Financiering spoorproject Maastricht Lanaken rond

Lanaken, België – Eind maart 2007 is het laatste licht op groen gezet wat de financiering van het goederenspoorproject Maastricht Lanaken betreft. Aan Belgische zijde waren de nodige toezeggingen reeds gedaan. Aan Nederlandse zijde gebeurde dat ook reeds door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Economische Zaken, Provincie Nederlands Limburg en de Stad Maastricht. Een finale en uiterst
belangrijke beslissing in positieve zin is begin deze week ook door ProRail genomen.
Hierdoor werd eind deze week de deadline voor het bekomen van de broodnodige
Interreg subsidies voor dit project niet overschreden.

De reactivering van het goederenspoor tussen Lanaken en Maastricht is op zich een
uiterst belangrijk gegeven voor de verdere economische ontsluiting van de regio. Een
belangrijk gevolg is evenwel dat door de komst van dit spoor er een economische
impuls op gang gebracht wordt die uiteindelijk zal leiden tot de versnelde
ontwikkeling van een grensoverschrijdend bedrijventerrein tussen Maastricht en
Lanaken van in totaal 112 ha.

Wat het spoorproject betreft zijn er drie belangrijke en van mekaar onlosmakelijke
trajecten.

 • 1. Goederenspoor aan Belgische zijde, tot aan de grens met Maastricht.
  Voor dit deel van het traject tekent Infrabel verantwoordelijk, de
  spoornetbeheerder van de Belgische spoorwegen. Zij zullen vanaf de N78 in
  Lanaken tot aan de grens met Maastricht het spoor aanleggen:

  • Kostprijs voor dit deel van het project 1.500.000 Euro excl. BTW;
  • 100 % toelage van Vlaams Gewest;
  • Werken starten, aansluitend na de voltooiing van de werken aan
   Nederlandse zijde.
 • 2. Goederenspoor aan Nederlandse zijde, tot aan de grens met Lanaken.
  Dit wordt aangelegd door ProRail, de Nederlandse spoornetbeheerder in dit
  dossier. Totale lengte ongeveer 6km:

  • Kostprijs voor dit deel van het project: 14.500.000 Euro excl. BTW;
  • Betoelaagd door Interreg, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie
   van Economische Zaken, Provincie Nederlands Limburg en de Stad Maastricht;
  • Aanbesteding voor het spoordeel is gebeurd.
 • 3. Aftakking van het spoor naar het industrieterrein van Lanaken.
  Dit rangeerbundel wordt aangelegd in beheer van het Autonoom Gemeente
  Bedrijf (Lanaken):

  • Kostprijs voor dit deel van het project: 7.600.000 Euro excl. BTW;
  • Betoelaging: 1.500.000 Euro door Interreg, 3.800.000 Euro door het Vlaams Gewest;
  • De aanbesteding is gedaan. Gunning voor half mei 2007. Werken starten vlak na
   het bouwverlof 2007.

  Het rangeerbundel zal bestaan uit vier rangeersporen met daarnaast een
  overslagkade en een tweede overslagkade met parallelspoor naast het bedrijf
  Gobo dat op deze locatie eveneens een grote privé-investering plant.

Gekoppeld aan de bouw van deze spoorlijn is er de inbreiding van de industriezone
Europark van Lanaken. Het betreft het bouwrijp maken van een aansluitende
industriezone van ruim 20ha, waarbij de nodige wegenis en voorzieningen zullen
aangelegd worden. De kostprijs voor deze inbreiding van de industriezone bedraagt 4.600.000 Euro inclusief BTW en is ten laste van het Autonoom Gemeente Bedrijf.

Voor dit deel van het project is een betoelaging toegezegd als volgt: 600.000 Euro Interreg, 1.500.000 Euro van het Vlaams Gewest, 2.500.000 Euro is ten laste van het Autonoom Gemeentebestuur Lanaken. Het AGB zal, na aanleg van de infrastructuur, niet zelf instaan voor de exploitatie ervan, maar beroep doen op een professionele exploitant.
Momenteel vinden de onderhandelingen voor het zoeken van een exploitant nog plaats.

De ontwikkeling van het goederenspoortraject en de multimodale ontsluiting van de
nabijgelegen industrieterreinen Europark (in Lanaken) en Lanakerveld (in Maastricht)
zal een belangrijke economische impuls geven aan deze regio. Door de ligging van
het industrieterrein en de spoorinfrastructuur, kan de zone bovendien trimodaal
ontsloten worden, via de weg, het spoor én het Albertkanaal. Dit vormt een extra
troef voor de ontwikkeling van het industriegebied. Daardoor wordt een modal-shift
gecreëerd waarbij het wegtransport zal verminderen ten voordele van het transport
via water en spoor. Bovendien vormt het een alternatief voor de huidige
vervoerswijze van bestaande bedrijven zoals Sappi en aldus een versterking van hun
ontwikkeling in onze regio. Door de aanleg van de spoorontsluiting zullen
verschillende gevestigde logistieke partners een betere invulling kunnen geven aan
hun logistieke taak (combinatie water-weg-spoor).

Bovendien mag de ontwikkeling langs Belgische zijde niet losgezien worden van de
ontwikkelingen langs Nederlandse kant, waar eveneens een industriezone wordt
voorzien, grenzend aan het Belgische Europark. Op termijn ontstaat er zo één
grensoverschrijdend bedrijventerrein waar nog een potentieel beschikbaar is van 112
ha industriegrond. De stad Maastricht en de gemeente Lanaken zullen dit potentieel
op een duurzame wijze samen ontwikkelen tot één samenhangend
grensoverschrijdend regionaal bedrijventerrein. Deze manier van grensoverschrijdend samenwerken is zonder meer uniek te noemen. Binnen het overleg Albertknoop, een bestuurlijk overleg waarin de provincies Nederlands- en Belgisch Limburg en de gemeenten Lanaken en Maastricht vertegenwoordigd zijn, worden de nodige afspraken gemaakt om tot een
onderling afstemming van de ontwikkelingsperspectieven te komen in dit gebied.
Zowel op het vlak van inrichting, zonering, verkeersontsluiting als beheer van het
grensoverschrijdend bedrijventerrein, zal in de toekomst gestreefd worden naar een
gezamenlijke visie en ontwikkeling over de grenzen heen.

De industrieterreinen Europark (België) en Lanakerveld (Nederland) zijn aan elkaar
grenzend langs beide zijden van de landsgrens tussen België en Nederland. De
spoorlijn Lanaken-Maastricht en het globale bedrijventerrein met overslagstation
maken integraal deel uit van de ‘Euregionale Ontwikkelingsvisie Limburgs Maasland’,
uitgeschreven door de beide provincies Belgisch en Nederlands Limburg. Het
Belgische gewestplan is samen met het Nederlands bestemmingsplan op
gelijkaardige manier ingekleurd. Samen vormen deze industriegebieden een totaal
van 330 ha, meteen het grootste aaneengesloten industriegebied van het Maasland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Lanaken