Resultaten 2006 Tessenderlo Group

Hoger recurrent bedrijfsresultaat in 2006, maar nettoverlies door uitzonderlijke elementen

 • De opbrengsten zijn gestegen met 4,1 %.
 • Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt -24,3 miljoen EUR na verrekening van uitzonderlijke elementen ter waarde van 76,9 miljoen EUR waarvan 48,8 miljoen EUR voor het herstelplan Target 2007
 • De rebit steeg met 7,3 % naar 72,3 miljoen EUR
 • De nettocashflow daalde van 161,0 miljoen EUR in 2005 naar 142,8 miljoen EUR
 • Het nettodividend blijft behouden op 0,90 EUR per aandeel

Het recurrent bedrijfsresultaat of rebit bedraagt 25,9 miljoen EUR in het vierde kwartaal van 2006, tegenover 28,8 miljoen EUR in hetzelfde kwartaal van 2005. In totaal bedraagt de rebit voor 2006 72,3 miljoen EUR, een stijging met 7,3 % ten opzichte van 2005. Deze groei is vooral toe te schrijven aan de betere resultaten van de businessgroepen ‘Chemie’ en ‘Kunststofverwerking’. De businessgroep ‘Specialiteiten’ presteerde daarentegen minder goed.

De opbrengsten van Tessenderlo Group bedroegen 2 238,3 miljoen EUR eind december 2006. Dat is een stijging met 4,1 % ten opzichte van eind december 2005 (2 149,5 miljoen EUR). Deze stijging is voornamelijk voor rekening van de businessgroep ‘Kunststofverwerking’ en de business unit pvc/chloor-alkali binnen de businessgroep ‘Chemie’.

Het geconsolideerd nettoresultaat vertoont eind december 2006 een verlies van 24,3 miljoen EUR. Dit is na verrekening van eenmalige bestanddelen ten bedrage van 76,9 miljoen EUR, die grotendeels betrekking hebben op het herstructureringsplan Target 2007.

De nettocashflow daalde met 11,3 % naar 142,8 miljoen EUR.

De drie businessgroepen

 • CHEMIE
  De prijzen van de grondstoffen voor de business unit minerale chemie bleven in 2006 op een hoog niveau. Globaal heeft Tessenderlo Group de prijsstijgingen echter kunnen doorrekenen in de verkoopprijzen.

  De volumes van kaliumsulfaat voor meststoffen zijn op het niveau van 2005 gebleven. De sterke terugval van de verkopen in Europa kon gecompenseerd worden door een hogere omzet in de verre exportlanden.

  De verkoop van veevoederfosfaten is ten opzichte van 2005 gedaald, vooral in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Tessenderlo Group zag zich hier verplicht zijn marktprijzen op te trekken om de hogere kosten van fosforzuur te compenseren. Als gevolg hiervan konden lokale producenten van veevoederfosfaten marktaandeel terugwinnen. In West-Europa bleef het verbruik van veevoederfosfaten dalen. Dit is het gevolg van de afbouw van de Europese veestapel door de vogelgriep en de toenemende delokalisering van de pluimveesector.

  Tessenderlo Kerley Inc. (TKI), in de Verenigde Staten, boekte in 2006 opnieuw uitstekende cijfers, zowel qua omzet als winst. Deze erg mooie prestatie is grotendeels te verklaren door de dubbele activiteit van TKI: afvalbehandeling en de valorisatie van zwavel afkomstig van petroleumraffinaderijen.

  De rentabiliteit van de chloor-alkali activiteiten is in 2006 gevoelig verbeterd. Dit is toe te schrijven aan de stijging van de volumes en de prijzen voor kaliloog en – in mindere mate – ook voor natronloog. De verhoging van de marges bleef echter beperkt door de toename van de productiekosten, in het bijzonder door de duurdere elektriciteit en grondstoffen.

  De prijzen van derivaten als sulfiden en javel bleven op het niveau van 2005, met hogere volumes.

  Om de flexibiliteit en de milieu-efficiëntie van de productie te vergroten, en tegelijk de elektriciteitskosten te doen dalen, werd in september 2006 de nieuwe elektrolyse-eenheid Ely III te Tessenderlo in gebruik genomen. Zij is uitgerust met membraantechnologie.

  Ely III heeft een maximale productiecapaciteit van 270 000 ton chloor en 300 000 ton natronloog. De ingebruikneming ging gepaard met de overschakeling van Ely II naar kaliloog. Daardoor verdubbelt de productiecapaciteit van kaliloog in Tessenderlo (België) en wordt Tessenderlo Group zo marktleider in Europa.

  Wat pvc betreft, bleven de volumes het hele jaar boven het niveau van de overeenstemmende periode in 2005. De prijzen waren overwegend hoog, maar de marges bleven onvoldoende tot en met het derde trimester. In het vierde kwartaal verbeterde de situatie, dankzij een stabilisering van de ethyleenprijs en een tekort aan pvc op de markt.

 • SPECIALITEITEN
  Binnen de businessgroep ‘Specialiteiten’ presteerde de business unit fijnchemie minder goed dan in 2005. De resultaten van de activiteit ‘organische chloorderivaten’ waren teleurstellend. De marges stonden onder druk door de concurrentie vanuit Azië en de hoge grondstoffenprijzen.

  De klemtoon lag in 2006 vooral op de reorganisatie en de integratie van deze activiteit. Dit vertaalde zich in de sluiting van de fabriek in Widnes (Verenigd Koninkrijk) en de herstructurering van de productie-eenheden in Leek (Verenigd Koninkrijk) en Pieve Vergonte (Italië). Een deel van de productie van Widnes werd overgebracht naar andere fabrieken binnen de groep.

  De productie-eenheid in Taile, in China, kende opnieuw een uitstekend jaar. De Aziatische markt blijft groeien. De capaciteitsverdubbeling voor benzylchloride en benzaldehyde verloopt volgens plan. Zij zal op het einde van het eerste trimester van 2007 operationeel zijn.

  De resultaten van de business unit gelatine zijn er vooral in Europa op achteruitgegaan: de verkoopprijzen zijn gedaald, terwijl de grondstoffenprijzen min of meer op het niveau van 2005 bleven. De voedingsector kent nog steeds een lichte groei. De markt van harde capsules voor de geneesmiddelenindustrie blijft eveneens groeien, maar ondervindt steeds meer concurrentie vanuit China en India. De fotografische markt vertoont een gemengd beeld: terwijl de vraag naar klassieke zilversystemen voor film verder daalt, blijft de sector van fotografisch papier voor printers een sterke verbruiker van gelatine.

  In november werd in China een joint-venture opgericht met een lokale gelatineproducent. Tessenderlo Group bezit 80 % van de aandelen. Hierdoor krijgt PB Gelatins vaste voet op de sterk groeiende Chinese markt. De fabriek ligt nabij Wenzhou, het wereldcentrum voor schoenenproductie, en gebruikt als grondstof varkenszwoerd. De productie is voornamelijk bestemd voor de lokale Chinese markt en de omliggende landen.

  De business unit producten van dierlijke oorsprong presteerde in 2006 beter. De inspanningen uit 2005 om de marges te vergroten door een optimale opwaardering van de producten, en om kosten te besparen, voornamelijk op het vlak van energie, leidden tot aanzienlijk betere resultaten.

  Op wetgevend vlak heeft Frankrijk zijn maatregelen verder aangepast aan de Europese regelgeving. Hierdoor werd de valorisering van bepaalde bijproducten opnieuw mogelijk. Tegelijk biedt de hervorming van de openbare dienstverlening door de vilbeluiken, met een openbare aanbesteding die in juli 2006 werd afgesloten, de groep stabiele vooruitzichten voor de drie komende jaren.

  In juni werd een participatie van 50 % genomen in de groep Ferso Bio, met gelijkaardige activiteiten als Caillaud in het zuidwesten van Frankrijk. Hierdoor bestrijkt Caillaud vrijwel het hele Franse grondgebied.

 • KUNSTSTOFVERWERKING
  De business unit profielen kende een stevige groei op het Europese vasteland, vooral in Centraal- en Oost-Europa. In Groot-Brittannië begon het jaar moeilijk. In het tweede semester verbeterde de situatie behoorlijk, dankzij de uitbreiding van het productengamma – voornamelijk voor de nieuwbouw – en van het distributienet. Ook hier werden kostenbesparende maatregelen genomen in het kader van Target 2007. In België en in Frankrijk hebben Wymar en Plastival allebei beter gepresteerd.

  Voor de business unit kunststof leidingsystemen was 2006 een goed jaar. De rentabiliteit kon op het niveau van de vorige jaren behouden blijven, ondanks de duurdere grondstoffen. Dankzij de grote vraag door de goede conjunctuur in de sectoren van de bouw en de openbare werken, konden die meerkosten aan de markt worden doorgerekend.

  De producent van pvc-buizen en -hulpstukken Dyka presteerde goed in de Benelux. De klemtoon werd gelegd op de verdere uitbreiding van het distributienet, met een reorganisatie in Nederland en de acquisitie van een nieuw depot in België.

  Ook in Polen werd het distributiekanaal verder ontwikkeld, naar 13 verkooppunten verspreid over het hele land.

  John Davidson Pipes – een van de belangrijkste verdelers van kunststof leidingsystemen in Groot-Brittannië – presteerde goed. De opening van twee nieuwe depots had een positief effect op de groei.

  Hoewel de concurrentie in Frankrijk erg groot blijft, waren de prestaties ook in dit land goed.

  De markten van de business unit compounds stonden ook in 2006 onder druk. De vraag vanuit de schoenindustrie daalde nog sneller dan voorheen het geval was.

  In de bouwsector lijkt daarentegen een einde te zijn gekomen aan de krimpende vraag, en was er zelfs sprake van een lichte groei.

  Een ronduit positieve evolutie is de aanzienlijk hogere verkoop van thermoplastische elastomeren (tpe) en pvc-compounds voor de automobielsector, met name airbagafdekkingen en dashboardhuiden.

  Tessenderlo Group is ook steeds op zoek naar nieuwe markten en toepassingen voor de compounds. Zo versterkte de groep haar positie in de sector van afdichtingsystemen voor de bouw- en de automobielsector.

Vooruitzichten en dividend
Het herstructureringsplan dat Tessenderlo Group in staat zal stellen de aangekondigde besparingen van 30 miljoen EUR in 2007 te realiseren – en zelfs te overtreffen, bracht de groep ertoe uitzonderlijke provisies aan te leggen. Ten gevolge hiervan is het resultaat in 2006 negatief.

Tegelijk kon de schuldenlast van de groep enigszins verlicht worden, ondanks het moeilijke jaar, en na de betaling van een aanzienlijk saldo van de investering in de nieuwe elektrolyse-eenheid die in september 2006 operationeel werd. Deze schuldenlast is nog verminderd door de verkoop van een Amerikaanse dochteronderneming begin 2007.

Rekening houdend met deze gegevens zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering van de aandeelhouders op dinsdag 5 juni 2007 een ongewijzigd nettodividend van 0,90 EUR per gewoon aandeel voorstellen. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf vrijdag 8 juni 2007 tegen afgifte van coupon nr. 70. Voor de coupures met aangehechte VVPR-strips zal het nettodividend 1,02 EUR per aandeel bedragen.

Tessenderlo Group heeft de laatste maanden van 2006 een goede activiteit gekend, in het bijzonder binnen de businessgroep ‘Chemie’. Deze trend zet zich door in de eerste maanden van 2007. Ook de eerste besparingsmaatregelen beginnen hun vruchten af te werpen. Verwacht wordt dat het eerste trimester aanzienlijk beter zal zijn dan het eerste trimester van 2006 – zonder rekening te houden met de uitzonderlijke winst die gerealiseerd werd door de verkoop in de Verenigde Staten, die vorige maand werd aangekondigd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tessenderlo Group