Gasunie gaat Nederlands gastransportnet uitbreiden

Groningen – Gasunie, het Nederlandse gasinfrastructuurbedrijf, gaat de komende jaren het bestaande gastransportnetwerk uitbreiden. Door deze uitbreiding kunnen tal van bedrijven nieuwe handelscontracten afsluiten in binnen- en buitenland, nieuwe elektriciteitscentrales van gas voorzien, maar ook straks vloeibaar aardgas (LNG) naar Nederland brengen. Het is een belangrijke stap in het streven Nederland tot de meest aantrekkelijke gashandelsplaats van Europa te maken. Nederland zelf profiteert hiervan door ook op de langere termijn verzekerd te zijn van het relatief schone gas en door de concurrentie tussen gasverkopers te versterken.

Uitbreiding gasnet noodzakelijk
De gasmarkt in Nederland en Europa is volop in beweging. Ook Gasunie ondervindt dit. De laatste jaren hebben vele bedrijven Gasunie om netuitbreiding verzocht om zo betere concurrentie op de gasmarkt mogelijk te maken. Gasunie heeft al deze verzoeken verwerkt in één investeringsprogramma dat tussen 1,1 en 1,8 miljard euro kost. Deze aanpak is de meest efficiënte en levert ten minste vierduizend mensjaar directe werkgelegenheid op. De uitbreiding betreft de aanleg van in totaal vierhonderdvijftig kilometer leiding en de bouw van enkele compressorstations.

Energievoorziening
De investering is niet alleen nuttig om de concurrentie te bevorderen, maar ook noodzakelijk om de gasvoorziening in de toekomst veilig te stellen. Het Gasunie-systeem biedt na uitbreiding namelijk betere mogelijkheden om extra buitenlands gas naar Nederland te brengen. Dit is nodig omdat de binnenlandse productie, onder meer uit het Groningenveld, op termijn terugloopt. Belangrijk hierbij is ook de op handen zijnde beslissing van Noorse gasproducenten om de export van Noors gas al dan niet uit te breiden via een nieuwe aanvoerleiding naar Nederland. Met een betere gasinfrastructuur kan Nederland zich sterk positioneren als kandidaat voor de aanlanding van Noors gas.

Vanuit het oogpunt van milieu is gas een aantrekkelijk alternatief voor olie en steenkool. Ook bij meer energie-efficiency en een optimale inzet van andere energiebronnen (bijvoorbeeld wind- en zonne-energie of kernenergie) blijft de rol van gas in de Nederlandse en Europese energievoorziening van groot belang. De nieuwe investering sluit hier goed bij aan en zorgt er bovendien voor dat Nederland – ondanks de dalende eigen gasproductie- haar sterke positie als ‘de gasrotonde in de Europese energievoorziening’ kan handhaven.

Betere marktwerking en meer concurrentie
De minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het energiebeleid en daarbinnen ook voor het vaststellen van de regels voor het doorberekenen van transportkosten aan de gasverbruikers. Dit gebeurt door middel van tarieven die door de toezichthouder NMa worden vastgesteld. Gasunie heeft verschillende alternatieven onderzocht en uiteindelijk gekozen voor een variant waarin de transporttarieven het minst zullen stijgen. Hierdoor zal vanaf 2010 de totale jaarlijkse gasrekening naar verwachting ongeveer 0,4 tot 0,7 procent stijgen (bij gelijkblijvende gasprijzen en belastingen). Hier tegenover staan meer concurrentie en meer voorzieningszekerheid. Bovendien blijven de transporttarieven in Nederland nog steeds behoren tot de laagste in Europa. Het reguleringskader voor de transporttarieven is vastgelegd in de brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer van 29 maart 2007: Reguleringsmodel gastransport landelijk netbeheerder GTS

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gasunie