Ingebruikname Betuweroute 16/17 juni 2007

Den Haag – Op 21 maart 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de 21e voortgangsrapportage van de Betuweroute.

Hieronder leest u de volledig brief br.546 21e voortgangsrapportage Betuweroute | Kamerstuk | 2007-03-21.

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u in het kader van de regeling Grote Projecten de eenentwintigste voortgangsrapportage van de Betuweroute aan. Deze rapportage gaat over de periode
1 juli 2006 tot en met 31 december 2006. De stand van zaken bij de realisatie van de Betuweroute vindt u in de voortgangsrapportage. In deze brief vindt u een overzicht van de belangrijkste lopende werkzaamheden en de actuele stand van zaken daarbij.

Daarnaast meld ik u met deze brief dat de ingebruikname van de Betuweroute nu is gepland in het weekend van 16 en 17 juni 2007, als uitkomst van de opgestelde planning van de resterende werkzaamheden aan de tunneltechnische installaties en de audit op deze planning door een onafhankelijke derde partij.

Ingebruikname Betuweroute
In december 2006 is de ingebruikname van de Betuweroute, die gepland stond op
2 januari 2007 uitgesteld vanwege vertraging in de afronding van de werkzaamheden aan de tunneltechnische installaties. Tijdens het algemeen overleg met uw Kamer op
14 februari 2007 heeft mijn voorgangster aangegeven dat ProRail, de opdrachtgever voor het werk, met de aannemer van de tunneltechnische installaties overeenstemming had bereikt over de wijze waarop de resterende werkzaamheden zouden worden uitgevoerd. Er werd een planning van de resterende werkzaamheden opgesteld die getoetst zou worden door een onafhankelijke derde partij.

ProRail heeft mij laten weten dat de planning van de resterende werkzaamheden en de toetsing door de onafhankelijke derde partij inmiddels zijn afgerond. De Betuweroute zal in het weekend van 16 en juni juni 2007 van start gaan. Voor deze datum zal het werk aan de tunneltechnische installaties zijn afgerond en kan het benodigde papierwerk worden verricht om de spoorlijn daadwerkelijk in gebruik te kunnen nemen. Bij het nemen van het besluit tot uitstel in december 2006 was de verwachting dat in april 2007 alsnog tot ingebruikname kon worden overgegaan. Helaas blijkt nu uit de planning van de aannemer en de toets daarop van de onafhankelijke derde partij dat het resterende werk aan de tunneltechnische installaties niet voor midden mei gereed zal zijn. Met het daaropvolgende papierwerk voor testen en vrijgave kan de ingebruikname niet eerder dan in het weekend van 16 en 17 juni plaatsvinden.

Bij de ingebruikname van de Betuweroute is het programma van trein-baan-integratie testen nog niet afgerond. Vandaar dat de eerste tijd nog een aantal gebruiksbeperkingen van kracht zal zijn. Er is sprake van een ingroei-jaar 2007. Hierover bent u bij brief op
13 februari 2007 geïnformeerd. Uitgangspunt is dat de volledige vraag van vervoerders naar capaciteit op de spoorlijn wordt geaccommodeerd.

Lopende werkzaamheden
Beschikbaarheid locomotieven
De ombouw van locomotieven voor het gebruik van ETCS door de vervoerders en leasemaatschappijen is in volle gang. De beschikbare subsidies zijn inmiddels nagenoeg uitgeput. Bij de ingebruikname van de spoorlijn zullen volgens opgave van marktpartijen 20 tot 25 locomotieven met ETCS beschikbaar kunnen zijn. De voortgang bij de ombouw wordt door mij nauwgezet gevolgd.

Exploitatie Betuweroute
Begin 2007 zijn afspraken gemaakt tussen V&W en de aandeelhouders van de BREM, de exploitant van de Betuweroute. Bij brief van 13 februari 2007 is uw Kamer over deze afspraken geïnformeerd. De afspraken zijn een uitwerking van de in 2006 met uw Kamer afgesproken risicoverdeling tussen de Staat en de exploitant. De BREM gaat onder de naam Keyrail verder met de voorbereiding van de exploitatie van de spoorlijn. Wanneer de Betuweroute in gebruik wordt genomen zal tegelijkertijd de commerciële exploitatie van start gaan.

Veiligheid
De afspraken die mijn voorgangster op 15 december 2006 heeft gemaakt met coördinerend burgemeester Van Belzen van Barendrecht over de nog spelende knelpunten bij de Betuweroute zijn begin 2007 verder ingevuld. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de procedure die is afgesproken over de wijze waarop in geval van een calamiteit de spanning van de 25 kV bovenleiding gehaald kan worden. Deze procedure is nog onderwerp van bespreking met betrokken partijen. De hulpdiensten zullen met deze procedure nog oefenen zodat zij veilig hun werk kunnen doen als de Betuweroute (en HSL) in gebruik zijn genomen. De inzet is erop gericht om in juli 2007 de 25 kV spanning op de bovenleiding te zetten zodat ook elektrische locomotieven op de Betuweroute ingezet kunnen worden. Hiervoor is een voortvarende aanpak van alle betrokkenen nodig.

Op 29 maart 2007 zal ik een gesprek hebben met burgemeester Van Belzen over de voortgang bij de borging van de publieke veiligheid bij de Betuweroute en de HSL-Zuid. Ik vertrouw erop dat de constructieve wijze waarop het Rijk en de lokale overheden dit onderwerp samen oppakken de komende tijd voortgezet zal worden.

Havenspoorlijn
In de brief van mijn voorgangster van 13 februari 2007 heeft zij u onder andere geïnformeerd over de aanpassing van de planning voor de omzetting van de Havenspoorlijn naar ETCS en 25 kV. Deze aanpassing was nodig om te borgen dat de omzetting op de Havenspoorlijn kan plaatsvinden zonder verstoring van het vervoer dat op deze spoorlijn plaatsvindt. Het belang van de continuïteit van het vervoer van en naar de Rotterdamse haven is groot en maakt een gezamenlijke aanpak van de omzetting door V&W, ProRail, Keyrail, Havenbedrijf Rotterdam en vervoerders noodzakelijk.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Camiel Eurlings

bijlage br.546 21e voortgangsrapportage Betuweroute | 2007-03-21

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief over Indienststelling Betuweroute (13-02-2007)
Betuweroute Exploitatiemaatschappij wordt Keyrail (01-03-2007)