Sterk resultaat in 2006 voor Grontmij

 • Resultaat na belastingen kernactiviteiten, inclusief 4 maanden Carl Bro (voortgezette bedrijfsactiviteiten): EUR 22,4 miljoen (2005: EUR 14,1 miljoen)
 • Resultaat na belasting: EUR 22,1 miljoen (2005: EUR 13,2 miljoen)
 • Bedrijfsopbrengsten: EUR 543 miljoen (2005: EUR 441 miljoen)
 • Dividendvoorstel: EUR 3,00 per aandeel (2005: EUR 2,10 per aandeel);
 • EBIT-marge bedrijfsopbrengsten kernactiviteiten in 2006 conform doelstelling op 6,3% (2005: 5,9%)
 • Boekwaarde niet-kernactiviteiten (beëindigde en voor verkoop beschikbare activiteiten): EUR 39 miljoen (2005: EUR 80 miljoen)
 • Integratie Carl Bro op koers
 • Aandelensplitsing 1:4
 • Verdere groei winstgevendheid in 2007, exclusief bijzondere baten en lasten

De Bilt – Grontmij realiseerde in 2006, inclusief vier maande Carl Bro, een resultaat na belastingen van EUR 22,1 miljoen (2005: EUR 13,2 miljoen), een stijging van 67%. Het resultaat na belastingen van de beëindigde en voor verkoop beschikbare activiteiten bedraagt EUR -0,4 miljoen (2005: EUR -0,9 miljoen).

Waarderingsgrondslagen
Met ingang van het boekjaar 2005 stelt Grontmij haar jaarrekening op overeenkomstig de International Financial Reporting Standards (IFRS). De zogenaamde voortgezette bedrijfsactiviteiten omvatten de advies- en ingenieursbureaus, holdings en eliminaties en een beperkt deel van de kapitaalintensieve activiteiten, waarvan het niet hoogstwaar-schijnlijk is dat zij in 2007 aan derden worden verkocht. De beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten zijn alle kapitaalintensief.

Bedrijfsopbrengsten en resultaat 2006
De bedrijfsopbrengsten van Grontmij in 2006, inclusief vier maanden Carl Bro, bedragen EUR 543 miljoen (2005: EUR 441 miljoen). De projectkosten derden stegen naar EUR 159 miljoen (2005: EUR 148 miljoen).

Het resultaat na belastingen steeg in 2006 naar EUR 22,1 miljoen (2005: EUR 13,2 mil-joen). Het resultaat na belastingen per aandeel (gemiddeld) bedraagt EUR 5,26 (2005: EUR 3,23).

De EBIT-marge op de bedrijfsopbrengsten was voor geheel 2006 voor de voortgezette bedrijfsactiviteiten 6,3% (2005: 5,9%). De EBIT-marge op de netto bedrijfsopbrengsten (exclusief projectkosten derden) van de voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 8,3% (2005: 8,0%).

Voor vergelijkingsdoeleinden bedragen de pro forma bedrijfsopbrengsten in 2006 van de combinatie Grontmij – Carl Bro EUR 735 miljoen. Het pro forma resultaat na belastingen in 2006 van de combinatie bedraagt EUR 28,4 miljoen (exclusief afschrijving, financiële lasten en synergie).

Balans en financiering
In vergelijking met 2005 is er een materiële impact van de acquisitie van Carl Bro op de balans per ultimo 2006. Overeenkomstig de IFRS, en veroorzaakt door het verschil tus-sen de ‘fair value’, de verwervingsprijs en de boekwaarde van Carl Bro, zijn op de balans EUR 56 miljoen aan immateriële vaste activa, EUR 99 miljoen goodwill en een belasting-latentie van EUR 19 miljoen opgenomen. De kosten van afschrijving van de immateriële vaste activa voor 2006 (4 maanden) bedragen EUR 2,5 miljoen. Wij verwachten dat de kosten van afschrijving van de immateriële vaste activa in 2007 ongeveer EUR 6,0 miljoen bedragen. Op de goodwill worden impairmenttests uitgevoerd.

Het balanstotaal is ultimo 2006 ten opzichte van ultimo 2005 met 52% toegenomen tot EUR 534 miljoen (ultimo 2005: EUR 351 miljoen). De ratio groepsvermogen / balansto-taal was ultimo 2006 26% (ultimo 2005: 28%). De boekwaarde van de beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten verminderde naar EUR 39,0 miljoen (2005: EUR 80,1 miljoen).

De netto kasstroom in 2006 bedroeg EUR 18,6 miljoen (2005: EUR -27,9 miljoen). In juni 2006 is EUR 8,5 miljoen in contanten aan dividend uitgekeerd. De langlopende verplichtingen zijn ultimo 2006 toegenomen tot EUR 167,9 miljoen (ultimo 2005: EUR 80,0 mil-joen), in verband met de leningen ter financiering van de acquisitie van Carl Bro. De kasstand bedraagt EUR 47,1 miljoen (2005: EUR 45,6 miljoen).

Resultaat per aandeel en dividend
Ultimo 2006 was het aantal uitstaande aandelen 4.441.230 (ultimo 2005: 4.041.230). Het resultaat na belastingen per aandeel (gemiddeld) bedraagt EUR 5,26 (2005: EUR 3,23 per aandeel). Het resultaat per aandeel (ultimo) is EUR 4,94 (2005: EUR 3,23 per aandeel’.

Grontmij streeft naar een jaarlijkse stijging van de winst per aandeel en streeft ernaar om de aandeelhouders van deze stijging te laten profiteren. Voor het dividendvoorstel over 2006 zijn de solvabiliteit, liquiditeit en de verwachte kasstromen in aanmerking genomen. Voorgesteld wordt het dividend per aandeel te verhogen naar EUR 3,00 (2005: EUR 2,10 per aandeel). Het dividend wordt uitsluitend in contanten uitgekeerd. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 29 mei 2007.

Integratie Carl Bro
In goede samenwerking is een uitgebreid integratieprogramma opgesteld om kostenbesparingen en omzetgroei te bewerkstelligen. Vanaf dag één hebben de activiteiten van Carl Bro bijgedragen aan het resultaat. Het aanpassen van de naam en huisstijl van meer dan 30 kantoren is nagenoeg gereed. De voorbereidingen zijn getroffen voor de IT- en ERP-integratie in 2007 en 2008. Bovendien heeft de combinatie aanbestedingen gewonnen door structurele en enthousiaste grensoverschrijdende samenwerking van onze medewerkers.

Desinvesteringsproces
In 2006 is een aantal kleine projecten en ondernemingen in de vastgoedsector tegen boekwaarde verkocht. Daarnaast hebben wij onze projectontwikkelingsactiviteiten in Italië en één van de grotere vastgoedprojecten in Nederland verkocht in het 3e kwartaal 2006. Door strikt kasstroom management en de inkomende kasstroom van de desinves-teringen, is in het vierde kwartaal 2006 EUR 50 miljoen van de leningen ad EUR 140 miljoen afgelost.

De onderhandelingen over de resterende projecten in Nederland en de overige landen en buitenland zijn volop gaande. Grontmij verwacht dat zij de kapitaalintensieve projec-ten welke zijn geclassificeerd als beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten in 2007 zal verkopen. De inkomende kasstroom wordt gebruikt voor de aflossing van de leningen voor de acquisitie van Carl Bro.

Statutenwijziging: corporate governance structuur en aandelensplitsing
Corporate governance structuur
Als gevolg van de acquisitie van Carl Bro is de omvang en de complexiteit van Grontmij aanzienlijk toegenomen. Grontmij is een internationale onderneming geworden, waarin circa 60% van de medewerkers buiten Nederland werkzaam is. Grontmij heeft de intentie om in 2007 haar corporate governance structuur aan te passen aan het internationale karakter van de groep als beursgenoteerde Europese onderneming. De structuurwijziging is in overeenstemming met artikel 2:153 lid 3 sub b BW en artikel 2:155 BW (“verzwakt structuurregime”). Grontmij NV wordt dan ontheven uit het regime voor grote ondernemingen. Grontmij Holding BV (een 100% dochter van Grontmij NV) zal hernoemd worden in Grontmij Nederland Holding BV en zal onderworpen worden aan het verzwakt structuurregime. Grontmij Nederland Holding BV wordt dan een subholding voor alle Nederlandse deelnemingen. Het voorstel zal worden geagendeerd voor de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2007.

Aandelensplitsing
De aandelenkoers van Grontmij is in de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Grontmij wil een attractief aandeel zijn en blijven voor alle aandeelhouders. Grontmij is de mening toegedaan dat een aandelensplitsing zal bijdragen aan haar verhandelbaarheid op Euronext Amsterdam. Aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2007 wordt het voorstel gedaan tot een aandelensplitsing in de verhouding 1:4.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2007 treedt de heer P.P. Snoep, na een periode van 12 jaar als lid van de Raad van Commissarissen van Grontmij NV, af overeenkomstig de reglementen van de vennootschap met betrekking tot corporate governance.

Als gevolg van de voorgestelde statutenwijziging van Grontmij NV treden ook de heren D. Terpstra en J.P. Teelen af als lid van de Raad van Commissarissen van Grontmij NV. Op hetzelfde moment zullen de heren Snoep, Terpstra en Teelen toetreden tot de Raad van Commissarissen van Grontmij Nederland Holding BV.

Het is onze doelstelling om een niet-Nederlands lid van de Raad van Commissarissen van Grontmij NV voor te dragen voor benoeming aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2007 om de samenstelling van de Raad van Commissaris-sen in lijn te brengen met de huidige internationale organisatie van de onderneming.

Na de bovenstaande wisselingen in de samenstelling bestaat de Raad van Commissarissen van Grontmij NV in 2007 uit vier leden.

Vooruitzichten 2007
In 2006 zijn wij er in geslaagd om ons resultaat te laten profiteren van de herstellende markten. We zien een verbeterde werkvoorraad voor 2007, zowel in omvang als in winstgevendheid. We denken dat we financieel en operationeel goed gepositioneerd zijn om verdere sterke groei te bereiken. Onze thuislanden zijn zes stabiele economieën in Europa met goede vooruitzichten in al onze marktsectoren (bouw, infrastructuur, milieu, water, energie en industrie). Deze sectoren zijn een krachtige basis waarop wij kunnen groeien. Synergie in kosten als ook in opbrengsten met de overgenomen ondernemingen Carl Bro en BGS (per 1 januari 2007) zullen zich blijven materialiseren. Exclusief bijzonder baten en lasten, verwachten wij een verdere groei van de winstgevendheid in 2007.

Bijlagen:
De volgende bijlagen vindt u in PDF op www.grontmij.com

 • 1. Kerncijfers;
 • 2. Geconsolideerde winst- en verliesrekening;
 • 3. Resultaat per aandeel;
 • 4. Geconsolideerde balans;
 • 5. Geconsolideerd kasstroom overzicht;
 • 6. Segmentatie activiteiten per land.

Grontmij wil de beste lokale dienstverlener zijn voor advisering, management, engineering en contracting van projecten in bouw, infrastructuur, milieu, water, energie en industrie. Zo creëren onze medewerkers waarde voor onze klanten en aandeelhouders en dragen zij bij aan een duurzame woon-, werk- en leefomgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Grontmij nv