het management
De formalisering van de overname is afhankelijk van goedkeuring door het Duitse Bundeskartellamt. Voor de mededingingsautoriteiten in de andere Europese landen is geen melding noodzakelijk. De relevante vakverenigingen zijn geïnformeerd en de betrokken ondernemingsraden hebben positief geadviseerd. Het management van Peek Traffic zal na overname aanblijven. Continuïteit is hiermee gegarandeerd. Alle betrokkenen zien goede mogelijkheden voor groei van de activiteiten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.